Hôm nay, Thứ tư ngày 26/02/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 23/3/2019 đến 29/3/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384130190125

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/03/2019 16:55:12

PHẠM THỊ HỒNG VÂN

02/04/2019 16:55:12

29/03/2019 17:04:14

2

384130190124

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/03/2019 16:54:18

PHẠM QUỐC VƯƠNG

02/04/2019 16:54:18

29/03/2019 17:04:41

3

384130190123

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/03/2019 16:53:10

NGUYỄN VĂN HÙNG

02/04/2019 16:53:10

29/03/2019 17:05:05

4

384130190122

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/03/2019 16:52:18

NINH VĂN THỂ

02/04/2019 16:52:18

29/03/2019 17:05:27

5

384130190121

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/03/2019 16:51:25

PHẠM THỊ HUYỀN

02/04/2019 16:51:25

29/03/2019 17:05:54

6

384130190120

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/03/2019 16:50:24

PHẠM NGỌC HÀ

02/04/2019 16:50:24

29/03/2019 17:06:16

7

384130190119

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/03/2019 16:49:26

PHẠM VĂN THÀNH

02/04/2019 16:49:26

29/03/2019 17:06:32

8

384130190118

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

29/03/2019 16:48:27

ĐÀO VĂN CƯỜNG

02/04/2019 16:48:27

29/03/2019 17:06:53

9

384130190117

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 16:46:10

LƯU VĂN SƠN

01/04/2019 16:46:10

29/03/2019 17:07:14

10

384130190116

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 16:45:07

TRẦN VĂN KỲ

01/04/2019 16:45:07

29/03/2019 17:07:38

11

384130190115

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 16:44:03

BÙI THỊ HUYỀN

01/04/2019 16:44:03

29/03/2019 17:08:02

12

384130190114

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 16:42:54

TRẦN VĂN KIÊN

01/04/2019 16:42:54

29/03/2019 17:08:31

13

384130190113

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 16:41:42

ĐINH THỊ THẮM

01/04/2019 16:41:42

29/03/2019 17:08:45

14

384130190112

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 16:40:23

PHAN THỊ HƯƠNG

01/04/2019 16:40:23

29/03/2019 17:08:57

15

384130190111

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 16:39:07

LÃ THỊ LOAN

01/04/2019 16:39:07

29/03/2019 17:09:09

16

384130190110

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 16:37:41

TRẦN QUANG THÀNH

01/04/2019 16:37:41

29/03/2019 17:08:19

17

384122190171

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

29/03/2019 16:19:39

PHẠM VĂN TUYẾN

05/04/2019 16:19:39

 

18

384122190170

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

29/03/2019 16:17:56

TRẦN VĂN TUÂN

05/04/2019 16:17:56

 

19

384122190169

Đăng ký kết hôn

29/03/2019 16:16:30

PHẠM VĂN HUẤN

01/04/2019 16:16:30

 

20

384125190131

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

29/03/2019 16:08:08

PHẠM VĂN ĐỒNG

01/04/2019 16:08:08

02/04/2019 08:16:26

21

384139190005

Chứng thực sổ hộ khẩu

29/03/2019 15:44:15

PHẠM THỊ THƠM

01/04/2019 15:44:15

29/03/2019 15:46:50

22

384125190130

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/03/2019 15:42:56

DƯƠNG THỊ NGÀ

01/04/2019 15:42:56

02/04/2019 08:16:26

23

384139190004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 15:27:02

NINH VĂN THỦY

01/04/2019 15:27:02

29/03/2019 15:32:03

24

384136190324

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 15:20:07

ĐỖ VĂN LƯỢNG (Chứng thực giấy chứng nhận QSDĐ, số 258)

01/04/2019 15:20:07

29/03/2019 15:23:55

25

384136190323

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 15:18:29

PHAN VĂN GIAO (Chứng thực CCCD, số 257)

01/04/2019 15:18:29

29/03/2019 15:23:56

26

384136190322

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 15:14:27

PHAN VĂN VŨ (Chứng thực CCCD, số 256)

01/04/2019 15:14:27

29/03/2019 15:23:56

27

384136190321

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 15:10:15

NGUYỄN THỊ THẢO (Chứng thực Bằng TNĐH, số 255)

01/04/2019 15:10:15

29/03/2019 15:23:56

28

384138190098

Thủ tục đăng ký khai tử

29/03/2019 14:58:26

PHẠM THỊ HUỆ

01/04/2019 14:58:26

 

29

384123190218

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/03/2019 14:33:50

NGUYỄN MINH HẢI

01/04/2019 14:33:50

29/03/2019 14:42:45

30

384123190217

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 14:30:31

LÃ MAI HÀO

01/04/2019 14:30:31

29/03/2019 14:42:46

31

384123190216

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 14:29:07

ĐINH THỊ HƯƠNG

01/04/2019 14:29:07

29/03/2019 14:42:46

32

384123190215

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 14:27:49

TRẦN THỊ LAN

01/04/2019 14:27:49

29/03/2019 14:42:47

33

384119190166

Thủ tục cấp bản sao trích lục kết hôn

29/03/2019 14:26:06

ĐẶNG THỊ NGỌC HIỀN

01/04/2019 14:26:06

29/03/2019 14:27:57

34

384119190165

Thủ tục cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn

29/03/2019 14:21:26

ĐÀO KHÁNH HUYỀN

01/04/2019 14:21:26

29/03/2019 14:24:07

35

384119190164

Đăng ký kết hôn

29/03/2019 14:19:49

ĐÀO KHÁNH HUYỀN

01/04/2019 14:19:49

29/03/2019 14:24:08

36

384121190160

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 13:58:57

TRẦN THỊ YẾN

01/04/2019 13:58:57

29/03/2019 14:02:32

37

384124190207

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 10:36:34

PHẠM THỊ HỒNG SEN

01/04/2019 10:36:34

29/03/2019 10:43:48

38

384124190206

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

29/03/2019 10:35:35

NGUYỄN THỊ THANH

01/04/2019 10:35:35

29/03/2019 10:43:49

39

384134190026

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/03/2019 09:45:16

NGUYỄN VĂN QUẢ

01/04/2019 09:45:16

01/04/2019 15:22:46

40

384128190236

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/03/2019 09:37:25

VŨ VĂN HƯỚNG

01/04/2019 09:37:25

01/04/2019 09:33:27

41

384124190205

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 09:03:29

TRƯƠNG THỊ HIỀN

01/04/2019 09:03:29

29/03/2019 09:05:46

42

384124190204

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 09:02:44

TRẦN THỊ NGA

01/04/2019 09:02:44

29/03/2019 09:05:47

43

384124190203

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 09:01:52

TRƯƠNG THỊ ĐIỆP

01/04/2019 09:01:52

29/03/2019 09:05:47

44

384124190202

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

29/03/2019 09:00:53

PHẠM HÔNG SƠN

01/04/2019 09:00:53

29/03/2019 09:05:48

45

384124190201

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

29/03/2019 08:59:30

PHẠM THỊ ANH THẮM

01/04/2019 08:59:30

29/03/2019 09:05:48

46

384121190159

Đăng ký kết hôn

29/03/2019 08:20:21

NGUYỄN VĂN THÌN

01/04/2019 08:20:21

29/03/2019 08:23:13

47

384121190158

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 08:17:22

NGUYỄN THỊ LỤA

01/04/2019 08:17:22

29/03/2019 08:23:00

48

384135190272

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 08:15:01

VŨ THỊ VÂN

01/04/2019 08:15:01

29/03/2019 14:37:09

49

384135190271

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 08:14:15

VŨ NHƯ CUNG

01/04/2019 08:14:15

29/03/2019 14:37:10

50

384135190270

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 08:13:32

TRẦN VĂN PHƯƠNG

01/04/2019 08:13:32

29/03/2019 14:37:10

51

384135190269

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 08:12:36

TRẦN THỊ HIÊN

01/04/2019 08:12:36

29/03/2019 14:37:11

52

384135190268

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 08:11:49

NGUYỄN THỊ HẠT

01/04/2019 08:11:49

29/03/2019 14:37:11

53

384135190267

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 08:11:03

PHẠM THANH SƠN

01/04/2019 08:11:03

29/03/2019 14:37:11

54

384135190266

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

29/03/2019 08:09:05

CAO THỊ HẠT

01/04/2019 08:09:05

29/03/2019 14:37:12

55

384135190265

Thủ tục đăng ký khai sinh

29/03/2019 08:07:55

NGUYỄN THỊ NINH

01/04/2019 08:07:55

29/03/2019 14:37:12

56

384135190264

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

29/03/2019 08:07:11

TRẦN THỊ MAI

01/04/2019 08:07:11

29/03/2019 14:37:13

57

384138190097

Thủ tục đăng ký khai tử

28/03/2019 16:48:01

TRẦN THỊ LIÊN

29/03/2019 16:48:01

 

58

384105190374

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/03/2019 16:39:58

NGUYỄN THỊ TRANG

02/04/2019 16:39:58

28/03/2019 16:54:21

59

384122190168

Thủ tục đăng ký khai tử

28/03/2019 16:32:06

NGUYỄN VĂN NGỌ

29/03/2019 16:32:06

 

60

384105190373

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/03/2019 16:32:03

TRẦN THỊ NHUNG

02/04/2019 16:32:03

28/03/2019 16:54:21

61

384122190167

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/03/2019 16:30:38

TRẦN THỊ SUY

29/03/2019 16:30:38

 

62

384119190163

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

28/03/2019 16:08:27

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

29/03/2019 16:08:27

28/03/2019 16:17:03

63

384119190162

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/03/2019 16:05:17

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

29/03/2019 16:05:17

28/03/2019 16:17:04

64

384119190161

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/03/2019 16:03:02

TRẦN DƯƠNG BÌNH

29/03/2019 16:03:02

28/03/2019 16:17:04

65

384105190372

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/03/2019 15:59:12

PHẠM VĂN ÚY

02/04/2019 15:59:12

28/03/2019 16:54:22

66

384139190003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 15:58:47

TRỊNH THỊ HOÀI

29/03/2019 15:58:47

29/03/2019 15:10:12

67

384119190160

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/03/2019 15:55:19

VŨ THỊ THƯƠNG

29/03/2019 15:55:19

28/03/2019 16:17:05

68

384140190110

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

28/03/2019 15:19:35

BÙI THỊ VUÔNG

01/04/2019 15:19:35

28/03/2019 15:21:32

69

384131190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 15:17:33

HỒ THỊ LỤA ( CHỨNG THỰC CCCD SỔ HỘ KHẨU:314)

29/03/2019 15:17:33

28/03/2019 15:20:15

70

384140190109

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

28/03/2019 15:17:11

TRƯƠNG ANH HIỂU

01/04/2019 15:17:11

28/03/2019 15:21:33

71

384140190108

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

28/03/2019 15:12:34

PHẠM VĂN TƯỞNG

01/04/2019 15:12:34

28/03/2019 15:21:33

72

384131190091

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

28/03/2019 15:10:36

PHAN VĂN HỨNG

01/04/2019 15:10:36

28/03/2019 15:20:16

73

384121190157

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

28/03/2019 14:58:35

TRẦN THỊ HẠT

29/03/2019 14:58:35

28/03/2019 15:02:09

74

384129190152

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

28/03/2019 14:38:54

PHẠM THỊ CÔI

21/05/2019 14:38:54

 

75

384129190151

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

28/03/2019 14:37:12

NGUYỄN THỊ XUYẾN

21/05/2019 14:37:12

 

76

384129190150

Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

28/03/2019 14:36:13

TRẦN VĂN THIỆN

21/05/2019 14:36:13

 

77

384129190149

Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

28/03/2019 14:35:19

NGUYỄN THỊ THUÝ

21/05/2019 14:35:19

 

78

384129190148

Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

28/03/2019 14:34:20

TRẦN VĂN LỢI

21/05/2019 14:34:20

 

79

384129190147

Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

28/03/2019 14:33:19

NGUYỄN VĂN HỔ

21/05/2019 14:33:19

 

80

384129190146

Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

28/03/2019 14:32:15

NGUYỄN THỊ CHÍN

21/05/2019 14:32:15

 

81

384129190145

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

28/03/2019 14:30:59

NGUYỄN THỊ THANH

21/05/2019 14:30:59

 

82

384129190144

Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho cháu Mai Thị Hiền

28/03/2019 14:29:41

MAI VĂN SÁU

21/05/2019 14:29:41

 

83

384129190143

Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho cháu Nguyễn Thảo Vân

28/03/2019 14:27:35

NGUYỄN THỊ NHUNG

21/05/2019 14:27:35

 

84

384129190142

Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho cháu ngoại là Phùng Thị Hà Vy

28/03/2019 14:25:42

TRẦN VĂN ẤT

21/05/2019 14:25:42

 

85

384129190141

Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

28/03/2019 14:23:02

ĐOÀN VĂN HẢI

21/05/2019 14:23:02

 

86

384128190235

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:13:53

ĐÀO VIỆT LONG

29/03/2019 14:13:53

01/04/2019 09:33:28

87

384128190234

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:12:39

ĐỖ MINH TÂM

29/03/2019 14:12:39

01/04/2019 09:33:28

88

384128190233

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:11:17

ĐỖ MẠNH CHÍ

29/03/2019 14:11:17

01/04/2019 09:34:12

89

384128190232

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:09:59

NGUYỄN VĂN DŨNG

29/03/2019 14:09:59

01/04/2019 09:34:13

90

384128190231

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:08:33

ĐỖ THỊ NGỌT

29/03/2019 14:08:33

01/04/2019 09:34:13

91

384128190230

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:07:19

ĐỖ VĂN THẢO

29/03/2019 14:07:19

01/04/2019 09:34:14

92

384128190229

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:06:12

TRẦN THỊ LUYẾN

29/03/2019 14:06:12

01/04/2019 09:34:14

93

384128190228

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:04:56

NGUYỄN VĂN LÂM

29/03/2019 14:04:56

01/04/2019 09:34:14

94

384128190227

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:03:20

NGUYỄN VĂN CHINH

29/03/2019 14:03:20

01/04/2019 09:34:15

95

384128190226

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 14:02:08

NGUYỄN THỊ GIANG

29/03/2019 14:02:08

01/04/2019 09:34:15

96

384105190370

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/03/2019 10:50:38

TRẦN QUANG KHẢI

02/04/2019 10:50:38

28/03/2019 16:54:22

97

384105190369

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/03/2019 10:48:25

DƯƠNG VĂN THÉP

02/04/2019 10:48:25

28/03/2019 16:54:22

98

384128190225

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:46:47

VŨ THỊ THÚY

29/03/2019 10:46:47

01/04/2019 09:34:16

99

384105190368

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/03/2019 10:46:16

TRẦN VĂN NGỌC

02/04/2019 10:46:16

28/03/2019 16:54:23

100

384128190224

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:45:30

PHẠM THỊ LEN

29/03/2019 10:45:30

01/04/2019 09:34:16

101

384105190367

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/03/2019 10:44:12

NGUYỄN THANH HÓA

02/04/2019 10:44:12

28/03/2019 16:54:23

102

384128190223

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:43:56

TRẦN VĂN THÁI

29/03/2019 10:43:56

01/04/2019 09:34:17

103

384128190222

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:42:43

TRẦN VĂN DŨNG

29/03/2019 10:42:43

01/04/2019 09:34:17

104

384128190221

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:41:25

ĐINH VĂN KIÊN

29/03/2019 10:41:25

01/04/2019 09:34:18

105

384105190366

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/03/2019 10:40:53

PHẠM THỊ MƯỜI

02/04/2019 10:40:53

28/03/2019 16:54:23

106

384128190220

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:40:17

PHẠM VĂN ĐOAN

29/03/2019 10:40:17

01/04/2019 09:34:18

107

384128190219

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:39:07

TRẦN VĂN TÙNG

29/03/2019 10:39:07

01/04/2019 09:34:18

108

384128190218

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:37:15

VŨ DUY HOÀNG

29/03/2019 10:37:15

01/04/2019 09:34:19

109

384128190217

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:34:54

LÊ VĂN NHA

29/03/2019 10:34:54

01/04/2019 09:34:19

110

384128190216

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:32:58

PHẠM THỊ LƯƠNG THU

29/03/2019 10:32:58

01/04/2019 09:34:20

111

384128190215

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:31:41

LÊ XUÂN ĐỊNH

29/03/2019 10:31:41

01/04/2019 09:34:20

112

384118190047

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

28/03/2019 10:30:53

TRẦN VĂN DU

01/04/2019 10:30:53

 

113

384128190214

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:30:19

ĐỖ THỊ ĐỨC THUẬN

29/03/2019 10:30:19

01/04/2019 09:34:21

114

384128190213

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:28:58

ĐỖ THỊ THÙY

29/03/2019 10:28:58

01/04/2019 09:34:48

115

384118190046

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

28/03/2019 10:28:30

TRẦN THANH HÙNG

01/04/2019 10:28:30

 

116

384128190212

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:27:34

NGUYỄN HOA QUỲNH

29/03/2019 10:27:34

01/04/2019 09:34:49

117

384128190211

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:25:34

NGUYỄN HOA QUỲNH

29/03/2019 10:25:34

 

118

384128190210

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:23:38

VŨ THÀNH LUÂN

29/03/2019 10:23:38

01/04/2019 09:34:49

119

384128190209

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:21:53

NGUYỄN THỊ THÚY ĐIỆP

29/03/2019 10:21:53

01/04/2019 09:34:49

120

384128190208

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:20:16

PHẠM THỊ TUYẾN

29/03/2019 10:20:16

01/04/2019 09:34:50

121

384128190207

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:18:56

VŨ THỊ DUNG

29/03/2019 10:18:56

01/04/2019 09:34:50

122

384128190206

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:17:20

ĐINH THỊ PHƯỢNG

29/03/2019 10:17:20

01/04/2019 09:34:51

123

384128190205

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:15:49

LÃ THỊ CHINH

29/03/2019 10:15:49

01/04/2019 09:34:51

124

384128190204

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:14:27

PHẠM THỊ THƠM

29/03/2019 10:14:27

01/04/2019 09:34:51

125

384128190203

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:13:01

PHẠM THỊ THẮM

29/03/2019 10:13:01

01/04/2019 09:34:52

126

384105190365

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/03/2019 10:11:33

LÂM THỊ LAN

02/04/2019 10:11:33

28/03/2019 16:54:24

127

384128190202

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:10:32

VŨ THỊ HUYỀN

29/03/2019 10:10:32

01/04/2019 09:34:52

128

384105190364

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/03/2019 10:09:19

TRẦN VĂN MẠNH

02/04/2019 10:09:19

28/03/2019 16:54:24

129

384128190201

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:09:00

ĐÀO THỊ DIỆU THU

29/03/2019 10:09:00

01/04/2019 09:34:52

130

384105190363

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/03/2019 10:07:07

NGUYỄN VĂN XUÂN

02/04/2019 10:07:07

28/03/2019 16:54:25

131

384105190362

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/03/2019 10:05:13

LÃ MAI VƯƠNG

02/04/2019 10:05:13

28/03/2019 16:54:25

132

384128190200

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/03/2019 10:03:59

NGUYỄN THỊ HAY

29/03/2019 10:03:59

01/04/2019 09:34:53

133

384105190361

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/03/2019 10:03:13

ĐOÀN VĂN TÚ

02/04/2019 10:03:13

28/03/2019 16:54:25

134

384105190360

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/03/2019 10:00:26

NGUYỄN VĂN HÙNG

02/04/2019 10:00:26

28/03/2019 16:54:26

135

384105190359

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/03/2019 09:57:59

TRẦN MẠNH HÙNG

02/04/2019 09:57:59

28/03/2019 16:54:26

136

384128190199

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/03/2019 09:53:07

VŨ THỊ THANH

29/03/2019 09:53:07

01/04/2019 09:34:53

137

384124190200

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 16:24:16

TRẦN THỊ LOAN

28/03/2019 16:24:16

27/03/2019 16:26:19

138

384124190199

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

27/03/2019 15:47:15

TRẦN THỊ VUI

28/03/2019 15:47:15

27/03/2019 16:00:10

139

384120190130

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 15:45:11

HÀ THỊ HƯƠNG

28/03/2019 15:45:11

27/03/2019 15:47:35

140

384120190129

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 15:43:24

HÀ THỊ HƯƠNG

28/03/2019 15:43:24

27/03/2019 15:47:35

141

384120190128

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 15:41:40

HÀ THỊ HƯƠNG

28/03/2019 15:41:40

27/03/2019 15:47:36

142

384118190045

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/03/2019 15:15:37

ĐINH THỊ THUẬN

29/03/2019 15:15:37

 

143

384139190002

Trợ giúp xã hội về hỗ trợ chi phí mai táng của đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội

27/03/2019 15:07:10

VŨ VĂN BÌNH

29/03/2019 15:07:10

29/03/2019 15:12:38

144

384132190079

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

27/03/2019 15:06:01

ĐỖ VƯƠNG QUỐC KHÁNH

03/04/2019 15:06:01

27/03/2019 15:13:48

145

384132190078

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/03/2019 15:04:21

ĐỖ VĂN VÂN

28/03/2019 15:04:21

27/03/2019 15:14:03

146

384132190077

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/03/2019 10:37:47

PHẠM VĂN TIỆP

28/03/2019 10:37:47

27/03/2019 10:53:35

147

384141190084

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

27/03/2019 09:50:19

NGUYỄN THỊ LÝ

28/03/2019 09:50:19

 

148

384121190156

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/03/2019 09:50:05

TÔ XUÂN CƯƠNG

28/03/2019 09:50:05

27/03/2019 15:38:37

149

384123190214

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:45:48

NGUYỄN THIỆN NHÂN

28/03/2019 09:45:48

27/03/2019 10:15:32

150

384123190213

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:44:23

VŨ QUANG SỦNG

28/03/2019 09:44:23

27/03/2019 10:15:33

151

384123190212

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:43:00

CHU THỊ HẰNG

28/03/2019 09:43:00

27/03/2019 10:15:33

152

384123190211

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:41:22

NGUYỄN NGỌC TÂN

28/03/2019 09:41:22

27/03/2019 10:15:34

153

384123190210

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:40:04

PHẠM VĂN HÀ

28/03/2019 09:40:04

27/03/2019 10:15:34

154

384123190209

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:38:30

VŨ ĐỨC LONG

28/03/2019 09:38:30

27/03/2019 10:15:35

155

384123190208

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:37:12

PHẠM VĂN DỰ

28/03/2019 09:37:12

27/03/2019 10:15:35

156

384123190207

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:35:46

VŨ THỊ LINH

28/03/2019 09:35:46

27/03/2019 10:15:36

157

384123190206

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:33:51

TRẦN VĂN CƯƠNG

28/03/2019 09:33:51

27/03/2019 10:15:36

158

384123190205

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:32:03

TRẦN TUỆ LÂM

28/03/2019 09:32:03

28/03/2019 15:13:09

159

384138190096

Thủ tục đăng ký khai tử

27/03/2019 09:27:16

TRẦN THỊ SOI

28/03/2019 09:27:16

 

160

384121190155

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/03/2019 09:17:27

HOÀNG VĂN HOÀNG

28/03/2019 09:17:27

27/03/2019 09:29:21

161

384121190154

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/03/2019 09:12:02

NGUYỄN THỊ TUYẾT

28/03/2019 09:12:02

27/03/2019 09:16:32

162

384139190001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 09:00:32

PHẠM VĂN HƯƠNG

28/03/2019 09:00:32

28/03/2019 15:43:52

163

384125190129

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/03/2019 08:57:39

NGUYỄN VĂN LÂM

28/03/2019 08:57:39

02/04/2019 08:16:27

164

384135190263

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:43:58

VŨ VĂN TUẤN

29/03/2019 08:43:58

27/03/2019 16:57:54

165

384135190262

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:41:39

TRẦN THỊ HOA

29/03/2019 08:41:39

27/03/2019 16:57:54

166

384135190261

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:36:52

TRẦN VĂN ĐỊNH

29/03/2019 08:36:52

27/03/2019 16:57:55

167

384135190260

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:33:55

PHẠM VĂN HÀO

29/03/2019 08:33:55

27/03/2019 16:57:55

168

384135190259

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:32:45

TRẦN VĂN DUẪN

29/03/2019 08:32:45

27/03/2019 16:57:55

169

384135190258

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:31:31

NGUYỄN THÀNH ĐỊNH

29/03/2019 08:31:31

27/03/2019 16:57:56

170

384135190257

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:30:24

TRẦN MINH HIỆP

29/03/2019 08:30:24

27/03/2019 16:57:56

171

384135190256

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:28:48

ĐỖ VĂN GIỐNG

29/03/2019 08:28:48

27/03/2019 16:57:56

172

384135190255

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/03/2019 08:25:22

PHẠM THỊ HUÊ

28/03/2019 08:25:22

27/03/2019 16:59:02

173

384129190140

Đăng ký kết hôn

27/03/2019 08:23:39

PHẠM VĂN CHÌNH

28/03/2019 08:23:39

27/03/2019 08:30:15

174

384135190254

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:23:32

NGUYỄN THỊ HOA

29/03/2019 08:23:32

27/03/2019 16:57:57

175

384129190139

Đăng ký kết hôn

27/03/2019 08:22:39

VŨ VĂN PHONG

28/03/2019 08:22:39

27/03/2019 08:30:16

176

384129190138

Đăng ký kết hôn

27/03/2019 08:21:48

LÊ VĂN BỘ

28/03/2019 08:21:48

27/03/2019 08:30:16

177

384129190137

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/03/2019 08:20:35

NGUYỄN VĂN ÂN

29/03/2019 08:20:35

27/03/2019 08:30:16

178

384129190136

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/03/2019 08:19:43

PHẠM VĂN CHỈNH

29/03/2019 08:19:43

27/03/2019 08:30:17

179

384129190135

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/03/2019 08:18:52

NGUYỄN VĂN VƯƠNG

29/03/2019 08:18:52

27/03/2019 08:30:17

180

384129190134

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/03/2019 08:17:24

NGUYỄN VĂN TRỌNG

28/03/2019 08:17:24

27/03/2019 08:30:17

181

384135190253

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

27/03/2019 08:16:56

 

29/03/2019 08:16:56

27/03/2019 16:57:57

182

384129190133

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/03/2019 08:16:31

MAI THỊ MAI

28/03/2019 08:16:31

27/03/2019 08:30:18

183

384129190132

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/03/2019 08:15:43

LÊ VĂN BỘ

28/03/2019 08:15:43

27/03/2019 08:30:18

184

384129190131

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/03/2019 08:14:48

VŨ VĂN CẢNH

28/03/2019 08:14:48

27/03/2019 08:30:18

185

384129190130

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/03/2019 08:13:00

TRẦN VĂN VIỆT

28/03/2019 08:13:00

27/03/2019 08:30:19

186

384129190129

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/03/2019 08:10:27

NGUYỄN VĂN THỦY

28/03/2019 08:10:27

27/03/2019 08:30:19

187

384135190252

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/03/2019 08:08:51

BÙI THỊ HÀ

28/03/2019 08:08:51

27/03/2019 16:59:02

188

384135190251

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

27/03/2019 08:07:29

NGUYỄN NGỌC DUY

28/03/2019 08:07:29

27/03/2019 16:59:03

189

384135190250

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

27/03/2019 08:04:07

TRẦN THỊ HOÀI

28/03/2019 08:04:07

27/03/2019 16:59:03

190

384135190249

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/03/2019 08:03:09

NGUYỄN VĂN BẰNG

28/03/2019 08:03:09

27/03/2019 16:59:03

191

384135190248

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/03/2019 08:02:27

NGUYỄN VĂN DŨNG

28/03/2019 08:02:27

27/03/2019 16:59:04

192

384135190247

Đăng ký kết hôn

27/03/2019 08:00:30

NGUYỄN VĂN QUẢ

28/03/2019 08:00:30

27/03/2019 16:59:04

193

384143190001

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

26/03/2019 22:46:25

TRẦN THỊ HÀ

17/05/2019 17:00:00

26/03/2019 23:03:38

194

384122190166

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 16:40:27

NINH VĂN QUANG

27/03/2019 16:40:27

28/03/2019 16:29:56

195

384119190159

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

26/03/2019 16:35:21

TRẦN MẠNH TRINH

27/03/2019 16:35:21

26/03/2019 16:38:02

196

384127190104

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 16:34:28

TRẦN VĂN TRƯỜNG

27/03/2019 16:34:28

 

197

384119190158

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 16:33:07

TRẦN MẠNH TRINH

27/03/2019 16:33:07

26/03/2019 16:38:02

198

384127190103

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/03/2019 16:32:33

PHẠM VĂN AN

27/03/2019 16:32:33

 

199

384141190083

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

26/03/2019 16:32:24

PHẠM VĂN ĐỘ

27/03/2019 16:32:24

 

200

384141190082

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

26/03/2019 16:24:02

PHẠM VĂN CỬ

27/03/2019 16:24:02

 

201

384125190128

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 15:57:29

DƯƠNG VĂN TUÂN

27/03/2019 15:57:29

26/03/2019 16:11:17

202

384118190044

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

26/03/2019 15:47:00

ĐỖ VĂN THẮNG

28/03/2019 15:47:00

 

203

384118190043

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/03/2019 15:34:04

NGUYỄN THỊ LÝ

27/03/2019 15:34:04

 

204

384124190198

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/03/2019 15:12:35

NGUYỄN VĂN HÙNG

27/03/2019 15:12:35

27/03/2019 15:46:12

205

384127190102

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/03/2019 15:11:48

PHẠM VĂN AN

27/03/2019 15:11:48

 

206

384127190101

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

26/03/2019 15:10:04

LÊ THỊ SOI

27/03/2019 15:10:04

 

207

384127190100

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 14:50:10

PHAN VĂN HẬU

27/03/2019 14:50:10

 

208

384132190076

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 14:44:19

VŨ VĂN SANG

27/03/2019 14:44:19

27/03/2019 10:53:51

209

384132190075

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 14:42:14

NGUYỄN VĂN ĐẢNG

27/03/2019 14:42:14

27/03/2019 10:54:08

210

384132190074

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 14:40:39

TRẦN VĂN YÊN

27/03/2019 14:40:39

27/03/2019 10:55:53

211

384121190153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/03/2019 14:32:30

NGUYỄN KIỀU OANH

27/03/2019 14:32:30

27/03/2019 09:09:47

212

384121190152

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/03/2019 13:13:35

ĐỖ THỊ XUYẾN

27/03/2019 13:13:35

26/03/2019 13:15:46

213

384119190157

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

26/03/2019 10:53:41

VŨ DƯ ANH TUẤN

27/03/2019 10:53:41

26/03/2019 10:55:50

214

384119190156

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/03/2019 10:50:14

LÊ THỊ LINH

27/03/2019 10:50:14

26/03/2019 10:55:50

215

384119190155

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 10:48:26

VŨ DƯ ANH TUẤN

27/03/2019 10:48:26

26/03/2019 10:55:51

216

384138190095

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 10:45:04

NGUYỄN DUY HƯNG

27/03/2019 10:45:04

 

217

384119190154

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/03/2019 10:45:01

DƯƠNG NGỌC NGẠN

27/03/2019 10:45:01

26/03/2019 10:55:51

218

384119190153

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/03/2019 10:42:27

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

27/03/2019 10:42:27

26/03/2019 10:55:52

219

384138190094

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 09:59:52

MAI VĂN ĐẢNG

27/03/2019 09:59:52

 

220

384138190093

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 09:53:42

MAI VĂN ĐẢNG

27/03/2019 09:53:42

 

221

384142190017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/03/2019 09:30:03

TRẦN THỊ NHẠN

27/03/2019 09:30:03

 

222

384142190016

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/03/2019 09:27:08

TÔ THỊ THÚY

27/03/2019 09:27:08

 

223

384125190127

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/03/2019 09:24:44

PHẠM THỊ HOA

27/03/2019 09:24:44

26/03/2019 16:11:17

224

384142190015

Hòa giải tranh chấp đất đai.

26/03/2019 09:21:28

PHẠM VĂN CHỈNH

31/05/2019 09:21:28

26/03/2019 09:23:55

225

384127190099

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/03/2019 09:14:40

TRẦN VĂN LƯƠNG

27/03/2019 09:14:40

26/03/2019 14:52:42

226

384142190014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/03/2019 08:58:04

TRẦN VĂN MÃO

27/03/2019 08:58:04

 

227

384125190126

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/03/2019 08:55:52

NGUYỄN THỊ LIÊN

27/03/2019 08:55:52

26/03/2019 16:11:18

228

384105190358

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/03/2019 17:09:52

NGUYỄN TIẾN DŨNG

28/03/2019 17:00:00

28/03/2019 16:54:27

229

384119190152

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

25/03/2019 16:57:01

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

26/03/2019 16:57:01

25/03/2019 16:59:45

230

384122190165

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/03/2019 16:53:47

NGUYỄN VĂN TIẾN

26/03/2019 16:53:47

28/03/2019 16:29:57

231

384119190151

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

25/03/2019 16:52:54

ĐẶNG NHƯ KHÔI

26/03/2019 16:52:54

25/03/2019 16:59:45

232

384122190164

Đăng ký kết hôn

25/03/2019 16:52:01

PHẠM ĐỨC DU

26/03/2019 16:52:01

28/03/2019 16:29:57

233

384119190150

Thủ tục đăng ký khai tử

25/03/2019 16:50:42

ĐẶNG NHƯ KHÔI

26/03/2019 16:50:42

25/03/2019 16:59:45

234

384119190149

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

25/03/2019 16:48:59

TỐNG MỸ LINH

26/03/2019 16:48:59

25/03/2019 16:59:46

235

384135190246

Thủ tục đăng ký khai tử

25/03/2019 16:48:20

BÙI THỊ HÀ

26/03/2019 16:48:20

25/03/2019 16:51:41

236

384135190245

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 16:47:00

HOÀNG THỊ THÚY

26/03/2019 16:47:00

25/03/2019 16:51:41

237

384135190244

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 16:46:03

ĐỖ THỊ TRANG

26/03/2019 16:46:03

25/03/2019 16:51:42

238

384120190127

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 16:21:33

TRẦN VĂN AN

26/03/2019 16:21:33

25/03/2019 16:24:28

239

384120190126

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 16:20:36

BÙI THANH TÂM

26/03/2019 16:20:36

25/03/2019 16:24:29

240

384120190125

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 16:16:16

TẠ ĐĂNG KHOA

26/03/2019 16:16:16

25/03/2019 16:24:29

241

384135190243

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/03/2019 16:08:07

TRẦN THỊ HOÀI

01/04/2019 16:08:07

25/03/2019 16:51:42

242

384135190242

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/03/2019 16:07:11

TRẦN VĂN HÙNG

26/03/2019 16:07:11

25/03/2019 16:51:42

243

384135190241

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/03/2019 16:06:21

TRẦN VĂN TRỌNG

26/03/2019 16:06:21

25/03/2019 16:51:43

244

384121190151

Đăng ký kết hôn

25/03/2019 16:05:17

PHẠM THỊ TRANH LY

26/03/2019 16:05:17

25/03/2019 16:09:44

245

384122190163

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/03/2019 16:05:16

NGUYỄN VĂN THÀNH

01/04/2019 16:05:16

28/03/2019 16:29:58

246

384135190240

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/03/2019 16:05:00

ĐỖ ĐỨC HẬU

26/03/2019 16:05:00

25/03/2019 16:51:59

247

384105190357

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/03/2019 15:45:32

LÊ TIẾN DŨNG

28/03/2019 15:45:32

28/03/2019 16:54:27

248

384105190356

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 14:45:42

HOÀNG THỊ THẮM

28/03/2019 14:45:42

28/03/2019 16:54:27

249

384105190355

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 14:43:43

HOÀNG THỊ TẰM

28/03/2019 14:43:43

28/03/2019 16:54:28

250

384105190354

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 14:41:41

HOÀNG THỊ SUỐT

28/03/2019 14:41:41

28/03/2019 16:54:28

251

384105190353

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 14:39:24

LÊ THỊ HƯỜNG

28/03/2019 14:39:24

28/03/2019 16:54:43

252

384105190352

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 14:36:52

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

28/03/2019 14:36:52

28/03/2019 16:54:43

253

384121190150

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 14:32:38

HOÀNG VĂN ANH

26/03/2019 14:32:38

25/03/2019 14:34:48

254

384132190073

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/03/2019 14:17:34

NGÔ VĂN CHUNG

26/03/2019 14:17:34

25/03/2019 14:22:12

255

384144190138

Đăng ký kết hôn

25/03/2019 14:10:24

TRẦN XUÂN PHONG

26/03/2019 14:10:24

25/03/2019 14:16:17

256

384144190137

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/03/2019 14:08:34

NGUYỄN VĂN TUẤN

26/03/2019 14:08:34

25/03/2019 14:16:18

257

384144190136

Đăng ký kết hôn

25/03/2019 13:53:43

PHẠM VĂN THUẬN

26/03/2019 13:53:43

25/03/2019 13:58:07

258

384144190135

Đăng ký kết hôn

25/03/2019 13:52:16

TRẦN VĂN NINH

26/03/2019 13:52:16

25/03/2019 13:58:08

259

384144190134

Đăng ký kết hôn

25/03/2019 13:50:48

TRẦN XUÂN PHONG

26/03/2019 13:50:48

25/03/2019 14:28:27

260

384144190133

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/03/2019 13:47:16

PHAN VĂN HẢI

26/03/2019 13:47:16

25/03/2019 13:58:08

261

384144190132

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/03/2019 13:45:48

NGUYỄN VĂN TUẤN

26/03/2019 13:45:48

25/03/2019 14:28:27

262

384122190162

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/03/2019 10:56:09

VŨ THỊ HƯƠNG

01/04/2019 10:56:09

28/03/2019 16:29:58

263

384121190149

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:55:34

NGUYỄN VĂN TÌNH

26/03/2019 10:55:34

25/03/2019 11:02:10

264

384122190161

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/03/2019 10:55:00

TRÀN THỊ HOA

26/03/2019 10:55:00

28/03/2019 16:29:59

265

384122190160

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/03/2019 10:54:00

PHẠM THỊ BÍCH

01/04/2019 10:54:00

28/03/2019 16:29:59

266

384122190159

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/03/2019 10:52:11

NGUYỄN DUY QUANG

26/03/2019 10:52:11

28/03/2019 16:30:00

267

384128190198

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:47:33

NGUYỄN THỊ HAY

26/03/2019 10:47:33

28/03/2019 10:57:38

268

384124190197

Đăng ký kết hôn

25/03/2019 10:47:19

MAI VĂN THIỆN

26/03/2019 10:47:19

25/03/2019 10:49:04

269

384124190196

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/03/2019 10:46:11

VŨ VĂN NINH

26/03/2019 10:46:11

25/03/2019 10:49:05

270

384128190197

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:46:07

PHẠM VĂN NGHINH

26/03/2019 10:46:07

28/03/2019 10:57:38

271

384128190196

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:40:33

PHẠM THỊ KHUYÊN

26/03/2019 10:40:33

28/03/2019 10:57:39

272

384128190195

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:37:19

NGUYỄN VINH QUANG

26/03/2019 10:37:19

28/03/2019 10:57:39

273

384128190194

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:36:01

PHẠM THỊ BÍCH THU

26/03/2019 10:36:01

28/03/2019 10:57:39

274

384128190193

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:34:51

NGUYỄN THỊ ĐỆ

26/03/2019 10:34:51

28/03/2019 10:57:40

275

384128190192

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:33:37

NGUYỄN VĂN NGHIÊM

26/03/2019 10:33:37

28/03/2019 10:57:40

276

384128190191

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:32:27

PHẠM THỊ THẮM

26/03/2019 10:32:27

28/03/2019 10:57:40

277

384128190190

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:29:43

NGUYỄN THỊ SEN

26/03/2019 10:29:43

28/03/2019 10:57:41

278

384128190189

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:28:29

TRẦN VĂN HOÀN

26/03/2019 10:28:29

28/03/2019 10:57:41

279

384128190188

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:27:20

VŨ THỊ HIÊN

26/03/2019 10:27:20

28/03/2019 10:57:41

280

384128190187

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:26:24

BÙI HỒNG TUẤN

26/03/2019 10:26:24

28/03/2019 10:57:42

281

384128190186

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:25:25

PHÙNG THỊ THÀNH

26/03/2019 10:25:25

28/03/2019 10:57:42

282

384128190185

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 10:23:27

BÙI THỊ LỰU

26/03/2019 10:23:27

28/03/2019 10:57:43

283

384134190025

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/03/2019 10:04:19

ĐINH VĂN HƯNG

26/03/2019 10:04:19

25/03/2019 10:26:26

284

384134190024

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/03/2019 10:03:24

PHẠM VĂN HOẰNG

26/03/2019 10:03:24

25/03/2019 10:26:27

285

384134190023

Đăng ký kết hôn

25/03/2019 10:02:24

NGUYỄN VĂN TUYÊN

26/03/2019 10:02:24

25/03/2019 10:26:27

286

384141190081

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

25/03/2019 09:26:56

TRẦN THỊ DUNG

16/05/2019 09:26:56

 

287

384131190090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 09:25:32

BÙI THỊ TỐT (CHỨNG THỰC GIẤY KẾT HÔN SỐ:200)

26/03/2019 09:25:32

25/03/2019 09:28:35

288

384131190089

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 09:21:53

TRẦN VĂN THUẤN( CHỨNG THỰC GIẤY KS)

26/03/2019 09:21:53

25/03/2019 09:28:36

289

384131190088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 09:18:40

PHẠM VĂN QUỐC(CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẨU)

26/03/2019 09:18:40

25/03/2019 09:28:36

290

384136190320

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

25/03/2019 09:06:50

VŨ MẠNH ĐOÀN (Đề nghị mai táng phí bà Phan Thị Bưởi đối tượng BTXH)

27/03/2019 09:06:50

 

291

384127190098

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

25/03/2019 09:03:45

NGUYỄN VAN HẢI

26/03/2019 09:03:45

25/03/2019 17:20:08

292

384127190097

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 09:02:35

NGUYỄN VĂN HẢI

26/03/2019 09:02:35

25/03/2019 17:20:09

293

384127190096

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

25/03/2019 09:01:18

PHẠM THỊ THU

26/03/2019 09:01:18

25/03/2019 17:20:09

294

384127190095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/03/2019 08:59:55

PHẠM THỊ THU

26/03/2019 08:59:55

25/03/2019 17:20:09

295

384105190351

Chứng thực Bằng ĐH

25/03/2019 08:56:34

ĐẶNG BÁ LỢI

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:33

296

384105190350

Chứng thực Chứng chỉ

25/03/2019 08:55:44

ĐẶNG BÁ LỢI

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:33

297

384105190349

Chứng thực Bằng ĐH

25/03/2019 08:54:33

PHẠM THỊ THẮM

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:34

298

384105190348

Chứng thực SỔ hộ khẩu

25/03/2019 08:53:24

TRẦN DÂN TIẾN

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:34

299

384105190347

Chứng thực Giấy khen

25/03/2019 08:52:14

PHẠM VĂN LỢI

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:35

300

384105190346

Chứng thực Sổ hộ khẩu

25/03/2019 08:50:59

MAI THỊ TUYẾT

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:35

301

384105190345

Chứng thực chứng chỉ TA

25/03/2019 08:49:54

PHẠM TUẦN HÙNG

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:35

302

384105190344

Chứng thực Bằng TNĐH

25/03/2019 08:48:32

TRẦN THỊ NINH

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:36

303

384105190343

Chứng thực QĐ tuyển dụng

25/03/2019 08:47:14

NGUYỄN THỊ LAN

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:36

304

384105190342

Chứng thực bằng cấp III

25/03/2019 08:45:51

TRẦN GIA HUY

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:36

305

384105190341

Chứng thực CMND

25/03/2019 08:44:51

PHẠM VĂN SỬ

25/03/2019 17:00:00

25/03/2019 09:09:37

306

384136190319

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

25/03/2019 08:09:31

VŨ MẠNH ĐOÀN (Đề nghị mai táng phí bà Phan Thị Bưởi thuộc đối tượng BTXH)

27/03/2019 08:09:31

 

307

384136190318

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

25/03/2019 08:07:17

NGUYỄN TIẾN LỰC (Đề nghị mai táng phí cho ông Nguyễn Hữu Công thuộc đối tượng huân huy chương KC)

27/03/2019 08:07:17

 

308

384105190340

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/03/2019 08:04:50

PHẠM THỊ BÌNH

28/03/2019 08:04:50

28/03/2019 16:54:44

309

384105190339

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 08:02:32

VŨ THỊ HƯỜNG

28/03/2019 08:02:32

28/03/2019 16:54:44

310

384105190338

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 07:59:08

LÊ VĂN ĐỨC

28/03/2019 07:59:08

28/03/2019 16:54:45

311

384105190337

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 07:56:54

PHẠM NGỌC HÀ

28/03/2019 07:56:54

28/03/2019 16:54:45

312

384105190336

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 07:54:44

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

28/03/2019 07:54:44

28/03/2019 16:54:45

313

384105190335

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/03/2019 07:52:21

TRỊNH XUÂN HUỲNH

28/03/2019 07:52:21

28/03/2019 16:54:46

314

384142190013

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/03/2019 23:53:17

NGUYỄN THỊ VỴ

25/03/2019 17:00:00

 

315

384120190124

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

23/03/2019 08:33:21

VƯƠNG THỊ THẮM

25/03/2019 17:00:00

23/03/2019 08:36:37

316

384120190123

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/03/2019 08:00:49

VƯƠNG THỊ THẮM

25/03/2019 17:00:00

23/03/2019 08:36:37

317

384121190148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/03/2019 07:25:56

PHẠM THAI MAI

25/03/2019 17:00:00

23/03/2019 07:30:53