Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết quyết định phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2019.

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2019.

Các tin khác