Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn

 Nghị số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn, về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn.