Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung một số nội dung Đề án số 04/ĐA-UBND về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt các xã, thị trấn huyện Kim Sơn.

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về việc thông qua điều chỉnh bổ sung một số nội dung Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 13/12/2016 của UBND huyện về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt các xã, thị trấn huyện Kim Sơn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025.

Các tin khác