Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Tin tức trong Huyện

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Sáng 04/8, Hội đồng GDQPAN huyện khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 120 học viên thuộc đối tượng 4 cấp huyện năm 2020.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

 

Trong thời gian học, học viên được học tập, nghiên cứu một số chuyên đề như: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên. Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ ANCT, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Phòng chống chiến l­ược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch đối với Việt Nam.

 

Thông qua lớp học, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới. Từ đó, học viên vận dụng, thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Nguyễn Chinh