Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh xã Như Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho đối tượng 4 năm 2018

Chiều 30/7/2018, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) xã Như Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 84 học viên thuộc đối tượng 4 năm 2018 trong toàn xã. Truyền đạt nội dung tại lớp bồi dưỡng là cán bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện
 
Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được học tập 2 chuyên đề
 
Chuyên đề 1: Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh.
 
Chuyên đề 2: Nghị định số 13 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh.
 
Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2018 góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành và nhân dân trong xã về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, trong đó có nhiệm vụ công tác giáo dục QP-AN.
 
Ninh Thị Truyền- Đài Truyền thanh xã Như Hòa