Hôm nay, Thứ tư ngày 26/06/2019

Thông báo

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Kim Sơn năm 2019

Nội dung Quyết định