Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện thực hiện cam kết sau chất vấn tại kỳ họp thứ Ba HĐND huyện về các nội dung.

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện thực hiện cam kết sau chất vấn tại kỳ họp thứ Ba HĐND huyện về nội dung : Trách nhiệm của cơ quan quản lý, người đứng đầu trong việc kiểm tra, đánh giá thực trạng, xử lý, giải pháp giải quyết tình trạng sử dụng đất ven sông, ven đê để xây dựng, buôn bán, tập kết vật liệu, nuôi trồng thủy sản diễn ra nhiều xã, thị trấn trong huyện

Các tin khác