Hôm nay, Thứ năm ngày 23/05/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 17/11/2018 đến 23/11/2018 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384105181151

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/11/2018 15:30:16

NGUYỄN THẾ DŨNG

27/11/2018 15:30:16

22/11/2018 16:45:57

2

384105181150

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/11/2018 14:53:21

PHẠM VĂN THIỆN

27/11/2018 14:53:21

22/11/2018 16:45:58

3

384105181149

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/11/2018 14:48:10

NGUYỄN VĂN SƠN

27/11/2018 14:48:10

22/11/2018 16:45:58

4

384105181148

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/11/2018 09:46:54

VŨ VĂN DŨNG

27/11/2018 09:46:54

22/11/2018 16:45:58

5

384105181147

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/11/2018 08:37:03

NGUYỄN VĂN THIÊN

27/11/2018 08:37:03

22/11/2018 16:45:58

6

384105181146

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/11/2018 08:34:45

ĐỖ VĂN HAI

27/11/2018 08:34:45

22/11/2018 16:45:58

7

384105181145

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

22/11/2018 08:32:28

TRẦN KIM ĐỊNH

27/11/2018 08:32:28

22/11/2018 16:45:58

8

384105181144

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/11/2018 08:28:59

TRẦN THỊ THƠ

27/11/2018 08:28:59

22/11/2018 16:45:58

9

384105181143

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/11/2018 08:26:48

TRẦN QUANG TUYẾN

27/11/2018 08:26:48

22/11/2018 16:45:58

10

384105181142

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/11/2018 08:24:26

TRƯƠNG ĐỨC THẮNG

27/11/2018 08:24:26

22/11/2018 16:45:58

11

384105181141

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/11/2018 14:57:00

TRẦN DUY CHINH

22/11/2018 14:57:00

19/11/2018 16:42:42

12

384105181140

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/11/2018 10:45:50

PHẠM HẢI DƯƠNG

22/11/2018 10:45:50

19/11/2018 14:16:22

13

384105181139

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

19/11/2018 10:17:48

TRẦN KHẮC SỨNG

22/11/2018 10:17:48

19/11/2018 14:16:22

14

384105181138

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

19/11/2018 10:13:03

PHẠM THỊ THANH HIỀN

22/11/2018 10:13:03

19/11/2018 14:16:22

15

384105181137

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

19/11/2018 10:05:47

HOÀNG THỊ TỐT

22/11/2018 10:05:47

19/11/2018 14:16:22

16

384105181136

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/11/2018 08:37:52

LÊ THỊ LÝ

22/11/2018 08:37:52

19/11/2018 14:16:22

17

384105181135

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

19/11/2018 08:33:12

TRẦN THỊ NHỤ

22/11/2018 08:33:12

19/11/2018 14:16:22

18

384105181134

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/11/2018 08:29:00

TRẦN VĂN BIÊN

22/11/2018 08:29:00

19/11/2018 14:16:22

19

384105181133

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/11/2018 08:26:54

TRẦN QUỐC TRƯỞNG

22/11/2018 08:26:54

19/11/2018 14:16:22

20

384105181132

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/11/2018 08:24:46

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU

22/11/2018 08:24:46

19/11/2018 14:16:22

21

384105181131

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/11/2018 08:22:02

PHẠM VĂN ĐỨC

22/11/2018 08:22:02

19/11/2018 14:16:23

22

384105181130

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/11/2018 08:19:45

TRẦN VĂN KÝ

22/11/2018 08:19:45

19/11/2018 14:16:23

23

384105181129

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/11/2018 08:17:15

HOÀNG THỊ ĐÀO

22/11/2018 08:17:15

19/11/2018 14:16:23