Hôm nay, Thứ tư ngày 08/07/2020

Tải văn bản

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019

Văn bản hướng dẫn:

Văn bản số 2284/UBND 

Biểu mẫu kèm theo