Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW và các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh

Sáng 13/2, tại hội trường TTBDCT huyện đã diễn ra hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh cho cán bộ chủ chốt cấp huyện.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư huyện ủy. Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, chi bộ các cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể của huyện. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 27, ngày 28/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

Đồng chí Vũ Đức Thạc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Nghe đồng chí Vũ Đức Thạc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt, triển khai các nội dung: Kết luận số 38 – KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Quy định số 10 – Qđi/TU, ngày 14/01/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Thị Thúy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTBDCT huyện

 

Đồng chí Bùi Thị Thúy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc TTBDCT huyện quán triệt, triển khai Chỉ thị 25 – CT/TW, ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 43 – KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 

Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

Để các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Tỉnh được triển khai hiệu quả, đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị:

 

Sau hội nghị này, các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục nghiên cứu các tài liệu, văn bản để tổ chức quán triệt, triển khai ở đơn vị, địa phương mình bằng các hình thức thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

 

Đề nghị các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị mình, đặc biệt là những nhiệm vụ mà BTV, BCH đảng bộ huyện đang tập trung chỉ đạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện