Hôm nay, Thứ sáu ngày 19/04/2019

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384133180309

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/10/2018 16:05:54

NGUYỄN THÀNH ĐÔ

29/10/2018 16:05:54

29/10/2018 15:39:56

2

384133180308

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

26/10/2018 10:09:23

PHẠM THỊ BẮC

29/10/2018 10:09:23

29/10/2018 08:04:19

3

384133180307

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/10/2018 10:07:16

NGUYỄN VĂN NAM

29/10/2018 10:07:16

29/10/2018 08:04:19

4

384133180306

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/10/2018 09:34:49

BÙI QUỐC KHÁNH

29/10/2018 09:34:49

29/10/2018 08:04:19

5

384133180305

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/10/2018 09:29:16

NGUYỄN VĂN THẢNH

29/10/2018 09:29:16

29/10/2018 08:04:19

6

384133180304

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

26/10/2018 09:27:17

TRẦN DUY THÀNH

29/10/2018 09:27:17

29/10/2018 08:04:19

7

384133180303

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/10/2018 09:59:06

PHẠM THỊ HUYỀN

26/10/2018 09:59:06

25/10/2018 15:42:14

8

384133180302

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/10/2018 09:57:20

PHẠM THỊ LAN ANH

26/10/2018 09:57:20

25/10/2018 15:42:14

9

384133180301

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/10/2018 09:51:50

TRẦN VĂN PHÚC

26/10/2018 09:51:50

25/10/2018 15:42:14

10

384133180300

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

25/10/2018 09:49:39

NGUYỄN THỊ NGA

26/10/2018 09:49:39

25/10/2018 15:42:14

11

384133180299

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

25/10/2018 09:46:31

NGUYỄN XUÂN THÀNH

01/11/2018 09:46:31

25/10/2018 15:42:14

12

384133180298

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/10/2018 08:53:46

PHẠM VĂN HÙNG

26/10/2018 08:53:46

25/10/2018 15:42:14

13

384133180297

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

24/10/2018 14:54:58

LẠI THỊ THU LOAN

25/10/2018 14:54:58

24/10/2018 15:24:09

14

384133180296

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

24/10/2018 14:48:24

PHẠM THỊ THÊM

26/10/2018 14:48:24

24/10/2018 15:24:09

15

384133180295

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 16:05:02

NGUYỄN THỊ HẰNG

24/10/2018 16:05:02

24/10/2018 14:44:22

16

384133180294

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 16:02:34

PHẠM VĂN QUYẾT

24/10/2018 16:02:34

24/10/2018 14:44:23

17

384133180293

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 16:00:42

TRẦN VĂN ĐÔNG

24/10/2018 16:00:42

24/10/2018 14:44:23

18

384133180292

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

23/10/2018 15:56:54

PHẠM THỊ THÚY NGA

25/10/2018 15:56:54

24/10/2018 14:44:23

19

384133180291

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/10/2018 15:18:06

TRẦN VĂN LINH

24/10/2018 15:18:06

24/10/2018 14:44:23

20

384133180290

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 10:30:17

CHU VĂN CƯỜNG

24/10/2018 10:30:17

23/10/2018 14:55:02

21

384133180289

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

23/10/2018 10:24:51

BÙI THỊ GIANG

24/10/2018 10:24:51

23/10/2018 14:55:02

22

384133180288

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

22/10/2018 15:51:00

ĐINH THỊ NHI

23/10/2018 15:51:00

23/10/2018 14:55:02

23

384133180287

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

22/10/2018 15:45:24

TRẦN QUỐC HÙNG

23/10/2018 15:45:24

23/10/2018 14:55:02

24

384133180286

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/10/2018 15:40:25

CÔNG TY TNHH KIM PHÁT

23/10/2018 15:40:25

23/10/2018 14:55:02

25

384133180285

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/10/2018 10:02:47

TRẦN ĐỨC LỢI

23/10/2018 10:02:47

22/10/2018 15:38:16

26

384133180284

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/10/2018 09:41:22

HÀ VĂN HƯỞNG

23/10/2018 09:41:22

22/10/2018 15:38:16

27

384133180283

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/10/2018 09:14:12

NGUYỄN THỊ THÚY

23/10/2018 09:14:12

22/10/2018 09:52:25

28

384133180282

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/10/2018 09:11:15

NGUYỄN THỊ VÂN

23/10/2018 09:11:15

22/10/2018 09:52:25

29

384133180281

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/10/2018 09:09:54

LÊ VĂN HÙNG

23/10/2018 09:09:54

22/10/2018 09:52:25

30

384133180280

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

22/10/2018 09:02:04

BÙI VĂN DIỆM

23/10/2018 09:02:04

22/10/2018 09:52:25

31

384124180250

Thủ tục đăng ký khai sinh

25/10/2018 17:13:57

ĐINH VĂN THỨC

26/10/2018 17:00:00

25/10/2018 17:16:24

32

384124180249

Đăng ký kết hôn

25/10/2018 17:12:38

NGUYỄN VĂN LẬP

26/10/2018 17:00:00

25/10/2018 17:16:24

33

384124180248

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

25/10/2018 17:11:35

TRẦN CÔNG VĂN

01/11/2018 17:00:00

25/10/2018 17:16:24

34

384124180247

Đăng ký kết hôn

25/10/2018 09:47:10

PHẠM THỊ NỤ

26/10/2018 09:47:10

25/10/2018 09:48:36

35

384124180246

Thủ tục đăng ký khai sinh

24/10/2018 10:19:34

BÙI ĐỨC VƯỢNG

25/10/2018 10:19:34

24/10/2018 10:21:11

36

384124180245

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

23/10/2018 15:18:59

NGUYỄN THỊ THẮM

30/10/2018 15:18:59

23/10/2018 15:20:22

37

384124180244

Đăng ký kết hôn

22/10/2018 10:14:33

VŨ VĂN TUẤN

23/10/2018 10:14:33

22/10/2018 10:16:02

38

384123180256

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:31:48

NGÔ VĂN HUYNH

24/10/2018 15:31:48

24/10/2018 10:40:57

39

384123180255

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:29:19

LÊ THỊ LOAN

24/10/2018 15:29:19

24/10/2018 10:40:58

40

384123180254

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:27:35

PHẠM VĂN BẰNG

24/10/2018 15:27:35

24/10/2018 10:40:58

41

384123180253

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:25:41

TRẦN QUANG VINH

24/10/2018 15:25:41

24/10/2018 10:40:58

42

384123180252

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:24:23

PHAN ĐỨC THIỆN

24/10/2018 15:24:23

24/10/2018 10:40:58

43

384123180251

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:23:01

PHẠM ĐỨC CẢNH

24/10/2018 15:23:01

24/10/2018 10:40:58

44

384123180250

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:21:29

HOÀNG THỊ LAN

24/10/2018 15:21:29

24/10/2018 10:40:58

45

384123180249

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:19:01

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

24/10/2018 15:19:01

24/10/2018 10:40:58

46

384123180248

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:17:11

LÊ QUỐC MINH

24/10/2018 15:17:11

24/10/2018 10:40:58

47

384123180247

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:15:57

NGUYỄN VĂN TÌNH

24/10/2018 15:15:57

24/10/2018 10:40:58

48

384123180246

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:14:52

PHẠM QUYẾT TÂM

24/10/2018 15:14:52

24/10/2018 10:40:58

49

384123180245

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:13:44

HOÀNG VĂN NGỌ

24/10/2018 15:13:44

24/10/2018 10:40:58

50

384123180244

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:12:25

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

24/10/2018 15:12:25

24/10/2018 10:40:58

51

384123180243

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:10:53

NGUYỄN THỊ HIÊN

24/10/2018 15:10:53

24/10/2018 10:40:58

52

384123180242

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 15:09:44

LẠI VĂN ĐƯƠNG

24/10/2018 15:09:44

24/10/2018 10:40:59

53

384123180241

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 09:43:53

PHẠM TRỌNG THỦY

24/10/2018 09:43:53

 

54

384123180240

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 09:42:31

TRẦN VĂN LUẬN

24/10/2018 09:42:31

24/10/2018 10:40:59

55

384123180239

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 09:40:40

TRẦN VĂN LUÂN

24/10/2018 09:40:40

24/10/2018 10:40:59

56

384123180238

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 09:39:23

TRẦN THỊ KIM THOA

24/10/2018 09:39:23

24/10/2018 10:40:59

57

384123180237

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 09:36:46

VŨ VĂN HẢI

24/10/2018 09:36:46

24/10/2018 10:40:59

58

384123180236

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 09:35:40

PHẠM THỊ THU PHONG

24/10/2018 09:35:40

24/10/2018 10:40:59

59

384123180235

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 09:30:25

TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH

24/10/2018 09:30:25

24/10/2018 10:41:40

60

384123180234

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 08:31:46

TRẦN THỊ THÙY TRANG

24/10/2018 08:31:46

23/10/2018 15:35:21

61

384123180233

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 08:26:44

NGUYỄN THỊ THU HÀ

24/10/2018 08:26:44

23/10/2018 15:35:21

62

384123180232

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 08:22:10

NGUYỄN THỊ THU HÀ

24/10/2018 08:22:10

23/10/2018 15:35:21

63

384123180231

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 08:20:28

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

24/10/2018 08:20:28

23/10/2018 15:35:21

64

384123180230

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

23/10/2018 08:19:01

NGUYỄN ĐAN NHƯ

24/10/2018 08:19:01

23/10/2018 15:35:21

65

384122180288

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/10/2018 10:12:33

LÊ THỊ THANH HOA

29/10/2018 10:12:33

 

66

384122180287

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/10/2018 10:11:34

VŨ VĂN SỰ

29/10/2018 10:11:34

 

67

384122180286

Thủ tục đăng ký lại khai tử

26/10/2018 10:10:12

NGUYỄN VĂN TÀI

02/11/2018 10:10:12

 

68

384122180285

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

26/10/2018 10:07:41

NGUYỄN THỊ TOAN

29/10/2018 10:07:41

 

69

384122180284

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/10/2018 10:06:07

TRẦN VĂN TOẢN

29/10/2018 10:06:07

 

70

384122180283

Thủ tục đăng ký khai sinh

26/10/2018 10:04:18

NGUYỄN THỊ HÀ

29/10/2018 10:04:18

 

71

384122180282

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

23/10/2018 10:52:27

NGUYỄN THỊ NHẠN

24/10/2018 10:52:27

 

72

384122180281

Thủ tục đăng ký khai sinh

23/10/2018 10:51:06

TRẦN VĂN HÙNG

24/10/2018 10:51:06

 

73

384122180280

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/10/2018 16:34:12

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

23/10/2018 16:34:12

 

74

384122180279

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/10/2018 16:32:29

TRẦN TRỌNG TỴ

23/10/2018 16:32:29

 

75

384122180278

Đăng ký kết hôn

22/10/2018 16:30:45

HOÀNG THỊ DUYÊN

23/10/2018 16:30:45

 

76

384105181021

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/10/2018 15:50:53

VŨ THỊ MAI

30/10/2018 15:50:53

25/10/2018 16:39:40

77

384105181020

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/10/2018 09:36:13

PHẠM THỊ HƯƠNG

30/10/2018 09:36:13

25/10/2018 16:04:35

78

384105181019

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/10/2018 09:28:32

ĐINH TRỌNG HIỂN

30/10/2018 09:28:32

25/10/2018 16:04:35

79

384105181018

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

25/10/2018 08:51:27

NGUYỄN THỊ KIM

 

25/10/2018 14:37:04

80

384105181017

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/10/2018 08:32:01

NGUYỄN VĂN BÀN

30/10/2018 08:32:01

25/10/2018 16:04:35

81

384105181016

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

25/10/2018 08:27:10

PHẠM VĂN KIM

01/11/2018 08:27:10

25/10/2018 16:04:35

82

384105181015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/10/2018 08:21:41

TRẦN VĂN AN

30/10/2018 08:21:41

25/10/2018 16:04:35

83

384105181014

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/10/2018 08:18:32

NGUYỄN VĂN THỨC

30/10/2018 08:18:32

25/10/2018 16:04:35

84

384105181013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/10/2018 08:07:07

TRẦN VĂN THƯỢNG

30/10/2018 08:07:07

25/10/2018 16:04:35

85

384105181012

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

22/10/2018 16:45:22

TRẦN QUANG HẢI

25/10/2018 16:45:22

22/10/2018 17:02:37

86

384105181011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/10/2018 16:30:18

NGUYỄN VĂN HUYNH

25/10/2018 16:30:18

22/10/2018 16:58:12

87

384105181010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/10/2018 15:57:47

NGÔ VĂN SỰ

25/10/2018 15:57:47

22/10/2018 16:58:39

88

384105181009

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

22/10/2018 09:06:35

ĐOÀN QUỐC HƯNG

25/10/2018 09:06:35

22/10/2018 16:01:26

89

384105181008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/10/2018 09:03:12

TRẦN THỊ NGA

25/10/2018 09:03:12

22/10/2018 16:01:26

90

384105181007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/10/2018 09:00:14

ĐOÀN THỊ DÂNG

25/10/2018 09:00:14

22/10/2018 16:01:26

91

384105181006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/10/2018 08:56:08

TRẦN VĂN HẬU

25/10/2018 08:56:08

22/10/2018 16:01:26