Hôm nay, Thứ năm ngày 14/11/2019

Tải văn bản

Hoàn thiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

 Xem văn bản:

Quyết định 2044-BNV

Công văn 239/UBND-NV

Tải văn bản:

Hướng dẫn phụ lục 1A

Hướng dẫn phụ lục 5

Hướng dẫn phụ lục 6