Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Sáng 4/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị với nội dung nghe và cho ý kiến vào: Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2018 của Huyện ủy; Các dự thảo thông bảo kết luận kiểm tra, giám sát. Xét kết nạp đảng viên, công nhận chính thức cho đảng viên dự bị và công tác tổ chức cán bộ.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy nhất trí đánh giá: 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Chương trình công tác toàn khóa và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chuyên đề năm 2018 của Tỉnh ủy. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng. Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và các Hội quần chúng có nhiều chuyển biến.

 

Tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và trong nuôi trồng thủy sản; thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới; phòng chống thiên tai và TKCN. Thu ngân sách, vệ sinh môi trường, giải toả hành lang ATGT, hành lang đê; chỉ đạo quyết liệt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác quốc phòng, biên phòng, quân sự địa phương.

 

 Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 9 tháng, đó là: Kết quả kết nạp đảng viên ở một số xã, thị trấn còn thấp; việc đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt định kỳ ở một số đảng bộ xã, thị trấn chưa được quan tâm nên chất lượng sinh hoạt vẫn còn hạn chế. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung, công việc của một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ các dòng sông đã được quan tâm nhưng chuyển biến chưa rõ nét. Một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo mặc dù đã được tập trung giải quyết song vẫn còn một số vụ tồn đọng, kéo dài..v.v.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị

 

Kết luận hội nghị, bên cạnh nhóm nhiệm vụ đã đề cập trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà đã nhấn mạnh:

 

Cần rà soát kết quả thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong nhân dân, hoàn thành, chỉnh sửa, bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn (1947 - 2017).

 

Thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, xóm, khối, phố. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. …

 

HĐND huyện quan tâm vấn đề giải quyết ý kiến cử tri, chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND cuối năm, chuẩn bị việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh HĐND bầu, UBND huyện chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp.

 

UBND huyện hoàn thành việc luân chuyển cán bộ, công chức địa chính, kế toán các xã, thị trấn theo kế hoạch. Tăng cường việc kiểm tra, quản lý các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

 

Về công tác nội chính: chuẩn bị các khâu cho công tác tuyển quân năm 2019, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019. Tiếp tục đảm bảo ANTT, có phương án đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn nhất là dịp cuối năm… và 1 số nhiệm vụ khác

 

                                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện