Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 16/5/2019, Huyện ủy Kim Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI), 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 – NQ/TU ngày 26/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII)

 

Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết đạt được những kết quả quan trọng. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được nhận diện rõ và từng bước khắc phục; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai và lan tỏa sâu rộng; kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy duy trì có hiệu quả; công tác cán bộ thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ, khách quan, đúng quy định từ việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá đến bố trí sử dụng cán bộ, nhất là thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kỷ luật được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, từ đó hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy trình bày Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đến nay các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nội dung quan trọng, việc làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nổi bật là: Các đồng chí lãnh đạo huyện dành nhiều thời gian đi cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, xóm, phố, trường học; kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, trong thực thi công vụ, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và thi hành pháp luật của các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có bước chuyển rõ rệt. Từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm.

 

Đồng chí Bùi Thị Thúy – TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTBDCT huyện trình bày báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của BCH Trung ương và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 – NQ/TU của BTV Tỉnh ủy

 

Về kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của BCH Trung ương và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 – NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng và hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ. Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, xóm, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phong trào văn hóa, văn nghệ nhất là phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng.

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; trong “Học tập và làm theo tư tửng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bí thư cũng đề cập một số nội dung liên quan đến việc xây dựng văn hóa con người; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, gắn liền với việc sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa ra khỏi đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống…

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện