Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Thông báo

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức các bước tuyển dụng viên chức tại Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Kim Sơn

Nội dung Thông báo