Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết Ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Nghị quyết Ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ng 08 thán 11 năm 2016

Các tin khác