Hôm nay, Thứ sáu ngày 23/08/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 30/3/2019 đến 05/4/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384130190135

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/03/2019 10:14:19

NGUYỄN PHÚC GIÁM

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:20:20

2

384130190134

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

30/03/2019 10:13:14

TRẦN THỊ LÝ

05/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:20:34

3

384130190133

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/03/2019 10:11:10

NGUYỄN THỊ HUẾ

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:20:48

4

384130190132

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/03/2019 10:10:16

BÙI VĂN BÌNH

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:21:01

5

384130190131

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/03/2019 10:09:17

TRẦN THỊ HƯỜNG

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:21:16

6

384130190130

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/03/2019 10:07:52

NGUYỄN VĂN KIÊN

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:21:30

7

384130190129

Đăng ký kết hôn

30/03/2019 10:04:53

NGUYỄN XUÂN ĐỨC

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:21:46

8

384130190128

Đăng ký kết hôn

30/03/2019 10:03:50

TRẦN VĂN TÙNG

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:22:07

9

384130190127

Thủ tục đăng ký khai tử

30/03/2019 10:02:07

PHẠM VĂN TRỤ

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:22:21

10

384130190126

Thủ tục đăng ký khai tử

30/03/2019 10:00:42

VŨ VĂN TUYÊN

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 10:22:36

11

384119190168

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

30/03/2019 09:24:55

NGUYỄN THÀNH CÔNG

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 09:26:43

12

384119190167

Thủ tục đăng ký khai tử

30/03/2019 09:23:23

NGUYỄN THÀNH CÔNG

01/04/2019 17:00:00

30/03/2019 09:26:44

13

384119190183

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/04/2019 16:44:43

NGUYỄN THỊ LINH

08/04/2019 16:44:43

05/04/2019 16:47:51

14

384119190182

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/04/2019 16:43:12

ĐÀM THỊ THANH

08/04/2019 16:43:12

05/04/2019 16:47:52

15

384140190140

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/04/2019 16:40:12

ĐẶNG VĂN THIỆN

08/04/2019 16:40:12

12/04/2019 10:18:36

16

384140190139

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 16:37:31

TRƯƠNG VĂN THÔI

08/04/2019 16:37:31

12/04/2019 10:18:36

17

384140190138

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/04/2019 16:35:04

TRƯƠNG VĂN THÔI

08/04/2019 16:35:04

12/04/2019 10:18:37

18

384125190155

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 16:32:18

TRẦN THỊ SÁNG

08/04/2019 16:32:18

05/04/2019 16:38:55

19

384140190137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 16:31:55

TRƯƠNG THỊ THỦY

08/04/2019 16:31:55

12/04/2019 10:18:37

20

384125190154

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/04/2019 16:25:54

CHU THỊ HƯƠNG NHÀI

08/04/2019 16:25:54

05/04/2019 16:38:55

21

384122190185

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/04/2019 16:03:02

BÙI VĂN TÂM

12/04/2019 16:03:02

08/04/2019 16:23:17

22

384122190184

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/04/2019 16:01:45

NGUYỄN VĂN THƯỞNG

08/04/2019 16:01:45

08/04/2019 16:23:18

23

384121190172

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 16:00:28

PHẠM VĂN NGUYỄN

08/04/2019 16:00:28

05/04/2019 16:03:13

24

384125190153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 15:44:00

NGUYỄN THÀNH CÔNG

08/04/2019 15:44:00

05/04/2019 16:38:56

25

384125190152

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 15:43:11

TẠ HỮU THƠ

08/04/2019 15:43:11

05/04/2019 16:38:56

26

384127190106

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 15:30:23

PHẠM VĂN TUẤN

08/04/2019 15:30:23

 

27

384125190151

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 15:18:12

DƯƠNG THỊ THANH TÂM

08/04/2019 15:18:12

05/04/2019 16:38:56

28

384125190150

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 15:09:05

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

08/04/2019 15:09:05

05/04/2019 16:38:57

29

384125190149

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 15:07:44

BÙI MINH ĐỨC

08/04/2019 15:07:44

05/04/2019 16:38:57

30

384125190148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 15:06:41

PHẠM THỊ NINH

08/04/2019 15:06:41

05/04/2019 16:38:58

31

384125190147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 15:05:32

PHAN THỊ DUNG

08/04/2019 15:05:32

05/04/2019 16:38:58

32

384125190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 15:04:32

PHAN VĂN CẢNH

08/04/2019 15:04:32

05/04/2019 16:38:59

33

384125190145

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 14:30:35

TRẦN VĂN TÂM

08/04/2019 14:30:35

05/04/2019 16:38:59

34

384121190171

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 14:16:56

PHẠM THỊ HẰNG

08/04/2019 14:16:56

05/04/2019 14:19:17

35

384125190144

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 14:14:03

TRẦN VĂN TRUNG

08/04/2019 14:14:03

05/04/2019 16:38:59

36

384144190158

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

05/04/2019 14:07:34

VŨ VĂN TÂN

08/04/2019 14:07:34

05/04/2019 14:11:06

37

384144190157

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 14:05:49

VŨ ĐỨC VIỆT

08/04/2019 14:05:49

05/04/2019 14:11:06

38

384136190362

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/04/2019 10:28:43

NGUYỄN THANH TÚ (Chứng thực HĐ vay vốn, số 10)

09/04/2019 10:28:43

05/04/2019 10:30:57

39

384121190170

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/04/2019 10:15:20

NGUYỄN VĂN NGỌC

08/04/2019 10:15:20

05/04/2019 10:17:09

40

384122190183

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/04/2019 10:10:51

NINH THỊ QUYẾT

12/04/2019 10:10:51

08/04/2019 16:23:18

41

384124190233

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 10:03:08

ĐỖ ANH ĐẢNG

08/04/2019 10:03:08

05/04/2019 16:16:51

42

384124190232

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 10:01:38

HOÀNG THỊ HẰNG

08/04/2019 10:01:38

05/04/2019 16:16:52

43

384124190231

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 10:00:48

NGUYỄN VĂN THU

08/04/2019 10:00:48

05/04/2019 16:16:52

44

384124190230

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

05/04/2019 09:59:42

NGUYỄN VĂN THU

10/04/2019 09:59:42

05/04/2019 16:16:53

45

384136190361

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:58:12

TRẦN THỊ MAI (Chứng thực CMND, số 293, ĐTMG)

08/04/2019 09:58:12

05/04/2019 10:24:54

46

384136190360

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:56:14

MAI ĐỨC LONG (Chứng thực giấy chứng nhận TBB, số 292, ĐTMG)

08/04/2019 09:56:14

05/04/2019 10:24:54

47

384136190359

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:53:44

TRẦN THỊ TRÂM (Chứng thực CMND, số 291)

08/04/2019 09:53:44

05/04/2019 10:24:55

48

384136190358

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:51:41

NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 290)

08/04/2019 09:51:41

05/04/2019 10:24:55

49

384136190357

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:50:07

NGUYỄN THỊ MÊN (Chứng thực QĐ lương, số 289, ĐTMG)

08/04/2019 09:50:07

05/04/2019 10:24:56

50

384105190392

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

05/04/2019 09:47:18

ĐẶNG QUANG HƯNG

10/04/2019 09:47:18

05/04/2019 16:34:51

51

384105190391

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/04/2019 09:44:58

VŨ THỊ LAN

10/04/2019 09:44:58

05/04/2019 16:34:52

52

384105190390

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

05/04/2019 09:42:39

TRẦN THỊ VANG

10/04/2019 09:42:39

05/04/2019 16:34:52

53

384135190311

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 09:40:09

TRẦN VĂN MẠNH

08/04/2019 09:40:09

05/04/2019 15:28:46

54

384135190310

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:39:09

TRẦN THỊ KHANG

08/04/2019 09:39:09

05/04/2019 15:28:46

55

384135190309

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:38:29

BÙI VĂN HÒA

08/04/2019 09:38:29

05/04/2019 15:28:47

56

384135190308

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:37:47

TRẦN ĐÌNH ĐÔNG

08/04/2019 09:37:47

05/04/2019 15:28:47

57

384134190030

Thủ tục đăng ký khai tử

05/04/2019 09:37:00

TRẦN VĂN VĨNH

08/04/2019 09:37:00

06/04/2019 08:23:30

58

384135190307

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:36:55

TRẦN VĂN KIÊN

08/04/2019 09:36:55

05/04/2019 15:28:48

59

384134190029

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 09:35:31

NINH VĂN QUYẾT

08/04/2019 09:35:31

06/04/2019 08:23:30

60

384136190356

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:35:27

MAI VĂN LIÊN (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 288)

08/04/2019 09:35:27

05/04/2019 10:24:56

61

384136190355

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:32:07

MAI THỊ THẮM (Chứng thực CMND, số 287)

08/04/2019 09:32:07

05/04/2019 10:24:56

62

384139190012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:30:06

PHẠM THỊ THANH

08/04/2019 09:30:06

05/04/2019 09:32:18

63

384135190306

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/04/2019 09:27:16

TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG

09/04/2019 09:27:16

05/04/2019 15:28:48

64

384135190305

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

05/04/2019 09:26:09

PHẠM VĂN THANH

08/04/2019 09:26:09

05/04/2019 15:28:48

65

384136190354

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:26:05

CÙ TẤT CHÍNH (Chứng thực CMND, số 286)

08/04/2019 09:26:05

05/04/2019 10:24:57

66

384136190353

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:21:40

TRẦN THỊ HỒNG DUYÊN (Chứng thực CMND, số 285)

08/04/2019 09:21:40

05/04/2019 10:24:57

67

384136190352

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:20:08

TRẦN THỊ ĐẬU (Chứng thực CCCD, số 284)

08/04/2019 09:20:08

05/04/2019 10:24:58

68

384136190351

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:18:27

VŨ THỊ THANH (Chứng thực CMND, số 283)

08/04/2019 09:18:27

05/04/2019 10:24:58

69

384136190350

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:16:46

NGUYỄN VĂN MÔN (Chứng thực giấy chứng nhận QSDĐ, số 282)

08/04/2019 09:16:46

05/04/2019 10:24:59

70

384135190304

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:15:32

VŨ HỒNG QUYẾT

08/04/2019 09:15:32

05/04/2019 15:28:49

71

384136190349

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:15:26

LƯU HOÀI NAM (Chứng thực CMND, số 281)

08/04/2019 09:15:26

05/04/2019 10:24:59

72

384135190303

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/04/2019 09:14:48

TRẦN HẠNH PHÚC

08/04/2019 09:14:48

05/04/2019 15:28:49

73

384136190348

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:14:04

VŨ HOÀI VĂN (Chứng thực CMND, số 280)

08/04/2019 09:14:04

05/04/2019 10:25:00

74

384136190347

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:12:43

HOÀNG THỊ HOÀI LINH (Chứng thực Bằng TN THCS, số 279)

08/04/2019 09:12:43

05/04/2019 10:25:00

75

384136190346

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:10:21

LÊ THỊ THỦY (Chứng thực CMND, số 278)

08/04/2019 09:10:21

05/04/2019 10:25:00

76

384136190345

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 09:08:42

PHAN THỊ QUỲNH LOAN (Chứng thực CMND, số 277)

08/04/2019 09:08:42

05/04/2019 10:25:01

77

384142190019

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

05/04/2019 08:27:18

NGUYỄN VĂN BAO

09/04/2019 08:27:18

 

78

384142190018

Thủ tục đăng ký khai tử

05/04/2019 08:24:29

ĐỖ MINH SINH

08/04/2019 08:24:29

 

79

384123190243

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 08:24:12

LÃ NGỌC AN NHIÊN

08/04/2019 08:24:12

05/04/2019 15:33:43

80

384123190242

Thủ tục đăng ký khai sinh

05/04/2019 08:22:47

NGUYỄN THÙY TRANG

08/04/2019 08:22:47

05/04/2019 15:33:44

81

384138190102

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

05/04/2019 08:22:29

LÊ VĂN MÙI

12/04/2019 08:22:29

 

82

384123190241

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 08:20:14

DƯƠNG THỊ HÀ

08/04/2019 08:20:14

05/04/2019 15:33:45

83

384123190240

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 08:18:51

VŨ THỊ UYÊN

08/04/2019 08:18:51

05/04/2019 15:33:45

84

384123190239

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 08:17:40

NGUYỄN THỊ PHIN

08/04/2019 08:17:40

05/04/2019 15:33:45

85

384121190169

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 08:16:59

PHẠM XUÂN NIÊN

08/04/2019 08:16:59

05/04/2019 08:19:06

86

384123190238

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 08:15:59

VŨ THỊ CHI

08/04/2019 08:15:59

05/04/2019 15:33:46

87

384123190237

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 08:14:47

VŨ VĂN TUẤN

08/04/2019 08:14:47

05/04/2019 15:33:46

88

384123190236

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 08:13:28

LÃ MAI HUẤN

08/04/2019 08:13:28

05/04/2019 15:33:47

89

384123190235

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 08:12:06

VŨ VĂN KẾT

08/04/2019 08:12:06

05/04/2019 15:33:47

90

384121190168

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

05/04/2019 08:10:25

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

08/04/2019 08:10:25

05/04/2019 08:15:13

91

384123190234

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

05/04/2019 08:08:37

PHAN THỊ THẮM

08/04/2019 08:08:37

05/04/2019 15:33:48

92

384120190144

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/04/2019 17:15:30

NGUYỄN VĂN THẮNG

05/04/2019 17:00:00

04/04/2019 17:19:03

93

384120190143

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 17:14:31

PHẠM VĂN NGỌC

05/04/2019 17:00:00

04/04/2019 17:19:04

94

384120190142

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 17:13:32

NGUYỄN THỊ THU THỦY

05/04/2019 17:00:00

04/04/2019 17:19:04

95

384120190141

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 17:12:21

NGUYỄN THỊ HỒNG

05/04/2019 17:00:00

04/04/2019 17:19:05

96

384120190140

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 17:11:29

PHẠM VĂN THANH

05/04/2019 17:00:00

04/04/2019 17:19:05

97

384120190139

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 17:10:03

VŨ HUY NAM

05/04/2019 17:00:00

04/04/2019 17:19:05

98

384120190138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 17:08:55

VŨ VĂN NGỮ

05/04/2019 17:00:00

04/04/2019 17:19:06

99

384140190136

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/04/2019 16:42:51

LẠI TRUNG ĐỨC

05/04/2019 16:42:51

04/04/2019 16:48:28

100

384140190135

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 16:40:26

MAI ĐÌNH TUÂN

05/04/2019 16:40:26

04/04/2019 16:48:29

101

384140190134

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 16:39:01

PHẠM VĂN BẢN

05/04/2019 16:39:01

04/04/2019 16:48:29

102

384140190133

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 16:36:51

LÃ THÀNH HUY

05/04/2019 16:36:51

04/04/2019 16:48:29

103

384124190229

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

04/04/2019 16:35:17

NGUYỄN THỊ LĨNH

08/04/2019 16:35:17

04/04/2019 16:37:26

104

384124190228

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 16:34:26

LÊ XUÂN THẮNG

05/04/2019 16:34:26

04/04/2019 16:37:26

105

384140190132

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 16:34:22

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

05/04/2019 16:34:22

04/04/2019 16:48:30

106

384139190011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 16:31:04

VŨ THỊ NHUNG

05/04/2019 16:31:04

04/04/2019 16:33:21

107

384139190010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 16:23:11

PHẠM THỊ THOA

05/04/2019 16:23:11

04/04/2019 16:29:27

108

384125190143

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 16:15:51

ĐỖ VĂN TUYÊN

05/04/2019 16:15:51

05/04/2019 09:09:12

109

384132190097

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

04/04/2019 15:59:14

NGUYỄN THỊ YẾN

11/04/2019 15:59:14

04/04/2019 16:05:57

110

384132190096

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 15:58:06

CÙ VĂN DŨNG

05/04/2019 15:58:06

04/04/2019 16:06:30

111

384132190095

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

04/04/2019 15:56:13

TRẦN VĂN KẾ

11/04/2019 15:56:13

04/04/2019 16:06:48

112

384132190094

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

04/04/2019 15:54:14

VŨ THỊ MỪNG

11/04/2019 15:54:14

04/04/2019 16:07:03

113

384132190093

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

04/04/2019 15:52:52

TRẦN VĂN MƯU

11/04/2019 15:52:52

04/04/2019 16:07:18

114

384132190092

Đăng ký kết hôn

04/04/2019 15:51:48

VŨ NGỌC HIỂN

05/04/2019 15:51:48

04/04/2019 16:07:34

115

384105190389

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:42:34

PHẠM THỊ NHIỆM

09/04/2019 15:42:34

05/04/2019 16:34:53

116

384105190388

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:37:36

MAI THỊ DUNG

09/04/2019 15:37:36

05/04/2019 16:34:53

117

384105190387

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:35:37

ĐINH ANH TUẤN

09/04/2019 15:35:37

05/04/2019 16:34:54

118

384105190386

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:33:14

NGUYỄN VĂN DUY

09/04/2019 15:33:14

05/04/2019 16:34:54

119

384105190385

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:31:06

TRẦN MINH ĐOÀN

09/04/2019 15:31:06

05/04/2019 16:34:55

120

384105190384

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:28:54

TRẦN THỊ ĐẬU

09/04/2019 15:28:54

05/04/2019 16:34:55

121

384105190383

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:26:34

NGUYỄN THANH TÚ

09/04/2019 15:26:34

05/04/2019 16:34:56

122

384105190382

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:24:07

LÊ VĂN KHANH

09/04/2019 15:24:07

05/04/2019 16:34:56

123

384105190381

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:20:29

VŨ VĂN LỘC

09/04/2019 15:20:29

05/04/2019 16:34:56

124

384105190380

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:18:24

NGUYỄN THỊ DUNG

09/04/2019 15:18:24

05/04/2019 16:34:57

125

384105190379

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:14:41

NGUYỄN VĂN LỢI

09/04/2019 15:14:41

05/04/2019 16:34:57

126

384105190378

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:11:58

TRẦN THỊ GIANG

09/04/2019 15:11:58

05/04/2019 16:34:58

127

384105190377

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

04/04/2019 15:09:35

TRỊNH XUÂN HUYNH

09/04/2019 15:09:35

05/04/2019 16:34:58

128

384105190376

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:06:49

NGÔ VĂN HUYNH

09/04/2019 15:06:49

05/04/2019 16:34:58

129

384105190375

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/04/2019 15:03:40

LẠI VĂN SƠN

09/04/2019 15:03:40

05/04/2019 16:34:59

130

384131190106

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 14:29:44

VŨ VĂN NGỌC( KHAI SINH SỐ:56)

05/04/2019 14:29:44

04/04/2019 14:31:56

131

384125190142

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/04/2019 10:37:38

NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC

05/04/2019 10:37:38

05/04/2019 09:09:13

132

384124190227

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/04/2019 10:34:54

PHẠM THỊ DUNG

05/04/2019 10:34:54

04/04/2019 10:38:40

133

384124190226

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/04/2019 10:34:01

NGUYỄN THỊ HỢI

05/04/2019 10:34:01

04/04/2019 10:38:41

134

384124190225

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/04/2019 10:33:12

NGUYỄN THỊ THU

05/04/2019 10:33:12

04/04/2019 10:38:41

135

384124190224

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

04/04/2019 10:32:11

NGUYỄN VĂN VINH

11/04/2019 10:32:11

04/04/2019 10:38:42

136

384124190223

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 10:30:58

PHẠM VĂN HẢO

05/04/2019 10:30:58

04/04/2019 10:38:42

137

384118190054

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

04/04/2019 10:10:50

TRẦN VĂN UẨN

08/04/2019 10:10:50

 

138

384118190053

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

04/04/2019 10:08:29

TRẦN VĂN VĨNH

08/04/2019 10:08:29

 

139

384118190052

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 10:05:06

NGUYỄN VĂN HỮU

05/04/2019 10:05:06

 

140

384118190051

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 10:02:50

ĐINH THANH BÌNH

05/04/2019 10:02:50

 

141

384125190141

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

04/04/2019 09:55:52

HOÀNG THỊ HUÊ

11/04/2019 09:55:52

05/04/2019 09:09:13

142

384125190140

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/04/2019 09:54:19

NGUYỄN CHÍ THÀNH

05/04/2019 09:54:19

05/04/2019 09:09:14

143

384121190167

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/04/2019 09:35:49

PHẠM VĂN TĂNG

05/04/2019 09:35:49

05/04/2019 08:09:20

144

384131190105

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 09:30:12

PHẠM HỒNG QUÂN

05/04/2019 09:30:12

04/04/2019 09:32:29

145

384131190104

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 09:28:08

ĐINH THỊ THÙY HƯƠNG

05/04/2019 09:28:08

04/04/2019 09:32:30

146

384131190103

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 09:25:16

TRẦN THỊ HUẾ (CMND SỐ :235)

05/04/2019 09:25:16

04/04/2019 09:32:30

147

384121190166

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/04/2019 09:17:21

PHẠM VĂN ĐẠI

05/04/2019 09:17:21

04/04/2019 09:23:03

148

384121190165

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/04/2019 09:06:56

TRẦN VĂN TÂM

05/04/2019 09:06:56

04/04/2019 09:16:38

149

384121190164

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 09:03:30

TRẦN VĂN TÂM

05/04/2019 09:03:30

04/04/2019 09:16:22

150

384135190302

Thủ tục đăng ký khai tử

04/04/2019 08:33:22

TRẦN THỊ VÂN

05/04/2019 08:33:22

04/04/2019 08:36:16

151

384135190301

Thủ tục đăng ký khai tử

04/04/2019 08:32:29

NGUYỄN VĂN HAI

05/04/2019 08:32:29

04/04/2019 08:36:16

152

384135190300

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 08:25:56

VŨ VĂN DOANH

05/04/2019 08:25:56

04/04/2019 08:36:17

153

384135190299

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

04/04/2019 08:24:54

PHẠM THỊ THÊU

05/04/2019 08:24:54

04/04/2019 08:36:17

154

384135190298

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 08:24:14

TRẦN VĂN HIẾN

05/04/2019 08:24:14

04/04/2019 08:36:18

155

384135190297

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 08:23:32

PHẠM VĂN TRIỆU

05/04/2019 08:23:32

04/04/2019 08:36:18

156

384135190296

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 08:22:51

TRẦN THỊ KIM LOAN

05/04/2019 08:22:51

04/04/2019 08:36:19

157

384135190295

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

04/04/2019 08:22:01

TRẦN THỊ HỒNG

05/04/2019 08:22:01

04/04/2019 08:36:19

158

384135190294

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 08:21:11

DƯƠNG LẬP TRƯỜNG

05/04/2019 08:21:11

04/04/2019 08:36:19

159

384135190293

Thủ tục đăng ký khai sinh

04/04/2019 08:20:16

ĐỖ VAN SÁU

05/04/2019 08:20:16

04/04/2019 08:36:20

160

384135190292

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/04/2019 08:19:22

VŨ THỊ TƯƠI

05/04/2019 08:19:22

04/04/2019 08:36:20

161

384135190291

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

04/04/2019 08:18:36

TRẦN THỊ TRANG

05/04/2019 08:18:36

04/04/2019 08:36:21

162

384135190290

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/04/2019 08:17:45

PHAN THỊ LAN

05/04/2019 08:17:45

04/04/2019 08:36:21

163

384135190289

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/04/2019 08:17:01

VŨ THỊ THU

05/04/2019 08:17:01

04/04/2019 08:36:22

164

384135190288

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

04/04/2019 08:16:15

NGUYỄN THỊ NHUNG

05/04/2019 08:16:15

04/04/2019 08:36:22

165

384124190222

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 17:32:21

ĐẶNG THỊ KHUYÊN

04/04/2019 17:00:00

03/04/2019 17:34:21

166

384124190221

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/04/2019 17:31:36

ĐẶNG THỊ KHUYÊN

04/04/2019 17:00:00

03/04/2019 17:34:22

167

384124190220

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 17:30:44

TRẦN THỊ NGÁT

04/04/2019 17:00:00

03/04/2019 17:34:22

168

384124190219

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/04/2019 17:29:46

TRẦN THỊ NGÁT

05/04/2019 17:00:00

03/04/2019 17:34:22

169

384120190137

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

03/04/2019 17:02:00

NGUYỄN THỊ THOA

04/04/2019 17:00:00

03/04/2019 17:04:44

170

384120190136

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

03/04/2019 17:00:57

NGUYỄN VĂN DUY

04/04/2019 17:00:00

03/04/2019 17:04:45

171

384120190135

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 16:59:16

TRẦN THỊ HẠT

04/04/2019 16:59:16

03/04/2019 17:04:45

172

384120190134

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 16:57:30

NGUYỄN THỊ THIÊNG

04/04/2019 16:57:30

03/04/2019 17:04:45

173

384120190133

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 16:55:59

NGUYỄN THỊ KHEN

04/04/2019 16:55:59

03/04/2019 17:04:46

174

384140190131

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 16:47:46

TRẦN THỊ THẢO

04/04/2019 16:47:46

04/04/2019 16:48:30

175

384119190181

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/04/2019 16:33:22

TRẦN THỊ HẢI

10/04/2019 16:33:22

03/04/2019 16:35:19

176

384133190153

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/04/2019 16:18:48

NGUYỄN THỊ LAN

04/04/2019 16:18:48

04/04/2019 09:02:53

177

384133190152

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/04/2019 16:13:47

ĐỖ VĂN TUYẾN

04/04/2019 16:13:47

04/04/2019 09:02:53

178

384133190151

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/04/2019 16:12:43

VŨ THỊ DÂNG

04/04/2019 16:12:43

04/04/2019 09:02:54

179

384133190150

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/04/2019 16:11:39

NGUYỄN HỒNG HIÊN

04/04/2019 16:11:39

04/04/2019 09:02:54

180

384133190149

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/04/2019 16:10:11

TRẦN THỊ CHÍN

04/04/2019 16:10:11

04/04/2019 09:02:55

181

384133190148

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/04/2019 16:09:16

NGUYỄN VĂN MINH

04/04/2019 16:09:16

04/04/2019 09:02:55

182

384133190147

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/04/2019 16:07:40

MAI VĂN MINH

04/04/2019 16:07:40

04/04/2019 09:02:56

183

384133190146

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

03/04/2019 16:06:24

TRẦN THỊ NHUNG

04/04/2019 16:06:24

04/04/2019 09:02:56

184

384125190139

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 16:00:07

BÙI THỊ THẢO

04/04/2019 16:00:07

04/04/2019 08:31:52

185

384133190145

Thủ tục đăng ký khai sinh

03/04/2019 15:56:00

VŨ VĂN HẢO

04/04/2019 15:56:00

04/04/2019 09:02:56

186

384125190138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 15:52:34

PHẠM THỊ THU

04/04/2019 15:52:34

04/04/2019 08:31:53

187

384125190137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 15:27:50

TRƯƠNG THỊ HIỀN

04/04/2019 15:27:50

04/04/2019 08:31:53

188

384122190178

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/04/2019 15:13:18

NGUYỄN THỊ BÍCH

10/04/2019 15:13:18

05/04/2019 16:05:04

189

384122190177

Thủ tục đăng ký khai sinh

03/04/2019 15:10:40

TRƯƠNG THỊU ĐƯỢM

04/04/2019 15:10:40

05/04/2019 16:05:05

190

384139190009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 15:03:35

NGUYỄN THỊ LOAN

04/04/2019 15:03:35

03/04/2019 15:07:22

191

384119190180

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

03/04/2019 15:00:59

NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG

04/04/2019 15:00:59

03/04/2019 15:03:35

192

384119190179

Thủ tục đăng ký khai sinh

03/04/2019 14:59:20

NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG

04/04/2019 14:59:20

03/04/2019 15:03:35

193

384123190233

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03/04/2019 14:47:10

LLÊ THỊ PHƯỢNG

04/04/2019 14:47:10

03/04/2019 14:55:50

194

384123190232

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:45:37

TRẦN THỊ HẠNH

04/04/2019 14:45:37

03/04/2019 14:48:16

195

384123190231

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:42:38

TRẦN VĂN TUYÊN

04/04/2019 14:42:38

03/04/2019 14:48:17

196

384123190230

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:41:26

ĐỖ THIỆN TÂM

04/04/2019 14:41:26

03/04/2019 14:48:18

197

384123190229

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:40:12

VŨ THỊ NHƯ

04/04/2019 14:40:12

03/04/2019 14:48:18

198

384123190228

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:38:39

VŨ THỊ THU

04/04/2019 14:38:39

03/04/2019 14:55:51

199

384123190227

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:37:30

NGUYỄN VĂN TUYỂN

04/04/2019 14:37:30

03/04/2019 14:55:51

200

384131190102

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:37:27

TRẦN THỊ HOÀI (CHỨNG THỰC CMND, GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH SỐ:234)

04/04/2019 14:37:27

03/04/2019 14:39:35

201

384123190226

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:35:53

TRẦN THỊ HỒNG

04/04/2019 14:35:53

03/04/2019 14:55:52

202

384123190225

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:34:33

VŨ THỊ LÊ

04/04/2019 14:34:33

03/04/2019 14:55:52

203

384131190101

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:33:58

TRẦN THỊ NHỦ

04/04/2019 14:33:58

03/04/2019 14:39:36

204

384123190224

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:33:10

NGUYỄN VĂN KHOA

04/04/2019 14:33:10

03/04/2019 14:55:53

205

384123190223

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

03/04/2019 14:31:21

TRẦN THỊ DUYÊN

04/04/2019 14:31:21

03/04/2019 14:55:53

206

384133190144

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/04/2019 09:11:49

NGUYỄN THỊ HUYÊN

05/04/2019 09:11:49

04/04/2019 09:02:57

207

384133190143

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/04/2019 09:09:34

BÙI XUÂN THẠO

05/04/2019 09:09:34

04/04/2019 09:02:57

208

384133190142

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/04/2019 09:07:21

PHẠM THỊ THU HOÀI

05/04/2019 09:07:21

04/04/2019 09:02:58

209

384133190141

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/04/2019 09:05:44

VŨ VĂN AN

05/04/2019 09:05:44

04/04/2019 09:02:58

210

384133190140

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/04/2019 09:01:57

NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN

05/04/2019 09:01:57

04/04/2019 09:02:59

211

384133190139

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/04/2019 08:58:47

ĐỖ NGỌC VIỆT

05/04/2019 08:58:47

04/04/2019 09:02:59

212

384133190138

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/04/2019 08:37:07

NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYÊN

05/04/2019 08:37:07

04/04/2019 09:03:00

213

384133190137

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

03/04/2019 08:32:55

HOÀNG THỊ HUYỀN

05/04/2019 08:32:55

04/04/2019 09:03:00

214

384132190091

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/04/2019 08:30:39

NGUYỄN VĂN HAI

10/04/2019 08:30:39

03/04/2019 08:39:00

215

384132190090

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/04/2019 08:29:23

TRẦN VĂN THÁI

10/04/2019 08:29:23

03/04/2019 08:35:07

216

384132190089

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/04/2019 08:26:43

VŨ TRỌNG KHUÊ

10/04/2019 08:26:43

03/04/2019 08:35:23

217

384132190088

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/04/2019 08:24:51

BÙI THỊ TÂM

10/04/2019 08:24:51

03/04/2019 08:35:38

218

384132190087

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03/04/2019 08:23:20

MAI VĂN DẬU

10/04/2019 08:23:20

03/04/2019 08:35:54

219

384132190086

Thủ tục đăng ký khai sinh

03/04/2019 08:18:47

VŨ  VĂN  CA

04/04/2019 08:18:47

03/04/2019 08:36:19

220

384119190178

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/04/2019 16:50:23

LÝ NGUYÊN KHAI

03/04/2019 16:50:23

02/04/2019 16:56:37

221

384119190177

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

02/04/2019 16:48:29

TRẦN HOÀNG ANH

03/04/2019 16:48:29

02/04/2019 16:56:38

222

384119190176

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

02/04/2019 16:46:27

MAI ĐỖ HẢI HÀ

03/04/2019 16:46:27

02/04/2019 16:56:38

223

384119190175

Đăng ký kết hôn

02/04/2019 16:44:10

NGUYỄN NGỌC MINH

03/04/2019 16:44:10

02/04/2019 16:56:39

224

384119190174

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

02/04/2019 16:41:19

ĐỖ VĂN SỸ

03/04/2019 16:41:19

02/04/2019 16:56:39

225

384119190173

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 16:39:34

ĐỖ VĂN SỸ

03/04/2019 16:39:34

02/04/2019 16:56:39

226

384119190172

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

02/04/2019 16:38:02

PHẠM THỊ BÍCH

03/04/2019 16:38:02

02/04/2019 16:56:40

227

384119190171

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 16:35:41

PHẠM THỊ BÍCH

03/04/2019 16:35:41

02/04/2019 16:56:40

228

384119190170

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

02/04/2019 16:29:27

NGUYỄN VĂN TÁM

03/04/2019 16:29:27

02/04/2019 16:56:41

229

384119190169

Thủ tục đăng ký khai tử

02/04/2019 16:27:46

NGUYỄN VĂN TÁM

03/04/2019 16:27:46

02/04/2019 16:56:41

230

384122190175

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/04/2019 16:13:24

HOÀNG VĂN LONG

09/04/2019 16:13:24

05/04/2019 16:05:06

231

384138190101

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 16:07:00

PHẠM VĂN CHÍNH

03/04/2019 16:07:00

 

232

384139190008

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 15:33:31

LẠI VĂN TÂN

03/04/2019 15:33:31

02/04/2019 15:37:01

233

384124190218

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 14:56:45

VŨ VĂN BIÊN

03/04/2019 14:56:45

02/04/2019 14:58:08

234

384139190007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 14:40:20

NGUYỄN VĂN TOÁN

03/04/2019 14:40:20

02/04/2019 14:43:08

235

384139190006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 14:32:29

LÊ ĐỨC THIỆN

03/04/2019 14:32:29

02/04/2019 14:36:31

236

384140190123

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/04/2019 13:53:19

NGUYỄN THỊ HẰNG

09/04/2019 13:53:19

03/04/2019 07:44:41

237

384140190122

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/04/2019 13:51:56

NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC

09/04/2019 13:51:56

03/04/2019 07:44:42

238

384140190121

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 11:09:10

TRƯƠNG NGỌC ANH

03/04/2019 12:00:00

03/04/2019 07:44:42

239

384140190120

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 11:07:13

NGUYỄN VĂN TIẾP

03/04/2019 12:00:00

03/04/2019 07:44:43

240

384140190119

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 11:05:38

LƯƠNG ĐẠI VIỆT

03/04/2019 12:00:00

03/04/2019 07:44:43

241

384140190118

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 11:04:03

HOÀNG VĂN DŨNG

03/04/2019 12:00:00

03/04/2019 07:44:44

242

384140190117

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 10:55:15

TẠ THỊ HOÀI

03/04/2019 10:55:15

03/04/2019 07:44:44

243

384140190116

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/04/2019 10:46:25

NGUYỄN VĂN TÚ

09/04/2019 10:46:25

03/04/2019 07:44:45

244

384140190115

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 10:40:59

TRẦN VĂN THÁI

03/04/2019 10:40:59

03/04/2019 07:44:45

245

384140190114

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 10:38:41

NGUYỄN VĂN TIẾN

03/04/2019 10:38:41

03/04/2019 07:44:45

246

384140190113

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 10:36:28

TRƯƠNG QUANG TÙNG

03/04/2019 10:36:28

03/04/2019 07:44:46

247

384140190112

Thủ tục đăng ký khai tử

02/04/2019 10:32:26

NGUYỄN VĂN TUẤN

03/04/2019 10:32:26

03/04/2019 07:44:46

248

384131190100

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 10:30:44

TRẦN VĂN TRƯỞNG ( SỔ HỘ KHẨU SỐ:228)

03/04/2019 10:30:44

02/04/2019 10:33:51

249

384140190111

Thủ tục đăng ký khai tử

02/04/2019 10:29:32

PHẠM VĂN TƯỞNG

03/04/2019 10:29:32

03/04/2019 07:44:47

250

384131190099

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 10:28:53

PHẠM THỊ PHIÊN

03/04/2019 10:28:53

02/04/2019 10:33:52

251

384124190217

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/04/2019 10:00:10

LÊ SỸ VĂN

03/04/2019 10:00:10

02/04/2019 10:02:00

252

384124190216

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:57:29

PHẠM MẠNH QUÂN

03/04/2019 09:57:29

02/04/2019 10:02:01

253

384124190215

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 09:56:44

PHẠM MẠNH QUÂN

03/04/2019 09:56:44

02/04/2019 10:02:01

254

384126190074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:43:58

TRẦN VĂN VINH

03/04/2019 09:43:58

02/04/2019 09:48:33

255

384136190344

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:42:34

TRẦN THỊ HẠNH (Chứng thực bằng TN THPT, số 276)

03/04/2019 09:42:34

02/04/2019 09:53:15

256

384126190073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:42:13

HOÀNG VĂN THUẦN

03/04/2019 09:42:13

02/04/2019 09:48:34

257

384126190072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:40:31

TRẦN VĂN KIM

03/04/2019 09:40:31

02/04/2019 09:48:34

258

384126190071

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:39:30

HOÀNG VĂN NGỌC

03/04/2019 09:39:30

02/04/2019 09:48:35

259

384136190343

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:32:01

PHAN THỊ DUNG (Chứng thực giấy khai sinh, số 275)

03/04/2019 09:32:01

02/04/2019 09:53:16

260

384136190342

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:30:31

ĐINH VĂN HOAN (Chứng thực QĐ nghỉ hưu, số 274, ĐTMG)

03/04/2019 09:30:31

02/04/2019 09:53:16

261

384136190341

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:29:03

NGUYỄN VĂN VƯỢNG (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 273)

03/04/2019 09:29:03

02/04/2019 09:53:17

262

384136190340

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:27:23

PHAN THỊ RIỆP (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 272)

03/04/2019 09:27:23

02/04/2019 09:53:17

263

384144190156

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 09:26:29

TRẦN VĂN TÂN

03/04/2019 09:26:29

02/04/2019 09:30:39

264

384136190339

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:25:52

NGUYỄN THỊ HỒNG SIM (Chứng thực CCCD, số 271)

03/04/2019 09:25:52

02/04/2019 09:53:18

265

384136190338

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:24:47

TRẦN XUÂN TRIỆU (Chứng thực CMND, số 270)

03/04/2019 09:24:47

02/04/2019 09:53:18

266

384144190155

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 09:24:15

ĐỖ VĂN THỦY

03/04/2019 09:24:15

02/04/2019 09:30:40

267

384136190337

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:23:40

NGUYỄN VĂN TRIỀU (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 269)

03/04/2019 09:23:40

02/04/2019 09:53:18

268

384144190154

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 09:22:55

TRẦN XUÂN BÊ

03/04/2019 09:22:55

02/04/2019 09:30:40

269

384136190336

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:22:13

LÊ VĂN HÙNG (Chứng thực giấy chứng nhận ĐKKH, số 268)

03/04/2019 09:22:13

02/04/2019 09:53:19

270

384144190153

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 09:21:28

PHẠM TUYẾT DUNG

03/04/2019 09:21:28

02/04/2019 09:30:41

271

384136190335

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 09:21:01

VŨ TẤT ĐẮC (Chứng thực huy chương kháng chiến, số 267, ĐTCS)

03/04/2019 09:21:01

02/04/2019 09:53:19

272

384144190152

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 09:17:56

NGUYỄN VĂN ĐỨC

03/04/2019 09:17:56

02/04/2019 09:30:41

273

384141190085

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

02/04/2019 09:17:15

TRẦN THỊ HUÊ

03/04/2019 09:17:15

02/04/2019 09:18:44

274

384144190151

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 09:16:29

HOÀNG VĂN PHƯƠNG

03/04/2019 09:16:29

02/04/2019 09:30:41

275

384144190150

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 09:15:04

NGUYỄN THỊ XUÂN

03/04/2019 09:15:04

02/04/2019 09:30:42

276

384144190149

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 09:13:22

HOÀNG VĂN SÁU

03/04/2019 09:13:22

02/04/2019 09:30:42

277

384138190100

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/04/2019 08:50:12

TRẦN THỊ XUÂN

03/04/2019 08:50:12

 

278

384118190050

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/04/2019 08:25:27

ĐỖ MẠNH TRUNG

03/04/2019 08:25:27

 

279

384118190049

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/04/2019 08:23:20

NGUYỄN THỊ LÝ

03/04/2019 08:23:20

 

280

384135190282

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 08:13:28

ĐỖ THỊ SEN

03/04/2019 08:13:28

03/04/2019 09:00:59

281

384135190281

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 08:12:46

ĐỖ THỊ TÁM

03/04/2019 08:12:46

03/04/2019 09:00:59

282

384135190280

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 08:12:04

DOÃN THỊ BÍCH DIỆP

03/04/2019 08:12:04

03/04/2019 09:01:00

283

384135190279

Thủ tục chứng thực di chúc.

02/04/2019 08:11:10

MAI VĂN ĐAN

04/04/2019 08:11:10

03/04/2019 09:01:00

284

384135190278

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 08:10:25

VŨ VĂN THIÊM

03/04/2019 08:10:25

03/04/2019 09:01:00

285

384135190277

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

02/04/2019 08:09:38

BÙI XUÂN THẠO

03/04/2019 08:09:38

03/04/2019 09:01:01

286

384135190276

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

02/04/2019 08:08:42

TRẦN VĂN VĨNH

03/04/2019 08:08:42

03/04/2019 09:01:01

287

384144190148

Đăng ký kết hôn

02/04/2019 08:08:14

TRẦN THỊ THU CHANG

03/04/2019 08:08:14

02/04/2019 08:19:26

288

384135190275

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

02/04/2019 08:08:02

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

03/04/2019 08:08:02

03/04/2019 09:01:02

289

384135190274

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

02/04/2019 08:07:21

NGUYỄN THỊ THOA

03/04/2019 08:07:21

03/04/2019 09:01:02

290

384135190273

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

02/04/2019 08:06:43

TRẦN BÍCH THUẬN

03/04/2019 08:06:43

03/04/2019 09:01:02

291

384144190147

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/04/2019 08:04:32

NGUYỄN THỊ LƯỢT

03/04/2019 08:04:32

02/04/2019 08:19:26

292

384144190146

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/04/2019 08:03:04

TRẦN THỊ  LƯỢT

03/04/2019 08:03:04

02/04/2019 08:19:27

293

384144190145

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/04/2019 08:01:34

VŨ THỊ HƯƠNG

03/04/2019 08:01:34

02/04/2019 08:19:27

294

384144190144

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 07:59:21

VŨ VĂN LÝ

03/04/2019 07:59:21

02/04/2019 08:19:28

295

384131190098

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/04/2019 07:59:00

PHẠM THỊ THO( CHỨNG THỰC CMND. BÌA ĐỎ SỐ:225

03/04/2019 07:59:00

02/04/2019 08:01:03

296

384144190143

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 07:57:59

TRẦN VĂN TOÀN

03/04/2019 07:57:59

02/04/2019 08:19:28

297

384144190142

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 07:56:35

VŨ THỊ HƯƠNG

03/04/2019 07:56:35

02/04/2019 08:19:28

298

384144190141

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 07:55:05

TRẦN XUÂN NGHIÊM

03/04/2019 07:55:05

02/04/2019 08:19:29

299

384144190140

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 07:53:22

ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG

03/04/2019 07:53:22

02/04/2019 08:19:29

300

384144190139

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/04/2019 07:51:30

TRẦN VĂN HUYNH

03/04/2019 07:51:30

02/04/2019 08:19:30

301

384131190097

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

02/04/2019 07:49:57

TRẦN THỊ HƯỜNG (XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN SỐ:15)

03/04/2019 07:49:57

02/04/2019 07:52:08

302

384122190172

Thủ tục đăng ký khai tử

01/04/2019 16:57:11

PHẠM THỊ TƯƠI

02/04/2019 16:57:11

05/04/2019 16:05:08

303

384120190132

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 16:50:45

NGUYỄN THỊ KHEN

02/04/2019 16:50:45

01/04/2019 16:53:41

304

384120190131

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 16:49:33

NGUYỄN THỊ THIÊNG

02/04/2019 16:49:33

01/04/2019 16:53:42

305

384138190099

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/04/2019 16:33:35

TRẦN VĂN MIỀN

02/04/2019 16:33:35

 

306

384132190085

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/04/2019 16:12:16

VŨ THỊ SINH

08/04/2019 16:12:16

01/04/2019 16:14:38

307

384132190084

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/04/2019 16:11:09

ĐỖ VĂN KHẨN

02/04/2019 16:11:09

01/04/2019 16:14:55

308

384124190214

Thủ tục đăng ký khai tử

01/04/2019 15:43:31

VŨ VĂN TOÀN

02/04/2019 15:43:31

01/04/2019 15:50:12

309

384124190213

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 15:42:00

LÊ THỊ NGỌC

02/04/2019 15:42:00

01/04/2019 15:50:13

310

384124190212

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

01/04/2019 15:40:39

LÊ THỊ NGỌC

02/04/2019 15:40:39

01/04/2019 15:50:13

311

384124190211

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

01/04/2019 15:39:45

HOÀNG THỊ THẮM

03/04/2019 15:39:45

01/04/2019 15:50:13

312

384124190210

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

01/04/2019 15:33:21

TRẦN THỊ TÂM

03/04/2019 15:33:21

01/04/2019 15:50:14

313

384124190209

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

01/04/2019 15:31:37

NGUYỄN QUỐC ĐẢO

02/04/2019 15:31:37

01/04/2019 15:50:14

314

384124190208

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

01/04/2019 15:26:28

TRẦN THỊ TÂM

02/04/2019 15:26:28

01/04/2019 15:50:15

315

384132190083

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/04/2019 15:17:43

BÙI THỊ NHIÊN

08/04/2019 15:17:43

01/04/2019 15:19:58

316

384131190096

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 14:16:07

ĐỖ VĂN THAO( CHỨNG THỰC CMND SỔ HỘ KHẨU SỐ:223)

02/04/2019 14:16:07

01/04/2019 14:18:55

317

384131190095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 14:13:21

ĐOÀN THỊ HÒA( CHỨNG THỰC GIAAYS KHAI SINH, SỔ H KHẦU SỐ: 221)

02/04/2019 14:13:21

01/04/2019 14:18:55

318

384131190094

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 14:11:01

TRẦN THỊ THỦY( CHỨNG THỰC CCCD SỐ:219)

02/04/2019 14:11:01

01/04/2019 14:18:56

319

384131190093

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/04/2019 14:08:00

ĐÀO THỊ LƯƠNG( ĐĂNG KÝ KHAI SINH SỐ:51)

02/04/2019 14:08:00

01/04/2019 14:18:56

320

384132190082

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/04/2019 14:00:41

LƯU VĂN TÁM

02/04/2019 14:00:41

01/04/2019 14:04:48

321

384132190081

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/04/2019 13:59:11

TRẦN VĂN TUẤN

08/04/2019 13:59:11

01/04/2019 14:05:03

322

384132190080

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/04/2019 13:57:54

MAI  VĂN HUỆ

02/04/2019 13:57:54

01/04/2019 14:05:18

323

384125190133

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/04/2019 10:21:54

PHAN THỊ THÙY

02/04/2019 10:21:54

02/04/2019 08:16:25

324

384125190132

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/04/2019 10:20:28

BÙI VĂN HOAN

02/04/2019 10:20:28

02/04/2019 08:16:26

325

384136190334

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 10:02:25

LƯU VĂN DOANH (Chứng thực CMND, số 266)

02/04/2019 10:02:25

02/04/2019 08:19:59

326

384136190333

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 10:00:47

PHẠM NGỌC MINH (Chứng thực CMND, số 265)

02/04/2019 10:00:47

02/04/2019 08:20:41

327

384118190048

Thủ tục đăng ký khai tử

01/04/2019 09:58:47

TRƯƠNG ĐỨC VƯỢNG

02/04/2019 09:58:47

 

328

384136190332

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 09:57:46

NGUYỄN THỊ THANH (Chứng thực QĐ lương, số 264)

02/04/2019 09:57:46

02/04/2019 08:21:42

329

384136190331

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 09:56:29

ĐINH VĂN GIANG

02/04/2019 09:56:29

02/04/2019 08:22:15

330

384136190330

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 09:55:11

NGUYỄN THỊ ĐIỆP (Chứng thực giấy ra viện, số 262)

02/04/2019 09:55:11

02/04/2019 08:22:42

331

384136190329

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 09:43:10

VŨ VĂN SƠN (Chứng thực giấy chứng nhận QSDĐ, số 261)

02/04/2019 09:43:10

02/04/2019 08:22:53

332

384136190328

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 09:40:57

VŨ TẤT THẮNG (Chứng thực Bằng TNTHPT, số 260)

02/04/2019 09:40:57

02/04/2019 08:26:23

333

384136190327

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 09:39:11

VŨ HỒNG PHI (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 259)

02/04/2019 09:39:11

02/04/2019 08:26:35

334

384136190326

Thủ tục đăng ký khai tử

01/04/2019 09:28:51

PHẠM VĂN PHƯƠNG (KT 10)

02/04/2019 09:28:51

01/04/2019 09:32:11

335

384136190325

Thủ tục đăng ký khai tử

01/04/2019 09:22:42

TRẦN XUÂN NHƯỜNG (KT 09)

02/04/2019 09:22:42

01/04/2019 09:32:31

336

384128190253

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:58:51

ĐIỀN THỊ VÂN

02/04/2019 08:58:51

01/04/2019 09:33:19

337

384128190252

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:57:32

NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG

02/04/2019 08:57:32

01/04/2019 09:33:20

338

384128190251

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:56:14

LÊ VĂN NGỮ

02/04/2019 08:56:14

01/04/2019 09:33:20

339

384128190250

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:55:10

NGUYỄN VĂN HÙNG

02/04/2019 08:55:10

01/04/2019 09:33:21

340

384128190249

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:53:47

ĐÀO VIỆT LONG

02/04/2019 08:53:47

01/04/2019 09:33:21

341

384128190248

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:52:41

ĐỖ MINH TÂM

02/04/2019 08:52:41

01/04/2019 09:33:22

342

384128190247

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:51:11

ĐỖ MẠNH CHÍ

02/04/2019 08:51:11

01/04/2019 09:33:22

343

384128190246

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:49:58

NGUYỄN VĂN DŨNG

02/04/2019 08:49:58

01/04/2019 09:33:23

344

384128190245

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:48:39

ĐỖ THỊ NGỌT

02/04/2019 08:48:39

01/04/2019 09:33:23

345

384121190161

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

01/04/2019 08:48:23

TRẦN VĂN ĐÃ

02/04/2019 08:48:23

01/04/2019 08:51:28

346

384128190244

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:47:30

ĐỖ VĂN THẢO

02/04/2019 08:47:30

01/04/2019 09:33:23

347

384128190243

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:45:33

TRẦN THỊ LUYẾN

02/04/2019 08:45:33

01/04/2019 09:33:24

348

384128190242

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:43:40

NGUYỄN VĂN LÂM

02/04/2019 08:43:40

01/04/2019 09:33:24

349

384128190241

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:42:18

NGUYỄN THỊ CHINH

02/04/2019 08:42:18

01/04/2019 09:33:25

350

384128190240

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:40:45

NGUYỄN THỊ GIANG

02/04/2019 08:40:45

01/04/2019 09:33:25

351

384128190239

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:39:18

VŨ THỊ THÚY

02/04/2019 08:39:18

01/04/2019 09:33:26

352

384128190238

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:38:01

PHẠM THỊ LEN

02/04/2019 08:38:01

01/04/2019 09:33:26

353

384128190237

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:36:23

TRẦN VĂN THÁI

02/04/2019 08:36:23

01/04/2019 09:33:27

354

384123190222

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:31:14

NGUYỄN THANH TRÚC

02/04/2019 08:31:14

01/04/2019 08:40:12

355

384123190221

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:29:38

NGÔ QUANG TRƯỜNG

02/04/2019 08:29:38

01/04/2019 08:40:13

356

384123190220

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/04/2019 08:28:14

TRẦN THỊ KIM CÚC

02/04/2019 08:28:14

01/04/2019 08:40:13

357

384123190219

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/04/2019 08:25:27

NGUYỄN THANH TRÚC

02/04/2019 08:25:27

01/04/2019 08:40:14