Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hồi Ninh hoàn thành xong đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 167-KH/HU ngày 21/11/2019 của Huyện ủy Kim Sơn về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, 17/17 chi bộ cơ sở thuộc Đảng ủy xã Hồi Ninh đã hoàn thành xong đại hội đảm bảo đúng thời gian, quy trình, dân chủ, công khai theo đúng 4 nội dung là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2022; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Trụ sở Đảng ủy – HĐND –UBND xã Hồi Ninh

 

Để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, Đảng viên, Đại hội chi bộ thuộc Đảng ủy xã Hồi Ninh với mục tiêu là kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân với Đảng. Ngay từ cuối năm 2019, công tác chuẩn bị cho đại hội các chi bộ trực thuộc được Ðảng ủy Hồi Ninh quan tâm chỉ đạo sát sao, quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy xã Ban hành Kế hoạch 49-KH/ĐU ngày 29/11/2019; thành lập 4 Tiểu ban là: Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội và Tiểu ban hành động các mạng; lựa chọn đơn vị đại hội điểm là Chi bộ 1 tổ chức vào ngày 14/01. Đối với công tác nhân sự: Các chi bộ chú trọng các nhân tố có đầy đủ phẩm chất chính trị, đủ đức, đủ tài, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đối với Báo cáo chính trị, các chi bộ đã đánh giá sát, đúng về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Ðảng, hoạt động của các đoàn thể, những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền đẩy mạnh với các hoạt động cụ thể như: treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ, xóm “phong quang sạch đẹp”; công tác an ninh trật tự được đảm bảo…Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, các chi bộ cơ sở đã bầu ra cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư trong nhiệm kỳ mới có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, năng lực để lãnh đạo chi bộ ngày càng vững mạnh.  

 

Hiện nay, Đảng ủy xã Hồi Ninh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đang bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thiện dự thảo các văn kiện đại hội như: Dự thảo báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên, đại hội XIII của Đảng; chú trọng công tác nhân sự với sự lựa chọn những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng phát triển phù hợp với với quy hoạch chung của Đảng bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các công trình, phần việc cụ thể chào mừng đại hội đảng các cấp.

 

Nguyễn Hiền