Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Phỏng vấn Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy về kết quả thực hiện chủ đề năm 2018

Năm 2018, Huyện ủy Kim Sơn lựa chọn chủ đề “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”, thực hiện chủ đề trên, nhiều vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ hơn những chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện cũng như việc lựa chọn chủ đề triển khai thực hiện trong năm 2019 của huyện ủy Kim Sơn.

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy Kim Sơn

 

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2018, Huyện ủy Kim Sơn lựa chọn chủ đề “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”, bước đầu đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, xin đồng chí cho biết rõ hơn về kết quả này?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

Thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2018 của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn chủ đề “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nói đi đôi với làm. Qua một năm thực hiện đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể và cá nhân, thể hiện trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2018, 75 tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn 125 việc cấp bách, bức xúc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều việc tồn tại từ những năm trước được cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn, quyết tâm xử lý, giải quyết xong…

Phóng viên: Vậy việc thực hiện chủ đề năm 2018 còn những khó khăn nào, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song vẫn còn những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân có cả chủ quan lẫn khách quan, cụ thể:

 

- Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức trong việc thực hiện chủ đề năm 2018,

 

- Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ dẫn đến bị xử lý kỷ luật.

 

- Một số đơn vị khi lựa chọn việc cấp bách, bức xúc để xử lý, giải quyết chưa lường trước hết được tính chất khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nên chưa hoàn thành được các việc đã đăng ký.

Phóng viên: Năm 2019, việc thực hiện chủ đề tiếp tục được huyện ủy lựa chọn, triển khai thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

Thứ nhất: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, chủ đề của tỉnh và kế hoạch số 108 của Huyện ủy Kim Sơn về tiếp tục thực hiện chủ đề “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”.

 

Thứ hai: Tiếp tục yêu cầu các đảng bộ cơ sở lựa chọn ít nhất 2 việc, chi bộ cơ sở lựa chọn ít nhất 1 việc cấp bách, bức xúc trở lên để đăng ký với Ban TVHU tập trung xử lý, giải quyết hoàn thành trong năm 2019.

 

Thứ ba: Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 của Ban TVHU “về tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng”; Công văn số 825 “về việc xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan có vi phạm trong việc chậm đề nghị công nhận đảng viên chính thức, xóa tên đảng viên và chuyển sinh hoạt đảng chính thức”; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện