Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp của MTTQVN huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện

Chiều 6/12, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện việc giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” giữa Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện.

 

Các đại biểu tham gia ký kết chương trình phối hợp

 

Tại lễ ký kết các đại biểu đã thảo luận và ký kết về 5 nội dung phối hợp gồm: quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện Quy định số 99 - QĐ/TW; Quy định số 124 - QĐ/TW; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các nội dung, hình thức góp ý và giám sát theo Quy định số 99 - QĐ/TW; Quy định số 124 - QĐ/TW; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, thông tin giám sát; tổ chức đối thoại nhân dân, đoàn viên, hội viên với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và báo cáo kết quả giám sát với cấp ủy theo quy định.

 

Chương trình phối hợp này nhằm thống nhất về nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hình thức về góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa - Đài truyền thanh Huyện