Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết quản lý sử dụng đất trồng lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả trên địa bàn huyện.

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND huyện về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả trên địa bàn huyện.

Các tin khác