Hôm nay, Thứ năm ngày 12/12/2019

Thông báo

Nghị quyết về việc quyết định điều chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ UBND thị trấn Phát Diệm trả nợ xây dựng cơ bản tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 12/4/2019

Nội dung Nghị quyết