Hôm nay, Thứ tư ngày 26/06/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 23/02/2019 đến 01/3/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384140190033

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

28/02/2019 16:46:40

NINH VĂN QUYẾT

07/03/2019 16:46:40

28/02/2019 17:11:48

2

384120190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 16:45:13

TRẦN QUỐC TRỊ

01/03/2019 16:45:13

28/02/2019 16:47:50

3

384140190032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 16:40:49

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

01/03/2019 16:40:49

28/02/2019 17:11:48

4

384140190031

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 16:38:53

BÙI NGỌC KIÊN

01/03/2019 16:38:53

28/02/2019 17:11:48

5

384140190030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 16:37:16

ĐỖ THỊ KIM NHUNG

01/03/2019 16:37:16

28/02/2019 17:11:49

6

384131190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 16:35:15

PHẠM THỊ HOA

01/03/2019 16:35:15

04/03/2019 08:31:54

7

384140190029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 16:35:00

NGUYỄN VĂN TẠ

01/03/2019 16:35:00

28/02/2019 17:11:49

8

384118190029

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

28/02/2019 16:23:16

LÃ VĂN TẠO

04/03/2019 16:23:16

 

9

384118190028

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

28/02/2019 16:19:20

PHẠM ĐỨC THUÂN

04/03/2019 16:19:20

 

10

384123190114

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

28/02/2019 16:10:54

TRẦN THANH SƠN

01/03/2019 16:10:54

04/03/2019 08:04:25

11

384138190065

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/02/2019 15:51:54

ĐẶNG VĂN CƯỜNG

01/03/2019 15:51:54

 

12

384105190172

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/02/2019 15:35:21

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

05/03/2019 15:35:21

28/02/2019 16:09:03

13

384123190113

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

28/02/2019 15:06:17

LÃ THỊ THA

01/03/2019 15:06:17

28/02/2019 15:47:14

14

384140190028

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/02/2019 15:02:22

BÙI NGỌC KIÊN

01/03/2019 15:02:22

28/02/2019 15:15:39

15

384123190112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 15:02:11

VŨ THỊ THU HƯỜNG

01/03/2019 15:02:11

28/02/2019 15:48:20

16

384123190111

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:59:19

VŨ VĂN SƠN

01/03/2019 14:59:19

04/03/2019 08:04:26

17

384140190027

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/02/2019 14:57:53

VŨ THỊ KIM HUẾ

01/03/2019 14:57:53

28/02/2019 17:11:49

18

384140190026

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

28/02/2019 14:54:41

PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH

04/03/2019 14:54:41

28/02/2019 17:11:50

19

384123190110

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:53:00

HOÀNG THỊ KHUYÊN

01/03/2019 14:53:00

28/02/2019 14:58:59

20

384123190109

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:49:46

TRƯƠNG NGỌC THÀNH

01/03/2019 14:49:46

28/02/2019 14:59:00

21

384136190230

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:48:14

LÊ THỊ ĐÔNG (Chứng thực CMND, số 189)

01/03/2019 14:48:14

28/02/2019 14:51:58

22

384123190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:42:55

PHẠM CÔNG ANH

01/03/2019 14:42:55

28/02/2019 14:47:52

23

384123190107

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:36:55

KIỀU KIM PHƯƠNG

01/03/2019 14:36:55

28/02/2019 14:42:22

24

384131190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:36:14

VŨ THỊ HUỆ (CHỨNG THỰC CMND)

01/03/2019 14:36:14

28/02/2019 14:40:06

25

384136190229

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:31:16

VŨ VĂN DUY (Chứng thực giấy phép lái xe, số 188)

01/03/2019 14:31:16

28/02/2019 14:37:25

26

384136190228

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:28:41

PHẠM THỊ MAI HOA (Chứng thực CMND, số 187)

01/03/2019 14:28:41

28/02/2019 14:37:26

27

384136190227

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:25:50

TRIỆU VĂN DŨNG (Chứng thực CMND, số 186)

01/03/2019 14:25:50

28/02/2019 14:37:26

28

384136190226

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 14:23:31

BÙI VĂN TUẤN (Chứng thực CMND, số 185)

01/03/2019 14:23:31

28/02/2019 14:37:26

29

384136190225

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/02/2019 14:20:43

NGUYỄN VĂN CHUNG (XNTTHN 16)

01/03/2019 14:20:43

28/02/2019 14:25:20

30

384105190171

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/02/2019 14:17:06

NINH THỊ HUẾ

05/03/2019 14:17:06

28/02/2019 16:09:04

31

384105190170

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/02/2019 14:14:22

NINH THẾ QUYẾT

05/03/2019 14:14:22

28/02/2019 16:09:04

32

384136190224

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/02/2019 14:12:02

TRẦN THỊ CÚC (XNTTHN 15)

01/03/2019 14:12:02

28/02/2019 14:19:45

33

384136190223

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/02/2019 14:07:08

BÙI VĂN HIẾU (XNTTHN 14)

01/03/2019 14:07:08

28/02/2019 14:11:18

34

384136190222

Đăng ký kết hôn

28/02/2019 13:59:51

NGUYỄN VĂN HỒNG (KH 15)

01/03/2019 13:59:51

28/02/2019 14:06:10

35

384119190114

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

28/02/2019 10:55:42

TRẦN NGỌC PHÁT

01/03/2019 10:55:42

28/02/2019 10:59:58

36

384119190113

cấp bản sao trích lục khai sinh

28/02/2019 10:53:36

TỐNG PHÚC THÂN

01/03/2019 10:53:36

28/02/2019 10:59:59

37

384119190112

Thủ tục đăng ký khai sinh

28/02/2019 10:51:52

TỐNG PHÚC THÂN

01/03/2019 10:51:52

28/02/2019 10:59:59

38

384124190116

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/02/2019 09:33:40

VŨ THỊ KIỀU

01/03/2019 09:33:40

28/02/2019 10:07:05

39

384124190115

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/02/2019 09:32:46

VŨ THỊ HUỆ

01/03/2019 09:32:46

28/02/2019 10:07:06

40

384121190088

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

28/02/2019 09:12:49

NGUYỄN VĂN HÙNG

01/03/2019 09:12:49

28/02/2019 16:43:42

41

384121190087

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

28/02/2019 08:59:17

PHÙNG THỊ KHỞI

01/03/2019 08:59:17

28/02/2019 09:11:39

42

384105190169

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/02/2019 08:56:08

NGUYỄN VĂN PHÚC

05/03/2019 08:56:08

28/02/2019 16:09:05

43

384124190114

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 08:42:01

PHẠM VĂN BẰNG

01/03/2019 08:42:01

28/02/2019 09:32:10

44

384131190046

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

28/02/2019 08:41:15

PHẠM THỊ UYÊN

04/03/2019 08:41:15

 

45

384124190113

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 08:41:08

PHẠM THỊ VÂN ANH

01/03/2019 08:41:08

28/02/2019 09:32:11

46

384124190112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 08:40:06

TÔ ĐÌNH KIÊN

01/03/2019 08:40:06

28/02/2019 09:32:11

47

384124190111

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 08:39:09

NGUYỄN VĂN PHÙNG

01/03/2019 08:39:09

28/02/2019 09:32:11

48

384124190110

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 08:38:14

TRẦN VĂN THƯỢC

01/03/2019 08:38:14

28/02/2019 09:32:12

49

384124190109

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 08:37:07

HOÀNG THỊ HUẾ

01/03/2019 08:37:07

28/02/2019 09:32:12

50

384124190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

28/02/2019 08:35:53

ĐINH THỊ HUYỀN

01/03/2019 08:35:53

28/02/2019 09:32:13

51

384105190168

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

28/02/2019 08:25:36

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

05/03/2019 08:25:36

28/02/2019 16:09:05

52

384105190167

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/02/2019 08:23:18

TRẦN VĂN HẢI

05/03/2019 08:23:18

28/02/2019 16:09:06

53

384105190166

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/02/2019 08:21:08

TRẦN THỊ HƯƠNG

05/03/2019 08:21:08

28/02/2019 16:09:06

54

384105190165

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/02/2019 08:17:29

ĐỖ THỊ HUYỀN

05/03/2019 08:17:29

28/02/2019 16:09:07

55

384105190164

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/02/2019 08:13:17

TRẦN VĂN PHONG

05/03/2019 08:13:17

28/02/2019 16:09:07

56

384105190163

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

28/02/2019 08:11:08

NGUYỄN VĂN CHIẾN

05/03/2019 08:11:08

28/02/2019 16:09:08

57

384105190162

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

28/02/2019 08:07:36

ĐẶNG VĂN VƯỢNG

 

28/02/2019 16:09:08

58

384120190078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:51:26

TÔ THỊ HÀ

28/02/2019 16:51:26

27/02/2019 16:54:27

59

384120190077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:50:04

PHẠM VĂN THẠCH

28/02/2019 16:50:04

27/02/2019 16:54:27

60

384136190221

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:42:10

ĐỖ VĂN LONG (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 184)

28/02/2019 16:42:10

27/02/2019 16:47:20

61

384136190220

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:40:26

BÙI VĂN HIẾU (Chứng thực bằng TN THPT, số 173)

28/02/2019 16:40:26

27/02/2019 16:47:20

62

384136190219

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:38:07

ĐOÀN TRUNG HẬU (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 182)

28/02/2019 16:38:07

27/02/2019 16:47:20

63

384140190025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:31:08

TRƯƠNG NGỌC HUYÊN

28/02/2019 16:31:08

28/02/2019 17:11:50

64

384140190024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:29:39

TRƯƠNG THỊ CHINH

28/02/2019 16:29:39

28/02/2019 17:11:50

65

384136190218

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:29:00

VŨ VĂN DUY (Chứng thực giấy chứng sinh, số 181)

28/02/2019 16:29:00

27/02/2019 16:47:21

66

384140190023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:27:31

NINH THỊ HUYỀN TRANG

28/02/2019 16:27:31

27/02/2019 16:34:35

67

384140190022

Đăng ký kết hôn

27/02/2019 16:25:12

TRẦN VĂN LONG

28/02/2019 16:25:12

27/02/2019 16:34:36

68

384136190217

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 16:21:13

PHẠM VĂN HOÀNG (Chứng thực CMND, số 180)

28/02/2019 16:21:13

27/02/2019 16:47:21

69

384122190122

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 16:20:29

NGUYỄN VĂN QUANG

28/02/2019 16:20:29

15/03/2019 17:08:50

70

384122190121

Thủ tục đăng ký khai tử

27/02/2019 16:19:24

PHẠM THỊ XUÂN

28/02/2019 16:19:24

15/03/2019 17:08:51

71

384122190120

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 16:18:02

LÊ VĂN DŨNG

28/02/2019 16:18:02

15/03/2019 17:08:51

72

384122190119

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/02/2019 16:16:12

HOÀNG MINH THỨC

28/02/2019 16:16:12

15/03/2019 17:08:51

73

384122190118

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/02/2019 16:15:04

NGUYỄN VĂN MẠNH

28/02/2019 16:15:04

15/03/2019 17:08:52

74

384124190107

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

27/02/2019 16:07:45

LÊ THỊ VÂN

06/03/2019 16:07:45

27/02/2019 16:10:07

75

384124190106

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/02/2019 15:21:08

NGUYỄN VĂN THỌ

28/02/2019 15:21:08

27/02/2019 15:24:40

76

384144190042

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 15:09:25

NGÔ ĐÌNH DIỆM

28/02/2019 15:09:25

27/02/2019 15:28:45

77

384144190041

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 15:06:55

NGÔ THỊ THỦY

28/02/2019 15:06:55

27/02/2019 15:29:07

78

384144190040

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 15:04:47

PHAN THANH BÌNH

28/02/2019 15:04:47

27/02/2019 15:29:28

79

384136190216

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/02/2019 15:04:14

NGUYỄN THÁI SƠN (XNTTHN 12)

28/02/2019 15:04:14

27/02/2019 15:07:30

80

384144190039

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 15:02:56

NGUYỄN VĂN BẨY

28/02/2019 15:02:56

27/02/2019 15:29:29

81

384133190136

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 15:02:49

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

28/02/2019 15:02:49

01/03/2019 15:34:19

82

384144190038

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 15:00:47

VŨ THỊ THANH NHẬT

28/02/2019 15:00:47

27/02/2019 15:29:30

83

384136190215

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/02/2019 14:59:09

NGUYỄN VĂN TIỆM (XNTTHN 13)

28/02/2019 14:59:09

27/02/2019 15:03:23

84

384144190037

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 14:57:41

TRẦN VĂN LIÊM

28/02/2019 14:57:41

27/02/2019 15:29:30

85

384144190036

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 14:53:42

VŨ VĂN TOÀN

28/02/2019 14:53:42

27/02/2019 15:29:30

86

384144190035

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 14:44:50

VŨ XUÂN KỶ

28/02/2019 14:44:50

27/02/2019 15:29:31

87

384119190111

cấp bản sao trích lục khai sinh cho con ĐỖ VĂN HIỂN

27/02/2019 14:42:27

MAI THỊ HƯƠNG

28/02/2019 14:42:27

27/02/2019 14:51:55

88

384119190110

cấp bản sao trích lục khai sinh

27/02/2019 14:37:51

DƯƠNG TÌNH NGUYỆN

28/02/2019 14:37:51

27/02/2019 14:51:56

89

384135190148

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

27/02/2019 14:37:05

PHẠM THỊ HOÀI

28/02/2019 14:37:05

27/02/2019 16:08:32

90

384135190147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 14:36:01

VŨ THỊ TRANG

28/02/2019 14:36:01

27/02/2019 16:08:33

91

384119190109

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 14:35:53

DƯƠNG TÌNH NGUYỆN

28/02/2019 14:35:53

27/02/2019 14:51:56

92

384135190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 14:35:03

DƯƠNG TUẤN ANH

28/02/2019 14:35:03

27/02/2019 16:08:33

93

384131190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 14:34:52

PHẠM NHẬT DINH( CHƯNDS THỰC CCCD SỐ 117)

28/02/2019 14:34:52

27/02/2019 14:41:11

94

384135190145

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 14:34:13

TRẦN QUỐC ĐẠT

28/02/2019 14:34:13

27/02/2019 16:08:34

95

384124190105

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

27/02/2019 14:32:43

TRẦN VĂN HẢI

28/02/2019 14:32:43

27/02/2019 15:24:41

96

384135190144

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 14:31:46

TRẦN THANH TÙNG

28/02/2019 14:31:46

27/02/2019 16:08:34

97

384135190143

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/02/2019 14:30:53

TRẦN THANH TÙNG

28/02/2019 14:30:53

27/02/2019 16:08:34

98

384131190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 14:30:19

TRẦN NGỌC UYÊN(CHỨNG THỰC CMND)

28/02/2019 14:30:19

27/02/2019 14:41:28

99

384135190142

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/02/2019 14:30:07

VŨ VĂN TRINH

28/02/2019 14:30:07

27/02/2019 16:08:35

100

384135190141

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/02/2019 14:29:19

HOÀNG VĂN KỲ

28/02/2019 14:29:19

27/02/2019 16:08:35

101

384135190140

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/02/2019 14:28:16

TRẦN MẠNH HOÀN

01/03/2019 14:28:16

27/02/2019 16:08:36

102

384135190139

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/02/2019 14:27:23

PHẠM THỊ TRUYỆN

01/03/2019 14:27:23

27/02/2019 16:08:36

103

384144190034

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/02/2019 14:27:01

PHẠM VĂN TRƯỜNG

01/03/2019 14:27:01

27/02/2019 14:30:49

104

384135190138

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/02/2019 14:26:19

TRẦN ANH CAO

28/02/2019 14:26:19

27/02/2019 16:08:36

105

384135190137

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/02/2019 14:24:37

BÙI THỊ HUÊ

28/02/2019 14:24:37

27/02/2019 16:08:37

106

384135190136

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 14:23:34

DƯƠNG ĐỨC TOÀN

28/02/2019 14:23:34

27/02/2019 16:08:37

107

384131190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 14:23:01

NGUYỄN THỊ LỆ THU (CHỨNG THỰC CMND, SỔ HỘ KHẨU SỐ: 115

28/02/2019 14:23:01

27/02/2019 14:27:49

108

384144190033

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/02/2019 11:14:20

VŨ VĂN DUẨN

01/03/2019 12:00:00

27/02/2019 11:22:40

109

384124190104

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

27/02/2019 10:46:07

TRẦN VĂN HẢI

28/02/2019 10:46:07

27/02/2019 10:49:49

110

384140190021

Thủ tục đăng ký khai tử

27/02/2019 10:45:45

LƯƠNG VĂN LANH

28/02/2019 10:45:45

27/02/2019 16:34:37

111

384124190103

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

27/02/2019 10:44:35

TRẦN THỊ QUẾ

28/02/2019 10:44:35

27/02/2019 10:49:50

112

384124190102

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

27/02/2019 10:41:34

LÊ XUÂN HÒA

06/03/2019 10:41:34

27/02/2019 10:49:51

113

384124190101

Đăng ký kết hôn

27/02/2019 10:40:24

PHẠM ĐỨC ĐỘ

28/02/2019 10:40:24

27/02/2019 10:49:51

114

384140190020

Thủ tục đăng ký khai tử

27/02/2019 10:40:14

NGUYỄN ĐÌNH TÌNH

28/02/2019 10:40:14

27/02/2019 16:34:37

115

384140190019

Thủ tục đăng ký khai tử

27/02/2019 10:38:45

NGUYỄN THỊ NĂM

28/02/2019 10:38:45

27/02/2019 16:34:37

116

384140190017

Thủ tục đăng ký khai tử

27/02/2019 10:36:34

NGUYỄN GIÁP KHA

28/02/2019 10:36:34

27/02/2019 16:34:38

117

384140190016

Thủ tục đăng ký khai tử

27/02/2019 10:28:35

VŨ THỊ ÙA

28/02/2019 10:28:35

 

118

384140190015

Thủ tục đăng ký khai tử

27/02/2019 10:26:15

NGUYỄN THANH BÌNH

28/02/2019 10:26:15

 

119

384121190086

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

27/02/2019 10:11:17

ĐỖ THỊ ĐƯỢM

28/02/2019 10:11:17

27/02/2019 10:15:12

120

384121190085

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/02/2019 10:09:29

VŨ VĂN LĂNG

28/02/2019 10:09:29

27/02/2019 10:14:49

121

384136190214

Thủ tục đăng ký khai tử

27/02/2019 09:57:49

TRẦN VĂN SỸ (KT 04)

28/02/2019 09:57:49

27/02/2019 10:02:24

122

384141190077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 09:56:19

HOÀNG THỊ TÌNH

28/02/2019 09:56:19

27/02/2019 09:58:13

123

384141190076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 09:53:35

PHẠM THẾ PHƯƠNG

28/02/2019 09:53:35

27/02/2019 09:58:14

124

384141190075

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 09:51:23

NGÔ KHÁNH CHÂM

28/02/2019 09:51:23

27/02/2019 09:58:14

125

384125190042

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

27/02/2019 09:35:42

PHẠM THỊ LOAN

28/02/2019 09:35:42

27/02/2019 14:08:18

126

384125190041

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 09:34:01

NGUYỄN TUẤN QUANG

28/02/2019 09:34:01

27/02/2019 14:08:19

127

384125190040

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 09:32:12

ĐOÀN THỊ THÚ

28/02/2019 09:32:12

27/02/2019 14:08:19

128

384125190039

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 09:30:53

PHẠM THỊ LOAN

28/02/2019 09:30:53

27/02/2019 14:08:19

129

384118190027

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 09:18:09

CAO THỊ CẢI

28/02/2019 09:18:09

 

130

384118190026

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 09:04:24

NGÔ VĂN THI

28/02/2019 09:04:24

 

131

384141190074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 09:00:05

PHAN VĂN THÁI

28/02/2019 09:00:05

27/02/2019 09:23:39

132

384136190213

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 08:58:37

TRẦN THỊ DUNG (Chứng thực CMND, số 179)

28/02/2019 08:58:37

27/02/2019 09:05:52

133

384141190073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 08:57:31

PHẠM THỊ HỒI

28/02/2019 08:57:31

27/02/2019 09:23:39

134

384118190025

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/02/2019 08:47:57

ĐÀO THỊ LAN

01/03/2019 08:47:57

 

135

384136190212

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 08:44:31

TRẦN XUÂN ĐỊNH (Chứng thực căn cước công dân, số 178)

28/02/2019 08:44:31

27/02/2019 09:05:53

136

384131190042

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 08:35:24

PHẠM ĐĂNG TIÊN( CHỨNG THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO SÔ 113

28/02/2019 08:35:24

27/02/2019 14:41:49

137

384119190108

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/02/2019 08:35:06

TRẦN THỊ KIM THÊU

28/02/2019 08:35:06

27/02/2019 14:51:57

138

384136190211

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/02/2019 08:33:19

VŨ THỊ ĐÀO (Chứng thực HĐ vay vốn, số 05)

01/03/2019 08:33:19

27/02/2019 09:05:53

139

384131190041

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

27/02/2019 08:30:57

NGÔ VĂN VƠN (TRÍCH LỤC KHAI SINH)

28/02/2019 08:30:57

27/02/2019 08:39:04

140

384136190210

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/02/2019 08:30:35

ĐINH QUANG XINH (Chứng thực HĐ vay vốn, số 06)

01/03/2019 08:30:35

27/02/2019 09:05:54

141

384121190084

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

27/02/2019 08:29:45

PHẠM VĂN THỊNH

28/02/2019 08:29:45

27/02/2019 08:33:13

142

384131190040

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 08:28:44

PHẠM THỊ UYÊN (CHỨNG THỰC HUÂN CHƯƠNG SỐ 112)

28/02/2019 08:28:44

27/02/2019 08:39:36

143

384118190024

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/02/2019 08:18:14

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

01/03/2019 08:18:14

 

144

384130190055

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

27/02/2019 07:44:10

TRẦN THỊ NHƯỜNG

01/03/2019 07:44:10

27/02/2019 07:47:26

145

384118190023

Thủ tục đăng ký khai sinh

27/02/2019 07:43:16

PHẠM THỊ CÚC

28/02/2019 07:43:16

 

146

384130190054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 07:42:35

PHẠM ĐÌNH TỨ

28/02/2019 07:42:35

27/02/2019 07:47:27

147

384130190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

27/02/2019 07:41:19

TRẦN VĂN ĐẠO

28/02/2019 07:41:19

27/02/2019 07:47:28

148

384118190022

Thủ tục đăng ký khai tử

27/02/2019 07:38:28

PHẠM THỊ HỒNG LÊ

28/02/2019 07:38:28

 

149

384122190117

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/02/2019 16:52:04

TRẦN THỊ MẦU

27/02/2019 16:52:04

15/03/2019 17:08:52

150

384122190116

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

26/02/2019 16:50:14

LÊ VĂN LUÂN

05/03/2019 16:50:14

15/03/2019 17:08:53

151

384122190115

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 16:48:46

NGUYỄN VĂN LỢI

27/02/2019 16:48:46

15/03/2019 17:08:53

152

384122190114

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 16:46:51

NGUYỄN PHÚC THỊNH

27/02/2019 16:46:51

15/03/2019 17:08:53

153

384122190113

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/02/2019 16:45:21

NGUYỄN THỊ HỒNG

27/02/2019 16:45:21

15/03/2019 17:08:54

154

384122190112

Đăng ký kết hôn

26/02/2019 16:43:56

NGUYỄN THỊ BIÊN

27/02/2019 16:43:56

15/03/2019 17:08:54

155

384124190100

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 16:41:23

PHẠM VĂN LƯU

27/02/2019 16:41:23

26/02/2019 16:44:34

156

384140190014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 16:38:28

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

27/02/2019 16:38:28

27/02/2019 16:34:38

157

384140190013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 16:36:58

TRƯƠNG VĂN TUẤN

27/02/2019 16:36:58

27/02/2019 16:34:38

158

384140190012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 16:35:34

TRẦN THỊ QUYÊN

27/02/2019 16:35:34

 

159

384140190011

Đăng ký kết hôn

26/02/2019 16:08:43

VŨ QUỐC HUYNH

27/02/2019 16:08:43

26/02/2019 16:26:12

160

384140190010

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 16:05:25

VŨ VĂN LỊCH

27/02/2019 16:05:25

26/02/2019 16:26:12

161

384119190107

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/02/2019 16:00:35

VŨ VĂN HIỆP

27/02/2019 16:00:35

26/02/2019 16:02:53

162

384121190083

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

26/02/2019 16:00:20

HOÀNG VĂN HOÀNG

27/02/2019 16:00:20

27/02/2019 08:33:01

163

384135190135

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 15:56:28

ĐỖ VIỆT DŨNG

27/02/2019 15:56:28

26/02/2019 17:03:35

164

384121190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 15:50:27

NGUYỄN VĂN ĐỆ

27/02/2019 15:50:27

26/02/2019 15:53:49

165

384136190209

Đăng ký kết hôn

26/02/2019 15:50:19

PHẠM MẠNH TÙNG (KH 13)

27/02/2019 15:50:19

26/02/2019 15:53:47

166

384136190208

Đăng ký kết hôn

26/02/2019 15:46:31

NGUYỄN VĂN HƯNG (KH 14)

27/02/2019 15:46:31

26/02/2019 15:49:55

167

384135190134

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 15:43:57

VŨ MẠNH THÙY

27/02/2019 15:43:57

26/02/2019 17:03:35

168

384135190133

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 15:42:37

TRẦN VĂN THẾ

27/02/2019 15:42:37

26/02/2019 17:03:36

169

384135190132

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 15:26:19

TRẦN THỊ LOAN

27/02/2019 15:26:19

26/02/2019 17:03:36

170

384138190064

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 15:25:43

PHẠM VĂN TRƯỜNG

27/02/2019 15:25:43

 

171

384135190131

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 15:24:46

ĐỖ THỊ LỆ

27/02/2019 15:24:46

26/02/2019 17:03:36

172

384135190130

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 15:22:23

DƯƠNG THỊ DUYÊN

27/02/2019 15:22:23

26/02/2019 17:03:36

173

384135190129

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 15:20:19

VŨ NGỌC TUẤN

27/02/2019 15:20:19

26/02/2019 17:03:37

174

384135190128

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 15:17:44

NGUYỄN THỊ HOÀI

27/02/2019 15:17:44

26/02/2019 17:03:37

175

384131190039

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/02/2019 15:16:30

NGUYỄN THỊ NGA( CHỨNG THỰC BẰNG PHỔ THÔNG)

27/02/2019 15:16:30

26/02/2019 15:19:43

176

384135190127

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 15:14:58

TRẦN ANH CAO

27/02/2019 15:14:58

26/02/2019 17:03:37

177

384131190038

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/02/2019 15:01:08

HOÀNG KHẮC HIỆP(CẤP GIẤY XNTHHN SỐ 7)

27/02/2019 15:01:08

26/02/2019 15:04:53

178

384131190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:58:00

TRẦN THỊ MỪNG( CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẨU SỐ 109)

27/02/2019 14:58:00

26/02/2019 15:05:16

179

384136190207

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:56:19

HOÀNG VĂN DŨNG (Chứng thực CMND, số 177)

27/02/2019 14:56:19

26/02/2019 14:59:15

180

384136190206

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:54:29

LÊ VĂN NĂM (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 176)

27/02/2019 14:54:29

26/02/2019 14:59:16

181

384138190063

Đăng ký kết hôn

26/02/2019 14:49:16

PHẠM ĐỨC VƯƠNG

27/02/2019 14:49:16

 

182

384127190024

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

26/02/2019 14:48:14

LẠI THỊ THÚY

27/02/2019 14:48:14

26/02/2019 14:51:53

183

384127190023

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

26/02/2019 14:47:22

TRẦN THỊ MAI

27/02/2019 14:47:22

26/02/2019 14:51:54

184

384136190205

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 14:46:52

BÙI THỊ HÀ (KS 28)

27/02/2019 14:46:52

26/02/2019 14:51:06

185

384136190204

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 14:41:07

PHẠM VĂN THỦY (KS 27)

27/02/2019 14:41:07

26/02/2019 14:45:40

186

384136190203

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:33:58

TRẦN VIẾT CƯỜNG (Chứng thực căn cước công dân, số 175)

27/02/2019 14:33:58

26/02/2019 14:53:55

187

384136190202

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:32:48

NGUYỄN ĐĂNG TẢO (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 174)

27/02/2019 14:32:48

26/02/2019 14:53:56

188

384131190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:30:28

PHẠM VĂN TRIỂN( CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẬU SỐ:108)

27/02/2019 14:30:28

26/02/2019 14:33:21

189

384136190201

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:30:16

NGUYỄN THỊ MÊN (Chứng thực chứng chỉ tin học, số 173)

27/02/2019 14:30:16

26/02/2019 14:53:56

190

384127190022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:20:34

NGUYỄN VĂN HUYNH

27/02/2019 14:20:34

26/02/2019 14:45:13

191

384127190021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:18:52

LƯƠNG THỌ DẦN

27/02/2019 14:18:52

26/02/2019 14:46:05

192

384131190035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 14:04:01

TRỊNH MINH SỰ(CHỨNG THỰC CMND)

27/02/2019 14:04:01

26/02/2019 14:07:32

193

384140190009

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

26/02/2019 11:01:47

PHẠM THỊ SỢI

28/02/2019 12:00:00

04/03/2019 08:43:24

194

384140190008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

26/02/2019 10:54:26

PHẠM XUÂN BẨY

27/02/2019 10:54:26

26/02/2019 11:06:43

195

384127190020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 10:51:12

TRẦN THỊ MAI

27/02/2019 10:51:12

26/02/2019 11:00:11

196

384127190019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 10:49:30

PHAN VĂN VINH

27/02/2019 10:49:30

26/02/2019 11:00:11

197

384140190007

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

26/02/2019 10:48:52

NGUYỄN VĂN QUANG

28/02/2019 10:48:52

26/02/2019 16:41:27

198

384140190006

Hòa giải tranh chấp đất đai.

26/02/2019 10:44:51

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

03/05/2019 10:44:51

 

199

384140190005

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

26/02/2019 10:43:11

PHẠM VĂN ĐẠT

28/02/2019 10:43:11

26/02/2019 16:26:13

200

384128190102

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/02/2019 09:17:44

PHẠM VĂN YÊN

27/02/2019 09:17:44

27/02/2019 08:09:39

201

384128190101

Đăng ký kết hôn

26/02/2019 09:10:36

NGUYỄN THỊ VÂN

27/02/2019 09:10:36

27/02/2019 08:09:40

202

384128190100

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/02/2019 08:59:16

ĐỖ MẠNH CHÍ

27/02/2019 08:59:16

27/02/2019 08:09:40

203

384131190034

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/02/2019 08:50:38

HOÀNG KHẮC THỤY (CẤP TRÍCH LỤC KHAI SINH TỪ SỔ GỐC)

27/02/2019 08:50:38

26/02/2019 08:54:22

204

384121190081

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/02/2019 08:49:27

TRIỆU VĂN TRÌNH

27/02/2019 08:49:27

26/02/2019 15:49:29

205

384128190099

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/02/2019 08:47:57

TRẦN THANH NHÃ

27/02/2019 08:47:57

27/02/2019 08:09:41

206

384131190033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 08:47:00

VŨ THỊ HUYỀN

27/02/2019 08:47:00

26/02/2019 08:55:18

207

384128190098

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/02/2019 08:44:29

TRẦN HỮU HIÊN

27/02/2019 08:44:29

27/02/2019 08:09:41

208

384121190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 08:44:10

TRẦN THỊ THU HOÀI

27/02/2019 08:44:10

26/02/2019 08:49:00

209

384128190097

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/02/2019 08:39:46

TRẦN VĂN ĐẠI

27/02/2019 08:39:46

27/02/2019 08:09:41

210

384128190096

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/02/2019 08:36:34

LẠI THỊ TƯƠI

27/02/2019 08:36:34

27/02/2019 08:09:42

211

384125190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/02/2019 07:50:26

TRẦN THỊ BÍCH

27/02/2019 07:50:26

26/02/2019 16:56:16

212

384119190106

cấp bản sao trích lục khai sinh

25/02/2019 16:57:47

PHẠM THỊ THU HÀ

26/02/2019 16:57:47

25/02/2019 17:03:08

213

384119190105

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại thị trấn Phát Diệm

25/02/2019 16:54:36

PHẠM MẠNH TÙNG

26/02/2019 16:54:36

25/02/2019 17:03:08

214

384119190104

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/02/2019 16:52:39

NGUYỄN THỊ KHÁNH TÂM

26/02/2019 16:52:39

25/02/2019 17:03:09

215

384119190103

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/02/2019 16:51:02

DƯƠNG NGỌC ĐẠT

26/02/2019 16:51:02

25/02/2019 17:03:09

216

384120190076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 16:50:06

TRỊNH VIẾT LUÂN

26/02/2019 16:50:06

25/02/2019 16:54:27

217

384120190075

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 16:48:47

VŨ VĂN HOÀNG

26/02/2019 16:48:47

25/02/2019 16:54:28

218

384120190074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 16:47:48

NINH NGỌC TÚ

26/02/2019 16:47:48

25/02/2019 16:54:29

219

384120190073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 16:46:10

PHẠM VĂN THẮNG

26/02/2019 16:46:10

25/02/2019 16:54:29

220

384120190072

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/02/2019 16:45:10

PHẠM VĂN THẮNG

26/02/2019 16:45:10

25/02/2019 16:54:30

221

384120190071

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/02/2019 16:44:03

PHẠM VĂN THẮNG

26/02/2019 16:44:03

25/02/2019 16:54:30

222

384122190111

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/02/2019 16:36:16

TRẦN VĂN HẢI

26/02/2019 16:36:16

15/03/2019 17:08:55

223

384122190110

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/02/2019 16:34:29

VŨ VĂN HÒA

26/02/2019 16:34:29

15/03/2019 17:08:55

224

384133190135

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 16:21:44

NGUYỄN THỊ MỪNG

26/02/2019 16:21:44

26/02/2019 15:35:18

225

384133190134

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 16:18:47

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

26/02/2019 16:18:47

26/02/2019 15:35:19

226

384133190133

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 16:16:51

PHẠM VĂN MINH

26/02/2019 16:16:51

26/02/2019 15:35:19

227

384133190132

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 16:09:18

VŨ THỊ XUÂN

26/02/2019 16:09:18

26/02/2019 15:35:19

228

384105190161

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 15:50:31

PHẠM VĂN SANG

28/02/2019 15:50:31

25/02/2019 16:33:46

229

384105190160

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 15:48:15

ĐINH VĂN KHANG

28/02/2019 15:48:15

25/02/2019 16:33:47

230

384121190079

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/02/2019 15:35:26

ĐOÀN THỊ XUÂN

26/02/2019 15:35:26

25/02/2019 16:04:52

231

384122190109

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/02/2019 15:31:56

NGUYỄN VĂN HÓA

26/02/2019 15:31:56

15/03/2019 17:08:55

232

384125190037

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/02/2019 15:31:50

NGUYỄN VĂN HUY

26/02/2019 15:31:50

25/02/2019 15:34:36

233

384122190108

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/02/2019 15:28:45

LÊ THỊ THU HUYỀN

26/02/2019 15:28:45

15/03/2019 17:08:56

234

384105190159

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 15:28:36

VŨ VĂN ĐỨC

28/02/2019 15:28:36

25/02/2019 16:33:48

235

384105190158

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 15:16:40

TRẦN ĐỨC LƯƠNG

28/02/2019 15:16:40

25/02/2019 16:33:48

236

384133190131

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 15:12:04

ĐOÀN VĂN ĐANG

26/02/2019 15:12:04

26/02/2019 15:35:20

237

384133190130

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 15:09:41

VŨ VĂN HẢI

26/02/2019 15:09:41

26/02/2019 15:35:20

238

384133190129

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 15:06:05

TRẦN VĂN TÚ

26/02/2019 15:06:05

26/02/2019 15:35:20

239

384133190128

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 15:02:50

NGUYỄN THỊ HOÀI

26/02/2019 15:02:50

26/02/2019 15:35:21

240

384133190127

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 14:58:50

ĐINH CÔNG THÀNH

26/02/2019 14:58:50

26/02/2019 15:35:21

241

384124190099

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/02/2019 14:52:14

PHẠM THỊ DỊU

26/02/2019 14:52:14

25/02/2019 14:55:45

242

384138190062

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/02/2019 14:46:34

PHẠM VĂN TÚ

26/02/2019 14:46:34

 

243

384137190002

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

25/02/2019 14:40:19

TRẦN THỊ CÚC

16/04/2019 14:40:19

 

244

384121190078

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/02/2019 14:28:59

NGUYỄN THỊ LAN

26/02/2019 14:28:59

25/02/2019 15:34:22

245

384105190157

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 10:45:25

LÊ VĂN LỰC

28/02/2019 10:45:25

25/02/2019 16:33:49

246

384121190077

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/02/2019 10:43:22

NGÔ THỊ BÌNH

26/02/2019 10:43:22

25/02/2019 10:46:49

247

384105190156

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 10:41:51

VŨ THỊ CAM

28/02/2019 10:41:51

25/02/2019 16:33:49

248

384105190155

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 10:39:28

NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYÊN

28/02/2019 10:39:28

25/02/2019 16:33:50

249

384124190098

Đăng ký kết hôn

25/02/2019 10:25:36

NGUYỄN VĂN THU

26/02/2019 10:25:36

25/02/2019 11:01:33

250

384124190097

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/02/2019 10:24:10

PHẠM VĂN BÌNH

04/03/2019 10:24:10

25/02/2019 11:01:34

251

384126190056

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

25/02/2019 10:22:22

BÙI THỊ THIẾT

26/02/2019 10:22:22

25/02/2019 10:29:25

252

384141190072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 10:22:19

HOÀNG THỊ HIỀN

26/02/2019 10:22:19

25/02/2019 10:23:12

253

384126190055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 10:19:55

ĐÀO THỊ VÂN

26/02/2019 10:19:55

25/02/2019 10:29:26

254

384141190071

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/02/2019 10:19:02

PHẠM TIẾN DUNGC

26/02/2019 10:19:02

25/02/2019 10:25:01

255

384105190154

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/02/2019 10:13:52

TRẦN VĂN TUYÊN

28/02/2019 10:13:52

25/02/2019 16:33:50

256

384105190153

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 09:24:26

TRÀN THỊ MẬN

28/02/2019 09:24:26

25/02/2019 16:33:50

257

384105190152

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 09:14:12

VŨ THỊ THỌ

28/02/2019 09:14:12

25/02/2019 16:33:51

258

384142190010

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/02/2019 08:51:29

NGUYỄN VĂN DU

26/02/2019 08:51:29

 

259

384121190076

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

25/02/2019 08:32:01

TRẦN THỊ LOAN

26/02/2019 08:32:01

25/02/2019 08:35:55

260

384105190151

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 08:31:36

PHAN THỊ THẢO

28/02/2019 08:31:36

25/02/2019 16:33:51

261

384121190075

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

25/02/2019 08:29:44

NGUYỄN VĂN QUYỀN

26/02/2019 08:29:44

25/02/2019 08:35:39

262

384105190150

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/02/2019 08:29:29

BÙI VĂN NHƯỜNG

28/02/2019 08:29:29

25/02/2019 16:33:52

263

384121190074

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

23/02/2019 09:38:34

PHẠM VĂN TUYÊN

25/02/2019 17:00:00

23/02/2019 09:42:06

264

384130190075

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 17:15:33

PHẠM THỊ XUÂN

08/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:25:18

265

384130190074

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 17:14:32

NGUYỄN THỊ NGỌC

08/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:24:25

266

384130190073

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:12:25

DƯƠNG PHÚC VƯỢNG

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:24:10

267

384130190072

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:11:21

ĐINH VĂN DUÂN

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:23:54

268

384130190071

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:10:21

VŨ VĂN LONG

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:23:39

269

384130190070

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:09:15

TỐNG ĐỨC BIÊN

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:23:24

270

384130190069

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:08:13

NGUYỄN VĂN TUYÊN

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:23:07

271

384130190068

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:07:05

NGUYỄN VĂN LỘC

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:22:50

272

384130190067

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:01:46

TRỊNH VĂN PHONG

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:22:32

273

384130190066

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 17:00:39

TRẦN THỊ HUÊ

04/03/2019 17:00:00

01/03/2019 17:22:13

274

384140190039

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 16:55:56

LƯƠNG THANH MINH

04/03/2019 16:55:56

04/03/2019 08:35:45

275

384140190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 16:53:32

TRẦN THỊ HƯỜNG

04/03/2019 16:53:32

04/03/2019 08:35:45

276

384140190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 16:51:52

PHẠM THỊ TOÁNH

04/03/2019 16:51:52

04/03/2019 08:36:20

277

384140190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 16:49:08

LƯƠNG THANH MINH

04/03/2019 16:49:08

04/03/2019 08:35:46

278

384130190065

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:48:36

TRẦN THỊ NGUYÊN

04/03/2019 16:48:36

01/03/2019 16:55:29

279

384119190118

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

01/03/2019 16:47:43

TRẦN ĐẠI DƯƠNG

04/03/2019 16:47:43

01/03/2019 16:52:00

280

384130190064

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:47:37

TRẦN THỊ LỆ

04/03/2019 16:47:37

01/03/2019 16:55:13

281

384130190063

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:46:26

PHẠM THỊ THU

04/03/2019 16:46:26

01/03/2019 16:54:58

282

384119190117

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 16:46:05

TRẦN ĐẠI DƯƠNG

08/03/2019 16:46:05

01/03/2019 16:52:01

283

384140190035

Đăng ký kết hôn

01/03/2019 16:45:59

NGUYỄN THỊ HỒNG

04/03/2019 16:45:59

04/03/2019 08:35:06

284

384130190062

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:45:17

NGÔ VĂN CHẤT

04/03/2019 16:45:17

01/03/2019 16:54:41

285

384130190061

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:44:20

NGUYỄN VĂN SƠN

04/03/2019 16:44:20

01/03/2019 16:54:25

286

384119190116

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:44:12

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

04/03/2019 16:44:12

01/03/2019 16:52:01

287

384140190034

Đăng ký kết hôn

01/03/2019 16:43:42

TRƯƠNG THỊ VÂN ANH

04/03/2019 16:43:42

04/03/2019 08:34:32

288

384130190060

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:43:03

NGUYỄN ANH TUẤN

04/03/2019 16:43:03

01/03/2019 16:54:08

289

384119190115

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:41:28

VŨ THỊ BÍCH PHƯỢNG

04/03/2019 16:41:28

01/03/2019 16:52:01

290

384130190059

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:41:19

PHẠM THỊ HUẾ

04/03/2019 16:41:19

01/03/2019 16:53:52

291

384130190058

Thủ tục đăng ký khai tử

01/03/2019 16:36:18

PHẠM VĂN TẤN

04/03/2019 16:36:18

01/03/2019 16:40:07

292

384130190057

Đăng ký kết hôn

01/03/2019 16:34:48

NGUYỄN THỊ HIỀN

04/03/2019 16:34:48

01/03/2019 16:40:30

293

384130190056

Đăng ký kết hôn

01/03/2019 16:32:29

TRẦN ĐỒNG KHOA

04/03/2019 16:32:29

01/03/2019 16:40:46

294

384124190119

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 16:25:06

LÊ VĂN HOÀNG

08/03/2019 16:25:06

01/03/2019 16:29:01

295

384124190118

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 16:24:09

NGUYỄN VĂN TIỆN

04/03/2019 16:24:09

01/03/2019 16:29:01

296

384124190117

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 16:22:12

NGUYỄN VĂN PHÚC

04/03/2019 16:22:12

01/03/2019 16:29:02

297

384136190234

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 15:51:22

PHAN VĂN ĐẠT (Chứng thực CCCD, số 192)

04/03/2019 15:51:22

01/03/2019 16:35:53

298

384136190233

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 15:35:35

NGÔ THỊ HẠT (Chứng thực giấy chứng sinh, số 191)

04/03/2019 15:35:35

01/03/2019 15:40:55

299

384136190232

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 15:29:19

ĐỖ THỊ NINH (Chứng thực CMND, số 190)

04/03/2019 15:29:19

01/03/2019 15:41:22

300

384121190091

Thủ tục đăng ký lại khai tử

01/03/2019 15:11:34

PHẠM VĂN ĐOÀN

08/03/2019 15:11:34

01/03/2019 15:15:06

301

384128190104

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 15:04:02

TRẦN THỊ TRUNG

04/03/2019 15:04:02

15/03/2019 08:28:15

302

384128190103

Thủ tục đăng ký khai sinh

01/03/2019 15:00:01

TRẦN VĂN CƯỜNG

04/03/2019 15:00:01

15/03/2019 08:28:15

303

384105190174

Thủ tục đăng ký kết hôn với NGUYỄN VINH TOMMY, Quốc tịch Hoa Kỳ

01/03/2019 14:19:43

TRẦN THỊ LỆ

21/03/2019 17:00:00

01/03/2019 14:23:14

304

384136190231

Thủ tục đăng ký khai tử

01/03/2019 13:56:26

LÊ ĐÚC HIỀN (KT 05)

04/03/2019 13:56:26

01/03/2019 13:59:46

305

384125190046

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 10:21:23

VŨ THỊ TOAN

08/03/2019 10:21:23

01/03/2019 10:36:14

306

384122190124

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01/03/2019 10:08:01

NGUYỄN VĂN MƯỜI

04/03/2019 10:08:01

15/03/2019 17:08:49

307

384122190123

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

01/03/2019 10:06:39

NGUYỄN THỊ MỪNG

04/03/2019 10:06:39

15/03/2019 17:08:50

308

384125190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 09:48:29

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

04/03/2019 09:48:29

01/03/2019 10:36:14

309

384121190090

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

01/03/2019 09:24:26

TRIỆU VĂN DUY

04/03/2019 09:24:26

01/03/2019 09:29:36

310

384138190066

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

01/03/2019 09:11:05

NGUYỄN THỊ NHỜ

08/03/2019 09:11:05

 

311

384121190089

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

01/03/2019 08:47:03

PHẠM VĂN KHOA

04/03/2019 08:47:03

01/03/2019 09:23:52

312

384125190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 08:21:15

NGUYỄN THỊ MAI THÚY

04/03/2019 08:21:15

01/03/2019 10:36:15

313

384125190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 08:20:02

LÊ THỊ LỤA

04/03/2019 08:20:02

01/03/2019 10:36:15

314

384126190057

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

01/03/2019 08:04:52

PHẠM BÍCH NGỌC

04/03/2019 08:04:52

05/03/2019 11:08:15

315

384105190173

Thủ tục đăng ký kết hôn với LUU NGOC KIM, Quốc tịch Hoa Kỳ

01/03/2019 07:56:53

VŨ VĂN DIỄN

21/03/2019 17:00:00

01/03/2019 14:17:41