Hôm nay, Thứ năm ngày 27/02/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 22/6/2019 đến 28/6/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190627-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/06/2019 08:45:36

ĐỖ ANH ĐANG

02/07/2019 08:45:36

27/06/2019 16:21:57

2

000.43.24.H42-190627-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/06/2019 08:42:40

NGÔ VĂN LƯƠNG

02/07/2019 08:42:40

27/06/2019 16:22:09

3

000.43.24.H42-190627-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/06/2019 08:35:14

NGUYỄN VĂN HOÀNG

02/07/2019 08:35:14

27/06/2019 16:22:09

4

000.43.24.H42-190627-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/06/2019 08:32:11

NGUYỄN VĂN CHUNG

02/07/2019 08:32:11

27/06/2019 16:22:10

5

000.43.24.H42-190627-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/06/2019 08:29:05

HOÀNG VĂN MIỀN

02/07/2019 08:29:05

27/06/2019 16:22:10

6

000.43.24.H42-190625-0001

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

25/06/2019 07:37:56

NGUYỄN VĂN NAM

28/06/2019 07:37:56

25/06/2019 07:51:47

7

000.43.24.H42-190624-0005

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

24/06/2019 17:22:30

NGUYỄN VĂN QUYNH

27/06/2019 17:00:00

25/06/2019 07:34:15

8

000.43.24.H42-190624-0004

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/06/2019 17:01:23

NGUYỄN VĂN HÒA

27/06/2019 17:00:00

24/06/2019 17:15:55

9

000.43.24.H42-190624-0003

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/06/2019 15:57:32

TRẦN THỊ MAI LAN

27/06/2019 15:57:32

24/06/2019 16:20:37

10

000.43.24.H42-190624-0002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

24/06/2019 10:54:01

NINH QUANG H­ƯNG

27/06/2019 10:54:01

24/06/2019 11:05:15

11

000.43.24.H42-190624-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/06/2019 10:04:53

PHAN VĂN LẬP

27/06/2019 10:04:53

24/06/2019 10:11:49