Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Sơn

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác