Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Tải văn bản

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

Nội dung văn bản

Tài liệu kèm theo