Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn có 34 tủ sách pháp luật

Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sách, báo, tài liệu tuyên truyền là một biện pháp có nhiều ưu thế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu sách báo, tài liệu, văn bản pháp luật, những năm qua huyện Kim Sơn quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

 

Tủ sách pháp luật xã Văn Hải đa dạng các loại sách, văn bản, tài liệu

 

Hiện nay toàn huyện có 34 Tủ sách pháp luật, trong đó UBND huyện: 01, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 06 và  27 tủ sách của UBND các xã, thị trấn. Các tủ sách có nhiều loại văn bản, tài liệu như: Sách pháp luật phổ thông, sách hỏi đáp pháp luật, tài liệu pháp lý, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra một số tủ sách pháp luật còn có các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, báo, tạp chí chuyên ngành.             

 

Tủ sách pháp luật được đặt ở những nơi thuận tiện đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân, đây là kênh chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, là nguồn cung cấp thông tin về các văn bản pháp luật. Tủ sách pháp luật được khai thác, sử dụng hiệu quả sẽ trở thành công cụ hữu hiệu nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước, đặc biệt là quá trình quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện