Hôm nay, Thứ ba ngày 21/05/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 22/12/2018 đến 28/12/2018 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

 

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384105181266

Quyết định thanh lý tài sản công

27/12/2018 16:30:03

TRẦN XUÂN TƯỢC

07/02/2019 17:00:00

28/12/2018 17:02:58

2

384105181265

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/12/2018 16:23:10

NGUYỄN TUẤN ANH

02/01/2019 16:23:10

27/12/2018 16:42:12

3

384105181264

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/12/2018 16:19:28

TRẦN VĂN VINH

02/01/2019 16:19:28

27/12/2018 16:42:12

4

384105181263

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/12/2018 15:56:02

ĐẶNG VĂN THÀNH

02/01/2019 15:56:02

27/12/2018 16:42:12

5

384105181262

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

27/12/2018 09:45:42

LƯU VĂN KHAM

04/01/2019 09:45:42

27/12/2018 15:09:28

6

384105181261

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

27/12/2018 09:31:11

NGUYỄN VĂN PHÁP

02/01/2019 09:31:11

27/12/2018 15:09:29

7

384105181260

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/12/2018 09:09:03

NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG

02/01/2019 09:09:03

27/12/2018 15:09:29

8

384105181259

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

27/12/2018 08:13:29

TRẦN VĂN TÁM

02/01/2019 08:13:29

27/12/2018 15:09:29

9

384105181258

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/12/2018 08:08:35

PHẠM VĂN VIỆT

02/01/2019 08:08:35

27/12/2018 15:09:29

10

384105181257

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/12/2018 08:06:09

ĐỖ VĂN TỪ

02/01/2019 08:06:09

27/12/2018 15:09:29

11

384105181256

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/12/2018 08:01:24

DƯƠNG NGỌC TOÀN

02/01/2019 08:01:24

27/12/2018 15:09:29

12

384105181255

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

27/12/2018 07:51:20

MAI VĂN CHÍNH

02/01/2019 07:51:20

27/12/2018 15:09:29

13

384105181254

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/12/2018 15:42:00

MAI QUANG HUY

27/12/2018 15:42:00

25/12/2018 10:29:38

14

384105181253

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/12/2018 14:44:44

MAI THỊ MẾN

27/12/2018 14:44:44

25/12/2018 10:29:38

15

384105181252

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

24/12/2018 14:36:59

LÊ VĂN TOÀN

27/12/2018 14:36:59

25/12/2018 10:29:38