Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Thông báo

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Sơn

Nội dung Nghị quyết