Hôm nay, Thứ tư ngày 08/07/2020

Thông báo

Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn, giai đoạn 2019-2021

Nội dung Nghị quyết