Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Kế hoạch số 01/KH-HĐND giám sát công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại TTDSKHHGĐ và UBND xã Lai Thành

 Ngày 23 tháng 01 năm 2018 Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND giám sát công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại TTDSKHHGĐ và UBND xã Lai Thành

Các tin khác