Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Chiều 26/6/2020, Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Kim Sơn tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Đồng chí Hoàng Văn Phương – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo công tác gia đình huyện nhấn mạnh: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 với mục tiêu tổng quát là “Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”, những năm qua đã được các cấp, ngành, địa phương trong huyện quan tâm triển khai sâu rộng. Tuyên truyền pháp luật về công tác gia đình được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức như tổ chức hội nghị lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ…nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng gia đình. Tổ chức các chương trình trọng tâm, trọng điểm vào các dịp kỷ niệm như Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)…

 

Kết quả, huyện đã tổ chức 3 hội thi “Gia đình hạnh phúc”, 5 diễn đàn về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Các xã, thị trấn tổ chức 8 buổi hội thảo, diễn đàn hội thi va 283 buổi tuyên truyền bằng các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ thu hút 26.350 lượt người tham dự. Các mô hình phòng chống bạo lực gia đình được triển khai ở 3 xã Ân Hòa, Như Hòa, Thượng Kiệm hoạt động có hiệu quả, hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình tại địa phương. Hội LHPN các xã, thị trấn duy trì hiệu quả hoạt động 47 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Hàng năm có 95,5% hộ gia đình được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác gia đình; 97% nam, nữ thanh niên hiểu biết các kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thông qua các kênh thông tin; Số hộ gia đình có bạo lực gia đình qua các năm có sự biến động, năm sau giảm nhiều so với năm trước; Hàng năm trung bình giảm từ 10 – 15% hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội so với năm trước; 86% hộ trở lên đạt gia đình văn hóa; 95% hộ gia đình nghèo và cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế gia đình, ứng phó thiên tai, khủng hoảng kinh tế. Hàng năm, tăng 10% hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên.

Đồng chí Hoàng Văn Phương PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện dự và chỉ đạo hội nghị

 

Cùng với 6 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trong thời gian tới đã nêu trong báo cáo tổng kết 10 năm, đồng chí Hoàng Văn Phương PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ đó là:

 

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp. Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác gia đình, quyền và nghĩa vụ của các gia đình, cơ quan, đơn vị, những người thi hành công vụ liên quan đến công tác gia đình.

 

Tăng cường cung cấp kiến thức về gia đình như: Kỹ năng sống, trách nhiệm của nam giới đối với công việc trong gia đình, việc đảm bảo quyền của phụ nữ trong gia đình; trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh…

 

Cùng với công tác tổ chức triển khai thực hiện các chương trình về công tác gia đình cần quan tâm đến việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong thực hiện công tác gia đình để việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thị Nga – PCT HĐND huyện trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam

 

Đồng chí Hoàng Văn Phương - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo công tác gia đình huyện trao giấy khen cho các gia đình tiêu biểu trong thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam

 

Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 25 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 trên địa bàn huyện.

 

Nguyễn Chinh