Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2018.

Các tin khác