Hôm nay, Thứ bảy ngày 06/06/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 17/8/2019 đến 23/8/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190822-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 15:59:00

LÊ THỊ NGOÃN

27/08/2019 15:59:00

22/08/2019 16:14:41

2

000.43.24.H42-190822-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 15:56:00

NGUYỄN VĂN TRƯỞNG

27/08/2019 15:56:00

22/08/2019 16:14:42

3

000.43.24.H42-190822-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 15:53:20

NGUYỄN VĂN ĐẠI

27/08/2019 15:53:20

22/08/2019 16:14:42

4

000.43.24.H42-190822-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 15:47:40

PHẠM VĂN ĐẾ

27/08/2019 15:47:40

22/08/2019 16:14:43

5

000.43.24.H42-190822-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 10:46:11

CHU VĂN CƯỜNG

27/08/2019 10:46:11

22/08/2019 11:03:35

6

000.43.24.H42-190822-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 10:20:22

LƯU THỊ MẾN

27/08/2019 10:20:22

22/08/2019 10:43:29

7

000.43.24.H42-190822-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 10:17:52

TRẦN VĂN HẢI

27/08/2019 10:17:52

22/08/2019 10:43:30

8

000.43.24.H42-190822-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 09:15:36

PHẠM VĂN TIẾN

27/08/2019 09:15:36

22/08/2019 10:43:31

9

000.43.24.H42-190822-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 07:54:22

ĐINH NGỌC SƠN

27/08/2019 07:54:22

22/08/2019 10:43:31

10

000.43.24.H42-190822-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 07:51:04

HOÀNG ĐÌNH KIỀN

27/08/2019 07:51:04

22/08/2019 10:43:32

11

000.43.24.H42-190822-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 07:46:25

NGUYỄN VĂN BẮC

27/08/2019 07:46:25

22/08/2019 10:43:32

12

000.43.24.H42-190822-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/08/2019 07:42:36

DƯƠNG VĂN CHÂU

27/08/2019 07:42:36

22/08/2019 10:43:32

13

000.43.24.H42-190819-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 16:23:19

MAI THỊ HUYỀN TRANG

22/08/2019 16:23:19

19/08/2019 16:38:50

14

000.43.24.H42-190819-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 15:56:53

NGUYỄN THỊ LỤA

22/08/2019 15:56:53

19/08/2019 16:38:50

15

000.43.24.H42-190819-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 15:23:30

LÊ THỊ THANH

22/08/2019 15:23:30

19/08/2019 16:38:51

16

000.43.24.H42-190819-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 10:33:48

NGUYỄN VĂN LỰC

22/08/2019 10:33:48

19/08/2019 14:35:14

17

000.43.24.H42-190819-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 10:28:37

TRẦN VĂN LƯỢNG

22/08/2019 10:28:37

19/08/2019 14:35:15

18

000.43.24.H42-190819-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 09:11:43

NGUYỄN THẾ ANH

22/08/2019 09:11:43

19/08/2019 14:35:15

19

000.43.24.H42-190819-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 09:08:29

HOÀNG VĂN HOÀN

22/08/2019 09:08:29

19/08/2019 14:35:16

20

000.43.24.H42-190819-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 08:23:25

PHẠM DUY LƯỢNG

22/08/2019 08:23:25

19/08/2019 14:35:16

21

000.43.24.H42-190819-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 08:20:59

TRẦN THỊ HỒNG ĐIỆP

22/08/2019 08:20:59

19/08/2019 14:35:16

22

000.43.24.H42-190819-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/08/2019 08:18:31

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

22/08/2019 08:18:31

19/08/2019 14:35:17