Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Sơn

Sáng 03/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

 
Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, huyện Kim Sơn đã đạt được những kết quả nổi bật.
 
Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh theo đúng kế hoạch. Ban hành 29 Kế hoạch, Chỉ thị, Thông tri, Hướng dẫn và nhiều văn bản khác .
 
Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt: giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức; công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; công tác dân vận của cấp ủy. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội, tăng cường công tác nắm tình hình, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đoàn viên, phát động các phòng trào thi đua. HĐND huyện đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.
 
Trong phát triển kinh tế - xã hội: sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất bình quân ước đạt 67,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 55.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN 6 tháng ước đạt 870 tỷ đồng (tăng 10,6% so với cùng kỳ). Tổng vốn xây dựng cơ bản ước đạt 1.115 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt 100, 962 tỷ đồng (đạt 67% dự toán HĐND huyện giao). Các hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh, công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc các đối tượng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và thực hiện tốt.
 
Tại hội nghị, có 14 ý kiến phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và đóng góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức đối thoại với nhân dân, công tác dân vận, thanh tra, kiểm tra, công tác vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp...
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND kết luận hội nghị
  
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 cần tập trung thực hiện đó là:
 
Về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, tái bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Sơn”. Kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ theo phân cấp; sắp xếp đội ngũ cán bộ bán chuyên trách; tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng 1 số trường học. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục phân công cán bộ, chuyên viên khối Đảng, đoàn thể dự, theo dõi sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ xóm, khối, phố. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá chấm điểm hàng tháng đảm bảo hợp lý. Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát thanh tra năm 2018. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII), chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và thực hiện chủ đề năm 2018.
 
Công tác chính quyền: Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở; rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong việc thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU, ngày 18/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
 
Về đẩy mạnh các phong trào thi đua kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn; mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn một công trình hoặc một phần việc cụ thể để làm công trình chào mừng và căn cứ vào những tài liệu lịch sử huyện Kim Sơn thống nhất lấy ngày 5/4/1829 là ngày thành lập huyện.
 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện