Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã, Trường THPT Kim Sơn C

Nhằm đánh giá kết quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDQP&AN trong thời gian tới. Từ ngày 11/10 – 15/10, Đoàn kiểm tra công tác GDQP&AN huyện đã kiểm tra công tác GDQP&AN các xã: Kim Hải, Cồn Thoi, Lưu Phương, Xuân Thiện, Như Hòa và Trường THPT Kim Sơn C.

 

Kiểm tra nhận thức của các đồng chí trong hội đồng GDQP&AN xã Lưu Phương

 

Tại buổi kiểm tra, thành viên Đoàn đã đặt câu hỏi, trao đổi, làm rõ các nội dung xoay quanh báo cáo của Hội đồng GDQP&AN các xã và trường THPT Kim Sơn C. Đoàn đã kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra kỹ năng thực hành đối với học sinh khối 12 Trường THPT Kim Sơn C; kiểm tra nhận thức của 10 đồng chí trong hội đồng GDQP&AN các xã bằng phương pháp trắc nghiệm. Kết quả kiểm tra nhận thức hầu hết đều đạt giỏi và khá. Không có trưởng hợp không đạt yêu cầu.

 

Kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQP&AN

 

Kiểm tra kỹ năng thực hành đối với học sinh khối 12 Trường THPT Kim Sơn C

 

Đánh giá cao công tác GDQP&AN các xã; Kim Hải, Cồn Thoi, Lưu Phương, Xuân Thiện, Như Hòa và Trường THPT Kim Sơn C, lãnh đạo Đoàn đã chỉ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là:

 

Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TW ngày 03/5/2017 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; Quy định số 07- QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban tổ chức Trung ương quy định tiêu chuẩn kiến thức Quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đảng viên; Luật GDQP&AN số 30/2013/QH13; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQP&AN, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, duy trì nề nếp hoạt động có hiệu quả của Hội đồng GDQP&AN ; khảo sát nắm chắc số lượng các đối tượng cần bồi dưỡng theo luật GDQP&AN. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN theo phân cấp và đảm bảo đủ chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QP&AN do trên mở.

 

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác GDQP&AN cho toàn dân thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, trong các buổi sinh hoạt, học tập. Tập trung và triển khai nhiệm vụ của các ngành, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục Quốc phòng địa phương, gắn công tác GDQP&AN với các hoạt động xã hội của đất nước, địa phương, cơ sở.

 

Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết công tác GDQP&AN và triển khai nhiệm vụ GDQP&AN cho năm sau; xây dựng kế hoạch GDQP&AN giai đoạn 2015 – 2020 trên cơ sở để xây dựng kế hoạch của từng năm.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện