Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Cung cấp thông tin các cơ quan chuyên môn của huyện

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Kim Sơn

Quyết định kèm theo Quy chế