Hôm nay, Thứ tư ngày 29/01/2020

Thông báo

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Sơn năm 2020

Nội dung Thông báo