Thông báo

Thông báo kết quả giải quyết đơn phúc khảo điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Kim Sơn năm 2018

 Nội dung Thông báo