Hôm nay, Thứ ba ngày 16/07/2019

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384133180327

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 16:50:19

NGUYỄN THỊ CHIÊN

05/11/2018 16:50:19

 

2

384133180326

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 16:48:30

TRẦN THỊ MƠ

05/11/2018 16:48:30

 

3

384133180325

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 15:20:19

LƯU THỊ SIM

05/11/2018 15:20:19

 

4

384133180324

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 15:18:58

NGUYỄN MẠNH HÙNG

05/11/2018 15:18:58

 

5

384133180323

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/11/2018 15:13:18

MAI VĂN KIÊN

05/11/2018 15:13:18

 

6

384133180322

Thủ tục đăng ký khai sinh

02/11/2018 08:07:36

NGUYỄN VĂN NGHĨA

05/11/2018 08:07:36

02/11/2018 15:11:49

7

384133180321

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/10/2018 10:13:21

NGUYỄN XUÂN THỤY

31/10/2018 10:13:21

31/10/2018 13:49:42

8

384133180320

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

30/10/2018 10:06:48

PHẠM VĂN THÁI

31/10/2018 10:06:48

31/10/2018 13:49:42

9

384133180319

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/10/2018 08:30:30

VŨ THỊ LOAN

31/10/2018 08:30:30

30/10/2018 10:05:13

10

384133180318

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/10/2018 15:57:34

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

30/10/2018 15:57:34

30/10/2018 10:05:13

11

384133180317

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/10/2018 15:56:30

NGUYỄN THỊ HIỀN

30/10/2018 15:56:30

30/10/2018 10:05:13

12

384133180316

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/10/2018 15:41:47

TRẦN QUỐC BẢO

30/10/2018 15:41:47

30/10/2018 10:05:13

13

384133180315

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/10/2018 10:15:08

PHẠM QUY NHƠN

30/10/2018 10:15:08

29/10/2018 15:39:56

14

384133180314

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/10/2018 10:13:09

HOÀNG MẠNH THẮNG

30/10/2018 10:13:09

29/10/2018 15:39:56

15

384133180313

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/10/2018 10:08:57

TRẦN VĂN DIỄN

30/10/2018 10:08:57

29/10/2018 15:39:56

16

384133180312

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/10/2018 09:54:37

VŨ THỊ HUỆ

30/10/2018 09:54:37

29/10/2018 15:39:56

17

384133180311

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/10/2018 09:51:50

PHẠM THỊ HOA

30/10/2018 09:51:50

29/10/2018 15:39:56

18

384133180310

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/10/2018 08:03:24

PHẠM VĂN THÔNG

30/10/2018 08:03:24

29/10/2018 15:39:56

19

384124180260

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/11/2018 15:27:05

NGÔ THỊ NĂM

02/11/2018 15:27:05

01/11/2018 15:28:30

20

384124180259

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/11/2018 15:26:15

PHẠM HẢI NINH

08/11/2018 15:26:15

01/11/2018 15:28:30

21

384124180258

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/11/2018 09:10:31

ĐINH XUAN NGỌC

02/11/2018 09:10:31

01/11/2018 14:28:06

22

384124180257

Đăng ký kết hôn

01/11/2018 09:09:50

NGUYỄN VĂN VINH

02/11/2018 09:09:50

01/11/2018 14:28:06

23

384124180256

Đăng ký kết hôn

31/10/2018 08:33:34

NGUYỄN VĂN DŨNG

01/11/2018 08:33:34

31/10/2018 08:35:22

24

384124180255

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/10/2018 15:50:12

NGUYỄN XUÂN THỦY

31/10/2018 15:50:12

30/10/2018 15:52:20

25

384124180254

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/10/2018 15:49:29

NGUYỄN XUÂN THỦY

31/10/2018 15:49:29

30/10/2018 15:53:03

26

384124180253

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

29/10/2018 10:46:04

VŨ VĂN BÌNH

05/11/2018 10:46:04

29/10/2018 10:47:13

27

384124180252

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

29/10/2018 09:29:30

TRƯƠNG VĂN THẮNG

05/11/2018 09:29:30

29/10/2018 09:31:01

28

384124180251

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/10/2018 09:05:47

NGUYỄN NGỌC SƠN

30/10/2018 09:05:47

29/10/2018 09:31:01

29

384123180298

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:25:31

VŨ THỊ HOÀI

05/11/2018 14:25:31

 

30

384123180297

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:24:23

ĐÀO THỊ DUYÊN

05/11/2018 14:24:23

 

31

384123180296

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:22:30

LÊ QUANG LINH

05/11/2018 14:22:30

02/11/2018 14:26:35

32

384123180295

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:21:16

LÊ THỊ THU HÀ

05/11/2018 14:21:16

02/11/2018 14:26:36

33

384123180294

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:19:51

VŨ VĂN HIẾN

05/11/2018 14:19:51

02/11/2018 14:26:36

34

384123180293

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:18:40

TRẦN MINH ĐỨC

05/11/2018 14:18:40

02/11/2018 14:26:36

35

384123180292

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:17:17

TRẦN THỊ NHÂM

05/11/2018 14:17:17

02/11/2018 14:26:36

36

384123180291

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:15:57

TRẦN VĂN HIẾU

05/11/2018 14:15:57

02/11/2018 14:26:36

37

384123180290

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:14:07

ĐINH THỊ HUẾ

05/11/2018 14:14:07

02/11/2018 14:26:36

38

384123180289

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:12:29

TRẦN VĂN PHI

05/11/2018 14:12:29

02/11/2018 14:26:36

39

384123180288

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:11:09

VŨ THÀNH LẬP

05/11/2018 14:11:09

02/11/2018 14:26:36

40

384123180287

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:09:40

NGUYỄN THỊ NGỌC

05/11/2018 14:09:40

02/11/2018 14:26:36

41

384123180286

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:07:43

VŨ HOÀI THANH

05/11/2018 14:07:43

02/11/2018 14:26:37

42

384123180285

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:06:22

NGUYỄN VĂN MẠNH

05/11/2018 14:06:22

02/11/2018 14:26:37

43

384123180284

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:05:07

ĐÀO THỊ DUYÊN

05/11/2018 14:05:07

02/11/2018 14:26:37

44

384123180283

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:03:53

ĐỖ THỊ NGUYỆT

05/11/2018 14:03:53

02/11/2018 14:26:37

45

384123180282

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

02/11/2018 14:02:37

NGÔ VĂN SỰ

05/11/2018 14:02:37

02/11/2018 14:26:37

46

384123180281

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 09:12:25

PHẠM VĂN THẮNG

02/11/2018 09:12:25

01/11/2018 14:21:16

47

384123180280

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 09:10:44

PHẠM VĂN NAM

02/11/2018 09:10:44

01/11/2018 14:21:16

48

384123180279

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 09:08:56

PHẠM THỊ THOA

02/11/2018 09:08:56

01/11/2018 14:21:16

49

384123180278

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 09:07:25

VŨ HÒA THANH

02/11/2018 09:07:25

01/11/2018 14:21:17

50

384123180277

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 09:06:12

VŨ THỊ VÂN

02/11/2018 09:06:12

01/11/2018 14:21:17

51

384123180276

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 09:04:33

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

02/11/2018 09:04:33

01/11/2018 14:21:17

52

384123180275

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 09:02:58

TRẦN THỊ NHÂM

02/11/2018 09:02:58

01/11/2018 14:21:17

53

384123180274

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 09:00:53

DƯƠNG THỊ HÀ

02/11/2018 09:00:53

01/11/2018 14:21:17

54

384123180273

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:59:37

LÊ VĂN TUẤN

02/11/2018 08:59:37

01/11/2018 14:21:17

55

384123180272

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:47:17

LÃ HOÀNG OANH

   

56

384123180271

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:43:40

PHẠM ĐỨC THỊNH

02/11/2018 08:43:40

01/11/2018 14:21:17

57

384123180270

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:42:18

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

02/11/2018 08:42:18

01/11/2018 14:21:17

58

384123180269

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:40:07

TRẦN THỊ MAI

02/11/2018 08:40:07

01/11/2018 14:21:17

59

384123180268

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:34:27

BÙI THỊ NHUNG

02/11/2018 08:34:27

01/11/2018 14:21:17

60

384123180267

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:32:25

NGÔ VĂN THẢNH

02/11/2018 08:32:25

01/11/2018 14:21:17

61

384123180266

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:29:53

TRẦN THỊ MAI

02/11/2018 08:29:53

01/11/2018 14:21:17

62

384123180265

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:28:32

NGUYỄN ANH TÚ

02/11/2018 08:28:32

01/11/2018 14:21:18

63

384123180264

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:27:06

NGUYỄN THỊ HẢI

02/11/2018 08:27:06

01/11/2018 14:22:06

64

384123180263

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:25:33

TRẦN ĐỨC NGỌC

02/11/2018 08:25:33

01/11/2018 14:22:06

65

384123180262

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:23:31

PHAN VĂN CHIẾN

02/11/2018 08:23:31

01/11/2018 14:22:06

66

384123180261

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:22:10

BÙI VĂN HIẾU

02/11/2018 08:22:10

01/11/2018 14:21:18

67

384123180260

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:20:52

BÙI THỊ THỦY

02/11/2018 08:20:52

01/11/2018 14:22:06

68

384123180259

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:19:43

NGUYỄN THỊ MINH

02/11/2018 08:19:43

01/11/2018 14:22:06

69

384123180258

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:18:00

TRẦN THỊ LIỄU

02/11/2018 08:18:00

01/11/2018 14:22:06

70

384123180257

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/11/2018 08:16:44

VŨ ĐỨC CHÍNH

02/11/2018 08:16:44

01/11/2018 14:22:06

71

384122180302

Đăng ký kết hôn

02/11/2018 15:24:43

VŨ THỊ SAO

05/11/2018 15:24:43

 

72

384122180301

Đăng ký kết hôn

02/11/2018 10:17:56

TRẦN THỊ MÂY

05/11/2018 10:17:56

 

73

384122180300

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/11/2018 10:16:18

VŨ NGỌC TUẾ

09/11/2018 10:16:18

 

74

384122180299

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

01/11/2018 16:24:15

HOÀNG THỊ YẾN

02/11/2018 16:24:15

 

75

384122180298

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/11/2018 16:22:55

TRẦN VĂN MẠNH

02/11/2018 16:22:55

 

76

384122180297

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/11/2018 10:28:47

VŨ VĂN TIẾN

02/11/2018 10:28:47

 

77

384122180296

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/11/2018 10:27:10

VƯƠNG VĂN HÙNG

02/11/2018 10:27:10

 

78

384122180295

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

31/10/2018 16:31:05

NGUYỄN MẠNH TUẤN

01/11/2018 16:31:05

 

79

384122180294

Thủ tục đăng ký khai sinh

31/10/2018 16:29:14

PHẠM MẠNH HÀ

01/11/2018 16:29:14

 

80

384122180293

Thủ tục đăng ký khai sinh

30/10/2018 16:23:54

PHẠM VĂN ĐẠT

31/10/2018 16:23:54

 

81

384122180292

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

30/10/2018 10:18:37

ĐINH THỊ QUỲNH

31/10/2018 10:18:37

 

82

384122180291

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

30/10/2018 10:17:18

TRẦN VĂN KÝ

31/10/2018 10:17:18

 

83

384122180290

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

29/10/2018 10:43:06

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

05/11/2018 10:43:06

 

84

384122180289

Thủ tục đăng ký khai tử

29/10/2018 10:36:42

LƯU THỊ PHƯỢNG

30/10/2018 10:36:42

 

85

384120180213

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 09:04:33

NGUYỄN VĂN TUẤN

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

86

384120180212

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 09:03:16

HOÀNG VĂN SƠN

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

87

384120180211

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 09:01:16

VŨ THỊ HÀ

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

88

384120180210

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 09:00:27

NGUYỄN THỊ HIỀN

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

89

384120180209

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 08:59:42

NGUYỄN THỊ NGHỆ

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

90

384120180208

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 08:59:04

ĐOÀN TRUNG KIÊN

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

91

384120180207

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 08:58:23

PHẠM VĂN KIM

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

92

384120180206

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 08:57:46

ĐỖ THỊ MỪNG

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

93

384120180205

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 08:56:56

PHẠM VĂN LÝ

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

94

384120180204

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/10/2018 08:55:46

NGUYỄN VĂN SỸ

26/10/2018 17:00:00

27/10/2018 09:13:11

95

384105181040

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

01/11/2018 10:54:50

TRẦN VĂN CHUNG

06/11/2018 10:54:50

01/11/2018 15:19:30

96

384105181039

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/11/2018 10:04:50

TRẦN VĂN NHƯỢNG

06/11/2018 10:04:50

01/11/2018 15:19:30

97

384105181038

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/11/2018 10:01:07

PHẠM THỊ THỦY

06/11/2018 10:01:07

01/11/2018 15:19:30

98

384105181037

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/11/2018 09:57:45

BÙI VĂN DUY

06/11/2018 09:57:45

01/11/2018 15:19:30

99

384105181036

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/11/2018 09:54:10

TRẦN VĂN VÌ

06/11/2018 09:54:10

01/11/2018 15:19:30

100

384105181035

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

01/11/2018 08:19:10

NGUYỄN VĂN A

22/11/2018 08:19:10

 

101

384105181034

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

01/11/2018 08:18:21

PHẠM VĂN TẤN

06/11/2018 08:18:21

01/11/2018 15:19:30

102

384105181033

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

01/11/2018 08:14:07

NGUYÊN VĂN NAM

06/11/2018 08:14:07

01/11/2018 15:19:30

103

384105181032

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/11/2018 08:09:22

PHÙNG THỊ BÍCH

06/11/2018 08:09:22

01/11/2018 15:19:30

104

384105181031

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/11/2018 08:05:02

TRẦN ANH NHẬT

06/11/2018 08:05:02

01/11/2018 15:19:31

105

384105181030

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

01/11/2018 07:58:13

ĐINH THỊ HIỀN

06/11/2018 07:58:13

01/11/2018 15:19:31

106

384105181029

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/10/2018 15:05:24

TRẦN THỊ LỆ

01/11/2018 15:05:24

29/10/2018 15:53:53

107

384105181028

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/10/2018 10:05:03

TRẦN VĂN THÔNG

01/11/2018 10:05:03

29/10/2018 15:54:29

108

384105181027

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/10/2018 09:00:53

NGUYỄN VĂN ĐAM

01/11/2018 09:00:53

29/10/2018 15:54:29

109

384105181026

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/10/2018 08:52:26

PHẠM VĂN VINH

01/11/2018 08:52:26

29/10/2018 15:54:29

110

384105181025

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/10/2018 08:46:48

TRẦN QUỐC LẬP

01/11/2018 08:46:48

29/10/2018 15:54:29

111

384105181024

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/10/2018 08:41:42

PHẠM VĂN HÙNG

01/11/2018 08:41:42

29/10/2018 15:54:29

112

384105181023

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

29/10/2018 08:35:38

NGUYỄN THỊ QUÝ

01/11/2018 08:35:38

29/10/2018 15:54:29

113

384105181022

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

29/10/2018 08:24:23

PHẠM THỊ HẢI YẾN

01/11/2018 08:24:23

29/10/2018 15:54:30