Hôm nay, Thứ tư ngày 08/07/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 27/7/2019 đến 02/8/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190729-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/07/2019 16:14:21

LÊ VĂN NGHĨA

01/08/2019 16:14:21

29/07/2019 16:57:11

2

000.43.24.H42-190729-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/07/2019 16:10:44

TRẦN VĂN TÂM

01/08/2019 16:10:44

29/07/2019 16:57:12

3

000.43.24.H42-190729-0004

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

29/07/2019 14:58:14

NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI

05/08/2019 14:58:14

29/07/2019 16:57:12

4

000.43.24.H42-190729-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/07/2019 11:02:33

BÙI VIẾT KHANG

01/08/2019 12:00:00

29/07/2019 16:57:13

5

000.43.24.H42-190729-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/07/2019 07:32:13

ĐẶNG HỒNG NHỊ

01/08/2019 07:32:13

29/07/2019 10:42:23

6

000.43.24.H42-190729-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/07/2019 07:28:54

TRẦN VĂN LỰC

01/08/2019 07:28:54

29/07/2019 10:42:24

7

000.43.24.H42-190801-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/08/2019 16:14:39

NGUYỄN VĂN HỌC

06/08/2019 16:14:39

05/08/2019 09:55:40

8

000.43.24.H42-190801-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/08/2019 09:47:33

NGUYỄN TRUNG THỰC

06/08/2019 09:47:33

01/08/2019 15:13:54

9

000.43.24.H42-190801-0006

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

01/08/2019 07:55:25

PHẠM VĂN PHÙNG

06/08/2019 07:55:25

01/08/2019 15:13:55

10

000.43.24.H42-190801-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

01/08/2019 07:50:39

NGUYỄN VĂN THẮNG

06/08/2019 07:50:39

01/08/2019 15:13:55

11

000.43.24.H42-190801-0004

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

01/08/2019 07:47:49

PHẠM THỊ DUYÊN

06/08/2019 07:47:49

01/08/2019 15:13:56

12

000.43.24.H42-190801-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/08/2019 07:45:05

MAI VĂN TRƯỜNG

06/08/2019 07:45:05

01/08/2019 15:13:56

13

000.43.24.H42-190801-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/08/2019 07:42:28

CAO VĂN TUYÊN

06/08/2019 07:42:28

01/08/2019 15:13:56

14

000.43.24.H42-190801-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/08/2019 07:39:50

NGUYỄN THỊ XINH

06/08/2019 07:39:50

01/08/2019 15:13:57