Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị (khóa XII), sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 35-CT/TW

Sáng 10/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW, Nghị quyết số 39- NQ/TW, các kết luận : Số 50 - KL/TW, 51 - KL/TW, 52 - KL/TW, 53 - KL/TW của Ban Bí thư, Thông báo kết luận số 53- TB/TW của Bộ Chính trị (khoá XII); sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 35-CT/TW tới các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị số 32- CT/TW, ngày 28/2/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 39- NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Thông báo kết luận số 53-KL/TW, ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của BCH TW Đảng (khoá XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

 

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20 –NQ/TW, ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương khóa XI); Kết luận số 51- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghía và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X “về dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nội dung trên tới cán bộ, Đảng viên. Căn cứ vào tình hình và yêu cầu thực tế, các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Việc triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện