Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân huyện Kim Sơn, về việc thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Các tin khác