Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 36 – KL/TW, ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23 – CT/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 17/9, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản:

 

Kết luận số 36 - KL/TƯ ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn Ninh Bình. Kết luận số 54 – KL/TW, ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chương trình hành động số 33 – CT/TU ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 32 – CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối thoại Đảng trong tình hình mới” giai đoạn 2020 – 2025.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Qua việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản trên nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị xã hội và từng cán bộ, đảng viên đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nền nếp; quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai hợp lý, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển theo hướng bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai theo hướng thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai, thuận lợi cho nhân dân và các tổ chức sử dụng đất. Đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đảm bảo việc quản lý đất đai phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện huy động tốt nhất nguồn lực từ đất đai để phát triển theo hướng bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, CHủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Cùng với việc quán triệt nội dung cơ bản về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và những giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Từ đó tạo nhận thức thống nhất và quyết tâm cao trong hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện