Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/08/2019

Thông báo

Quyết định về việc ban hành Quy định một số điểm về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước huyện Kim Sơn năm 2019

Nội dung Quyết định