Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2017

 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn, về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2017.

Các tin khác