Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/05/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 16/02/2019 đến 22/02/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

Tên cán bộ

1

384126190054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 16:51:04

VŨ VĂN TUYẾN

25/02/2019 16:51:04

22/02/2019 17:15:21

Tư pháp Kim Hải

2

384126190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 16:49:04

TRẦN THỊ LỆ THU

25/02/2019 16:49:04

22/02/2019 17:15:22

Tư pháp Kim Hải

3

384126190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 16:47:51

VŨ HỒNG TRƯỞNG

25/02/2019 16:47:51

22/02/2019 17:15:22

Tư pháp Kim Hải

4

384126190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 16:45:35

PHẠM THỊ KHÁNH

25/02/2019 16:45:35

22/02/2019 17:15:23

Tư pháp Kim Hải

5

384126190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 16:43:08

TRẦN VĂN HỌC

25/02/2019 16:43:08

22/02/2019 17:15:23

Tư pháp Kim Hải

6

384126190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 16:41:29

NGUYỄN THỊ TUYẾN

25/02/2019 16:41:29

22/02/2019 17:15:23

Tư pháp Kim Hải

7

384126190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 16:38:49

NGUYỄN VĂN TRỌNG

25/02/2019 16:38:49

22/02/2019 17:15:24

Tư pháp Kim Hải

8

384126190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 16:37:37

TRẦN THỊ THUÝ

25/02/2019 16:37:37

22/02/2019 17:15:24

Tư pháp Kim Hải

9

384132190061

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

22/02/2019 16:08:01

ĐINH THỊ OANH

01/03/2019 16:08:01

22/02/2019 16:10:56

Tư pháp Lai Thành

10

384132190060

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/02/2019 16:05:40

LÊ MINH PHÚC

25/02/2019 16:05:40

22/02/2019 16:11:14

Tư pháp Lai Thành

11

384141190070

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 15:41:14

PHẠM VĂN ĐOÀI

25/02/2019 15:41:14

22/02/2019 15:44:01

Tư pháp Yên Mật

12

384136190200

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/02/2019 15:37:08

VŨ THỊ NỘI (KS 26)

25/02/2019 15:37:08

22/02/2019 15:40:52

Tư pháp Thượng Kiệm

13

384130190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 15:35:05

NGUYỄN VĂN NHẤT

25/02/2019 15:35:05

22/02/2019 15:38:16

Tư pháp Kim Đông

14

384138190061

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/02/2019 15:24:26

VŨ HỒNG QUANG

25/02/2019 15:24:26

 

Tư pháp Văn Hải

15

384135190126

Thủ tục đăng ký khai tử

22/02/2019 15:21:18

TRẦN VĂN VƯỢNG

25/02/2019 15:21:18

22/02/2019 16:26:23

Tư pháp Quang Thiện

16

384135190125

Thủ tục đăng ký khai sinh

22/02/2019 15:16:34

VŨ VĂN TRINH

25/02/2019 15:16:34

22/02/2019 16:26:24

Tư pháp Quang Thiện

17

384135190124

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

22/02/2019 15:15:46

MAI VĂN TIẾN

25/02/2019 15:15:46

22/02/2019 16:26:24

Tư pháp Quang Thiện

18

384135190123

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/02/2019 15:12:11

MAI VĂN TIẾN

25/02/2019 15:12:11

22/02/2019 16:26:25

Tư pháp Quang Thiện

19

384135190122

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/02/2019 15:11:15

PHẠM THỊ LEN

25/02/2019 15:11:15

22/02/2019 16:26:25

Tư pháp Quang Thiện

20

384120190070

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 14:45:44

PHẠM THỊ CHÂU

25/02/2019 14:45:44

22/02/2019 14:49:28

Tư pháp Chính Tâm

21

384120190069

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 14:44:27

PHẠM VĂN MỸ

25/02/2019 14:44:27

22/02/2019 14:49:28

Tư pháp Chính Tâm

22

384130190051

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

22/02/2019 14:44:11

TRẦN VĂN TRỌNG

26/02/2019 14:44:11

22/02/2019 15:38:16

Tư pháp Kim Đông

23

384130190050

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

22/02/2019 14:42:37

NGUYỄN VĂN CHIẾN

26/02/2019 14:42:37

22/02/2019 15:38:17

Tư pháp Kim Đông

24

384123190106

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 14:34:56

VŨ VĂN KẾT

25/02/2019 14:34:56

26/02/2019 16:33:48

Tư pháp Hùng Tiến

25

384120190068

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/02/2019 14:25:06

TRỊNH VĂN TỈNH

25/02/2019 14:25:06

22/02/2019 14:49:29

Tư pháp Chính Tâm

26

384120190067

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/02/2019 14:23:57

LÊ THỊ SỢI

25/02/2019 14:23:57

22/02/2019 14:49:29

Tư pháp Chính Tâm

27

384120190066

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

22/02/2019 14:22:53

PHẠM VĂN NGỌ

25/02/2019 14:22:53

22/02/2019 14:49:29

Tư pháp Chính Tâm

28

384120190065

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 14:21:41

TRẦN THỊ NHỊ

25/02/2019 14:21:41

22/02/2019 14:49:30

Tư pháp Chính Tâm

29

384120190064

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 14:20:31

PHẠM VĂN CƯỜNG

25/02/2019 14:20:31

22/02/2019 14:49:30

Tư pháp Chính Tâm

30

384120190063

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 14:19:03

TRẦN VĂN TIẾP

25/02/2019 14:19:03

22/02/2019 14:49:31

Tư pháp Chính Tâm

31

384120190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 14:17:55

PHẠM THỊ HỒNG

25/02/2019 14:17:55

22/02/2019 14:49:31

Tư pháp Chính Tâm

32

384120190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 14:15:44

VŨ VĂN LỘC

25/02/2019 14:15:44

22/02/2019 14:49:31

Tư pháp Chính Tâm

33

384121190073

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

22/02/2019 13:38:18

NGUYỄN VĂN TỚI

01/03/2019 13:38:18

22/02/2019 15:34:35

Tư pháp Chất Bình

34

384136190199

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 11:10:12

LÃ THỊ MÂY (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 172)

25/02/2019 12:00:00

22/02/2019 14:27:19

Tư pháp Thượng Kiệm

35

384136190198

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 11:08:41

LÊ VĂN CHUNG (Chứng thực CMDN, số 171)

25/02/2019 12:00:00

22/02/2019 14:27:19

Tư pháp Thượng Kiệm

36

384136190197

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 11:07:24

ĐỖ NGỌC TỈNH (Chứng thực quyết định lương, số 170)

25/02/2019 12:00:00

22/02/2019 14:27:20

Tư pháp Thượng Kiệm

37

384136190196

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 11:05:33

ĐINH VĂN TUỆ (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 169)

25/02/2019 12:00:00

22/02/2019 14:27:20

Tư pháp Thượng Kiệm

38

384136190195

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 11:03:58

NGUYỄN THỊ TÂM (Chứng thực CCCD, số 168)

25/02/2019 12:00:00

22/02/2019 14:27:21

Tư pháp Thượng Kiệm

39

384136190194

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 11:00:28

DƯƠNG THỊ THU HUYỀN (Chứng thực CCCD, số 167)

25/02/2019 12:00:00

22/02/2019 14:27:21

Tư pháp Thượng Kiệm

40

384136190193

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 10:58:45

TRẦN THỊ DUNG (Chứng thực CMND, số 166)

25/02/2019 10:58:45

22/02/2019 14:27:22

Tư pháp Thượng Kiệm

41

384136190192

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 10:57:10

PHẠM THỊ HƯƠNG (Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký xe, số 165)

25/02/2019 10:57:10

22/02/2019 14:27:22

Tư pháp Thượng Kiệm

42

384122190107

Thủ tục đăng ký lại khai tử

22/02/2019 10:54:31

PHẠM VĂN KHANG

01/03/2019 10:54:31

 

Tư pháp Cồn Thoi

43

384136190191

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 10:54:17

LÊ THỊ THU (Chứng thực giấy chứng nhận ĐKKH, số 164)

25/02/2019 10:54:17

22/02/2019 14:27:23

Tư pháp Thượng Kiệm

44

384122190106

Thủ tục đăng ký khai tử

22/02/2019 10:53:05

NGUYỄN VĂN SỸ

25/02/2019 10:53:05

 

Tư pháp Cồn Thoi

45

384122190105

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/02/2019 10:49:13

TRẦN THỊ PHƯỢNG

25/02/2019 10:49:13

 

Tư pháp Cồn Thoi

46

384136190190

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 10:44:36

NGUYỄN NGỌC THANH (Chứng thực CCCD, số 163)

25/02/2019 10:44:36

22/02/2019 14:27:23

Tư pháp Thượng Kiệm

47

384121190072

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/02/2019 10:31:08

PHẠM VĂN QUANG

25/02/2019 10:31:08

22/02/2019 10:35:51

Tư pháp Chất Bình

48

384136190189

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 10:28:55

HOÀNG THỊ YẾN (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 162)

25/02/2019 10:28:55

22/02/2019 14:27:24

Tư pháp Thượng Kiệm

49

384136190188

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 10:20:26

ĐINH VĂN HOAN (Chứng thực quyết định lương, số 161)

25/02/2019 10:20:26

22/02/2019 14:27:24

Tư pháp Thượng Kiệm

50

384119190102

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/02/2019 09:59:22

NGUYỄN THỊ TIN

25/02/2019 09:59:22

22/02/2019 10:05:18

Tư pháp  Phát Diệm

51

384119190101

cấp bản sao trích lục khai sinh

22/02/2019 09:57:24

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

25/02/2019 09:57:24

22/02/2019 10:05:19

Tư pháp  Phát Diệm

52

384119190100

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

22/02/2019 09:55:18

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

01/03/2019 09:55:18

22/02/2019 10:05:19

Tư pháp  Phát Diệm

53

384133190126

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 09:32:24

NGUYỄN XUÂN TÍNH

25/02/2019 09:32:24

22/02/2019 14:47:28

Tư pháp Lưu Phương

54

384133190125

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 09:29:04

NGUYỄN VĂN KHANH

25/02/2019 09:29:04

22/02/2019 14:47:29

Tư pháp Lưu Phương

55

384133190124

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 09:24:36

NGUYỄN THỊ VÂN

25/02/2019 09:24:36

22/02/2019 14:47:30

Tư pháp Lưu Phương

56

384133190123

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 09:21:34

PHẠM VĂN DƯƠNG

25/02/2019 09:21:34

22/02/2019 14:47:30

Tư pháp Lưu Phương

57

384133190122

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 09:19:11

TRẦN VĂN DŨNG

25/02/2019 09:19:11

22/02/2019 14:47:30

Tư pháp Lưu Phương

58

384133190121

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 09:17:07

PHẠM VĂN TÁM

25/02/2019 09:17:07

22/02/2019 14:47:31

Tư pháp Lưu Phương

59

384141190069

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 09:11:52

PHẠM VĂN TRƯỜNG

25/02/2019 09:11:52

22/02/2019 09:14:06

Tư pháp Yên Mật

60

384119190099

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

22/02/2019 08:45:58

PHÙNG THỊ THANH NGA

25/02/2019 08:45:58

22/02/2019 08:48:24

Tư pháp  Phát Diệm

61

384141190068

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

22/02/2019 08:33:27

NGÔ VĂN PHONG

25/02/2019 08:33:27

22/02/2019 09:14:07

Tư pháp Yên Mật

62

384119190098

cấp bản sao trích lục khai sinh cho cháu ngoại LÊ CHI MAI

21/02/2019 17:20:42

TRẦN VĂN TIỀU

22/02/2019 17:00:00

21/02/2019 17:24:07

Tư pháp  Phát Diệm

63

384119190097

cấp bản sao trích lục kết hôn cho con gái TRẦN THỊ DUNG

21/02/2019 17:18:50

TRẦN MẠNH HỒNG

22/02/2019 17:00:00

21/02/2019 17:24:07

Tư pháp  Phát Diệm

64

384119190096

cấp bản sao trích lục khai sinh

21/02/2019 17:16:41

NGUYỄN VĂN DŨNG

22/02/2019 17:00:00

21/02/2019 17:24:07

Tư pháp  Phát Diệm

65

384119190095

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/02/2019 17:14:55

NGUYỄN VĂN DŨNG

22/02/2019 17:00:00

21/02/2019 17:24:08

Tư pháp  Phát Diệm

66

384119190094

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/02/2019 17:13:15

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

22/02/2019 17:00:00

21/02/2019 17:24:08

Tư pháp  Phát Diệm

67

384124190096

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/02/2019 16:55:58

ĐẶNG VĂN THẮNG

28/02/2019 16:55:58

21/02/2019 16:58:29

Tư pháp Hồi Ninh

68

384140190004

Đăng ký kết hôn

21/02/2019 16:55:13

TRẦN QUỐC VẠN

22/02/2019 16:55:13

21/02/2019 17:12:24

Tư pháp Yên Lộc

69

384124190095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 16:55:04

ĐẶNG VĂN THẮNG

22/02/2019 16:55:04

21/02/2019 16:58:30

Tư pháp Hồi Ninh

70

384122190104

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 16:53:44

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

22/02/2019 16:53:44

22/02/2019 10:56:22

Tư pháp Cồn Thoi

71

384122190103

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/02/2019 16:52:39

PHẠM VĂN ĐỊNH

28/02/2019 16:52:39

22/02/2019 10:56:23

Tư pháp Cồn Thoi

72

384122190102

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/02/2019 16:51:34

PHẠM VĂN HẢI

22/02/2019 16:51:34

22/02/2019 10:56:23

Tư pháp Cồn Thoi

73

384122190101

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/02/2019 16:49:47

PHẠM THỊ HƯỜNG

22/02/2019 16:49:47

22/02/2019 10:56:23

Tư pháp Cồn Thoi

74

384122190100

Đăng ký kết hôn

21/02/2019 16:48:21

NGUYỄN VĂN HẠNH

22/02/2019 16:48:21

22/02/2019 10:56:24

Tư pháp Cồn Thoi

75

384140190003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/02/2019 16:35:01

LÊ HỒNG HẰNG

28/02/2019 16:35:01

21/02/2019 16:46:00

Tư pháp Yên Lộc

76

384140190002

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/02/2019 16:32:06

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

28/02/2019 16:32:06

21/02/2019 16:46:22

Tư pháp Yên Lộc

77

384129190101

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/02/2019 16:23:10

ĐỖ MẠNH THẮNG

22/02/2019 16:23:10

21/02/2019 16:27:48

Tư pháp Kim Tân

78

384129190100

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/02/2019 16:21:39

TRẦN VĂN PHONG

22/02/2019 16:21:39

21/02/2019 16:27:48

Tư pháp Kim Tân

79

384129190099

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/02/2019 16:20:42

PHẠM VĂN CẦU

22/02/2019 16:20:42

21/02/2019 16:27:49

Tư pháp Kim Tân

80

384129190098

Thủ tục đăng ký khai tử

21/02/2019 16:19:07

PHẠM VĂN SỬU

22/02/2019 16:19:07

21/02/2019 16:27:49

Tư pháp Kim Tân

81

384129190097

Đăng ký kết hôn

21/02/2019 16:17:58

BÙI VĂN TIẾP

22/02/2019 16:17:58

21/02/2019 16:27:49

Tư pháp Kim Tân

82

384129190096

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/02/2019 16:16:56

PHẠM THỊ TRANG

22/02/2019 16:16:56

21/02/2019 16:27:50

Tư pháp Kim Tân

83

384105190149

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/02/2019 16:05:17

LƯƠNG THỊ THÚY HẢI

26/02/2019 16:05:17

21/02/2019 16:15:49

Trần Thị Quỳnh Giao

84

384142190009

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

21/02/2019 15:56:04

PHẠM VĂN CÔNG

11/04/2019 15:56:04

 

Lao động Ân Hòa

85

384142190008

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

21/02/2019 15:51:27

PHẠM VĂN PHÚ

11/04/2019 15:51:27

 

Lao động Ân Hòa

86

384135190121

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/02/2019 15:36:14

BÙI VĂN AN

22/02/2019 15:36:14

21/02/2019 16:37:17

Tư pháp Quang Thiện

87

384135190120

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 15:35:12

TRẦN VĂN THI

22/02/2019 15:35:12

21/02/2019 16:37:18

Tư pháp Quang Thiện

88

384135190119

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 15:34:17

TRẦN VĂN THÀNH

22/02/2019 15:34:17

21/02/2019 16:37:18

Tư pháp Quang Thiện

89

384135190118

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 15:33:21

TRẦN NGỌC TRÌNH

22/02/2019 15:33:21

21/02/2019 16:37:18

Tư pháp Quang Thiện

90

384135190117

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 15:32:14

MAI THỊ THẢO

22/02/2019 15:32:14

21/02/2019 16:37:19

Tư pháp Quang Thiện

91

384135190116

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/02/2019 15:30:57

TRẦN NHƯ PHÚC

22/02/2019 15:30:57

21/02/2019 16:37:19

Tư pháp Quang Thiện

92

384135190115

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 15:29:26

TRẦN TAM ĐA

22/02/2019 15:29:26

21/02/2019 16:37:19

Tư pháp Quang Thiện

93

384135190114

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/02/2019 15:28:28

BÙI HỒNG TIẾN

22/02/2019 15:28:28

21/02/2019 16:37:20

Tư pháp Quang Thiện

94

384135190113

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/02/2019 15:27:18

HOÀNG THỊ NHUNG

22/02/2019 15:27:18

21/02/2019 16:37:20

Tư pháp Quang Thiện

95

384135190112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 15:26:28

NGUYỄN HỮU KHÁNG

22/02/2019 15:26:28

21/02/2019 16:37:20

Tư pháp Quang Thiện

96

384126190046

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/02/2019 15:22:45

TRẦN THỊ VÓC

22/02/2019 15:22:45

21/02/2019 15:25:44

Tư pháp Kim Hải

97

384121190071

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 14:59:29

TRẦN VĂN ĐIỆN

22/02/2019 14:59:29

21/02/2019 16:49:03

Tư pháp Chất Bình

98

384105190148

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/02/2019 14:39:48

ĐỖ VĂN HUY

26/02/2019 14:39:48

21/02/2019 14:45:17

Trần Thị Quỳnh Giao

99

384105190147

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/02/2019 10:33:50

ĐINH QUANG XINH

26/02/2019 10:33:50

21/02/2019 14:45:18

Trần Thị Quỳnh Giao

100

384141190067

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 10:27:55

PHẠM THỊ LIÊN

22/02/2019 10:27:55

21/02/2019 10:33:04

Tư pháp Yên Mật

101

384131190032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 10:13:16

ĐÀO THỊ HẰNG (CHÚNG THỤC SỔ HỘ KHẤU, CMND SỐ 98)

22/02/2019 10:13:16

26/02/2019 14:08:09

Tư pháp Kim Định

102

384105190144

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/02/2019 09:43:00

PHẠM VĂN TÀI

26/02/2019 09:43:00

21/02/2019 10:01:42

Trần Thị Quỳnh Giao

103

384121190070

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/02/2019 09:25:35

MAI THỊ NGỌ LAN

22/02/2019 09:25:35

21/02/2019 14:55:25

Tư pháp Chất Bình

104

384105190143

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/02/2019 09:19:41

VŨ VĂN KÝ

26/02/2019 09:19:41

21/02/2019 10:01:42

Trần Thị Quỳnh Giao

105

384121190069

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 09:10:40

LÊ VĂN TRÌNH

22/02/2019 09:10:40

21/02/2019 14:54:55

Tư pháp Chất Bình

106

384124190094

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 09:03:20

ĐỖ VĂN THẢO

22/02/2019 09:03:20

21/02/2019 09:05:52

Tư pháp Hồi Ninh

107

384124190093

Thủ tục đăng ký khai sinh

21/02/2019 09:02:26

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

22/02/2019 09:02:26

21/02/2019 09:05:53

Tư pháp Hồi Ninh

108

384105190142

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

21/02/2019 08:53:56

NGUYỄN VĂN THỌ

26/02/2019 08:53:56

21/02/2019 10:01:43

Trần Thị Quỳnh Giao

109

384132190059

Giải quyết khiếu nại lần đầu

21/02/2019 08:51:07

VŨ THỊ TÂM

26/04/2019 08:51:07

21/02/2019 09:02:22

Văn phòng UBND xã Lai Thành

110

384105190141

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/02/2019 08:49:19

PHAN VĂN THÁI

26/02/2019 08:49:19

21/02/2019 10:01:43

Trần Thị Quỳnh Giao

111

384105190140

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/02/2019 08:43:53

TRẦN DUY KHÁNH

26/02/2019 08:43:53

21/02/2019 10:01:44

Trần Thị Quỳnh Giao

112

384105190139

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/02/2019 08:39:46

ĐOÀN VĂN MINH

26/02/2019 08:39:46

21/02/2019 10:01:44

Trần Thị Quỳnh Giao

113

384135190111

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 08:37:02

PHẠM THỊ HOÀN

22/02/2019 08:37:02

21/02/2019 08:47:40

Tư pháp Quang Thiện

114

384105190138

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21/02/2019 08:35:00

DƯƠNG THỊ KIM THOA

26/02/2019 08:35:00

21/02/2019 10:01:45

Trần Thị Quỳnh Giao

115

384136190187

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 08:31:52

LÊ VĂN CƯỜNG (Chứng thực quyết định lương, số 160)

22/02/2019 08:31:52

21/02/2019 17:06:36

Tư pháp Thượng Kiệm

116

384135190110

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21/02/2019 08:31:20

HOÀNG THỊ NHUNG

22/02/2019 08:31:20

21/02/2019 08:47:40

Tư pháp Quang Thiện

117

384132190058

Giải quyết khiếu nại lần đầu

21/02/2019 08:29:02

VŨ VAN XƯỞNG

26/04/2019 08:29:02

21/02/2019 08:47:41

Văn phòng UBND xã Lai Thành

118

384142190007

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 08:18:59

TRẦN VĂN TOÀN

22/02/2019 08:18:59

21/02/2019 08:23:04

Tư pháp Ân Hòa

119

384136190186

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 08:15:12

NGUYỄN VĂN KHANH (Chứng thực QĐ lương, số 159)

22/02/2019 08:15:12

21/02/2019 17:06:37

Tư pháp Thượng Kiệm

120

384131190031

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 08:14:50

PHẠM THỊ HƯƠNG LEN(CÔNG CHỨNG BẰNG. SỔ HỘ KHẨU SỐ 93)

22/02/2019 08:14:50

21/02/2019 08:22:47

Tư pháp Kim Định

121

384136190185

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 08:13:57

PHẠM THANH ĐẢM (Chứng thực bằng tốt nghiệp THPT, số 158)

22/02/2019 08:13:57

21/02/2019 17:06:37

Tư pháp Thượng Kiệm

122

384136190184

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 08:12:05

NGUYỄN VĂN HỮU (Chứng thực CMND, số 157)

22/02/2019 08:12:05

21/02/2019 17:06:38

Tư pháp Thượng Kiệm

123

384142190006

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

21/02/2019 08:12:01

TRẦN VĂN TRUNG

22/02/2019 08:12:01

21/02/2019 08:21:02

Tư pháp Ân Hòa

124

384136190183

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

21/02/2019 08:09:42

TRẦN THỊ SỬU (Chứng thực CMND, số 156)

22/02/2019 08:09:42

21/02/2019 17:06:38

Tư pháp Thượng Kiệm

125

384121190068

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21/02/2019 08:02:32

PHẠM VĂN TOÀN

22/02/2019 08:02:32

21/02/2019 08:06:14

Tư pháp Chất Bình

126

384124190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 16:34:00

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

21/02/2019 16:34:00

20/02/2019 16:36:51

Tư pháp Hồi Ninh

127

384124190091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 16:32:21

BÙI THỊ HUỆ

21/02/2019 16:32:21

20/02/2019 16:36:52

Tư pháp Hồi Ninh

128

384124190090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 16:31:10

PHẠM VĂN TRUNG

21/02/2019 16:31:10

20/02/2019 16:36:52

Tư pháp Hồi Ninh

129

384124190089

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/02/2019 16:29:32

PHẠM VĂN TRUNG

21/02/2019 16:29:32

20/02/2019 16:36:53

Tư pháp Hồi Ninh

130

384135190109

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

20/02/2019 16:21:42

NGUYỄN VĂN SƠN

22/02/2019 16:21:42

20/02/2019 16:44:07

Tư pháp Quang Thiện

131

384135190108

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

20/02/2019 16:20:41

VŨ VĂN HOẠT

22/02/2019 16:20:41

20/02/2019 16:44:08

Tư pháp Quang Thiện

132

384135190107

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/02/2019 16:19:33

TRỊNH THỊ NGÁT

21/02/2019 16:19:33

20/02/2019 16:44:08

Tư pháp Quang Thiện

133

384135190106

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/02/2019 16:18:24

VŨ MINH TUỆ

21/02/2019 16:18:24

20/02/2019 16:44:08

Tư pháp Quang Thiện

134

384135190105

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

20/02/2019 16:17:33

PHẠM THỊ TRUYỆN

21/02/2019 16:17:33

20/02/2019 16:44:09

Tư pháp Quang Thiện

135

384122190097

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

20/02/2019 16:17:30

TRẦN VĂN QUÝ

27/02/2019 16:17:30

22/02/2019 10:56:25

Tư pháp Cồn Thoi

136

384135190104

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/02/2019 16:16:26

DƯƠNG VĂN KIẾM

21/02/2019 16:16:26

20/02/2019 16:44:09

Tư pháp Quang Thiện

137

384122190096

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

20/02/2019 16:16:18

PHẠM VĂN HÀ

27/02/2019 16:16:18

22/02/2019 10:56:25

Tư pháp Cồn Thoi

138

384135190103

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/02/2019 16:15:32

DƯƠNG VĂN KIÊN

21/02/2019 16:15:32

20/02/2019 16:44:09

Tư pháp Quang Thiện

139

384132190057

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/02/2019 16:15:22

TRƯƠNG  VĂN ĐẠT

21/02/2019 16:15:22

20/02/2019 16:18:16

Tư pháp Lai Thành

140

384135190102

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/02/2019 16:14:42

DƯƠNG TRỌNG KIỂM

21/02/2019 16:14:42

20/02/2019 16:44:10

Tư pháp Quang Thiện

141

384141190066

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

20/02/2019 16:12:59

PHẠM VĂN VỞ

22/02/2019 16:12:59

 

Lao động Yên Mật

142

384124190088

Đăng ký kết hôn

20/02/2019 16:07:44

ĐỖ THỊ LAN

21/02/2019 16:07:44

20/02/2019 16:10:45

Tư pháp Hồi Ninh

143

384141190065

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 16:07:33

PHẠM VĂN LƯU

21/02/2019 16:07:33

20/02/2019 16:09:11

Tư pháp Yên Mật

144

384141190064

Đăng ký kết hôn

20/02/2019 16:01:42

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

21/02/2019 16:01:42

20/02/2019 16:03:35

Tư pháp Yên Mật

145

384141190063

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 15:51:42

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

21/02/2019 15:51:42

20/02/2019 15:53:42

Tư pháp Yên Mật

146

384141190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 15:45:47

NGUYỄN VĂN TẤT

21/02/2019 15:45:47

20/02/2019 15:53:43

Tư pháp Yên Mật

147

384141190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 15:43:04

PHẠM VĂN DOANH

21/02/2019 15:43:04

20/02/2019 15:53:43

Tư pháp Yên Mật

148

384141190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 15:40:25

NGUYỄN VĂN TÚ

21/02/2019 15:40:25

20/02/2019 15:53:44

Tư pháp Yên Mật

149

384126190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 15:14:18

TRẦN THỊ THUÝ

21/02/2019 15:14:18

20/02/2019 16:48:19

Tư pháp Kim Hải

150

384126190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 15:13:10

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

21/02/2019 15:13:10

20/02/2019 16:48:20

Tư pháp Kim Hải

151

384131190030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 14:23:09

PHẠM THỊ LOAN (CÔNG CHỨNG CMND SỐ:88)

21/02/2019 14:23:09

20/02/2019 14:27:10

Tư pháp Kim Định

152

384126190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 10:48:38

TRẦN VĂN PHƯƠNG

21/02/2019 10:48:38

20/02/2019 16:48:20

Tư pháp Kim Hải

153

384126190042

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 10:47:02

PHẠM THỊ LAN

21/02/2019 10:47:02

20/02/2019 16:48:21

Tư pháp Kim Hải

154

384126190041

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 10:44:51

NGUYỄN VĂN THÁI

21/02/2019 10:44:51

20/02/2019 16:48:21

Tư pháp Kim Hải

155

384126190040

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 10:43:23

PHẠM THỊ THU

21/02/2019 10:43:23

20/02/2019 16:48:21

Tư pháp Kim Hải

156

384126190039

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 10:38:45

NGUYỄN VĂN TUYÊN

21/02/2019 10:38:45

20/02/2019 16:48:22

Tư pháp Kim Hải

157

384126190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 10:30:50

TRƯƠNG THỊ HOAN

21/02/2019 10:30:50

20/02/2019 16:48:22

Tư pháp Kim Hải

158

384126190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 10:29:27

NGUYỄN VĂN TUYẾN

21/02/2019 10:29:27

20/02/2019 16:48:22

Tư pháp Kim Hải

159

384124190087

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/02/2019 10:13:38

BÙI VĂN LÝ

21/02/2019 10:13:38

20/02/2019 10:17:10

Tư pháp Hồi Ninh

160

384133190120

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

20/02/2019 09:55:50

HOÀNG VĂN BIÊN

21/02/2019 09:55:50

21/02/2019 08:44:09

Tư pháp Lưu Phương

161

384142190005

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/02/2019 09:47:27

LẠI VĂN HUẤN

21/02/2019 09:47:27

20/02/2019 09:49:44

Tư pháp Ân Hòa

162

384141190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 09:40:17

NGÔ VĂN HẢI

21/02/2019 09:40:17

20/02/2019 10:27:33

Tư pháp Yên Mật

163

384142190004

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/02/2019 09:36:08

TRẦN VĂN ƯỚC

21/02/2019 09:36:08

20/02/2019 09:39:46

Tư pháp Ân Hòa

164

384133190119

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

20/02/2019 09:29:17

VŨ THỊ THÚY

21/02/2019 09:29:17

20/02/2019 09:57:06

Tư pháp Lưu Phương

165

384133190118

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

20/02/2019 09:28:07

TRẦN VĂN HOAN

21/02/2019 09:28:07

20/02/2019 09:57:07

Tư pháp Lưu Phương

166

384133190117

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

20/02/2019 09:26:16

TRẦN VĂN THẮNG

21/02/2019 09:26:16

20/02/2019 09:57:07

Tư pháp Lưu Phương

167

384133190116

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

20/02/2019 09:24:16

LÊ VĂN TÂM

22/02/2019 09:24:16

20/02/2019 09:57:07

Tư pháp Lưu Phương

168

384133190115

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

20/02/2019 09:18:08

TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

22/02/2019 09:18:08

20/02/2019 09:57:08

Tư pháp Lưu Phương

169

384142190003

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

20/02/2019 09:07:17

TRẦN VĂN MINH

22/02/2019 09:07:17

20/02/2019 09:33:12

Tư pháp Ân Hòa

170

384136190182

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/02/2019 09:04:00

PHẠM VĂN NHIỀU

21/02/2019 09:04:00

20/02/2019 09:09:44

Tư pháp Thượng Kiệm

171

384136190181

Thủ tục đăng ký khai sinh

20/02/2019 08:59:16

LÊ VĂN CHUÔNG (KS23)

21/02/2019 08:59:16

20/02/2019 09:03:13

Tư pháp Thượng Kiệm

172

384133190114

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 08:55:20

NGÔ ANH DŨNG

21/02/2019 08:55:20

20/02/2019 09:57:08

Tư pháp Lưu Phương

173

384133190113

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 08:53:59

NGUYỄN THỊ TRANG

21/02/2019 08:53:59

20/02/2019 09:57:09

Tư pháp Lưu Phương

174

384133190112

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 08:50:10

NGUYỄN THỊ NINH

21/02/2019 08:50:10

20/02/2019 09:57:09

Tư pháp Lưu Phương

175

384133190111

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 08:47:42

NGUYỄN THỊ THẮM

21/02/2019 08:47:42

20/02/2019 09:57:09

Tư pháp Lưu Phương

176

384133190110

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 08:45:32

NINH VĂN CÔNG

21/02/2019 08:45:32

20/02/2019 09:57:10

Tư pháp Lưu Phương

177

384133190109

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 08:43:24

TRẦN VĂN MẠNH

21/02/2019 08:43:24

20/02/2019 09:57:10

Tư pháp Lưu Phương

178

384121190067

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

20/02/2019 08:38:50

TRẦN VĂN QUANG

21/02/2019 08:38:50

20/02/2019 08:49:22

Tư pháp Chất Bình

179

384121190066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 08:34:54

BÙI VĂN MƯỜI

21/02/2019 08:34:54

20/02/2019 08:37:40

Tư pháp Chất Bình

180

384126190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 08:08:47

NGUYỄN VĂN TUYẾN

21/02/2019 08:08:47

20/02/2019 16:48:23

Tư pháp Kim Hải

181

384130190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

20/02/2019 07:50:33

NGUYỄN VĂN ĐẠO

21/02/2019 07:50:33

20/02/2019 07:53:38

Tư pháp Kim Đông

182

384130190048

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

20/02/2019 07:49:00

NGUYỄN THỊ LIÊN

22/02/2019 07:49:00

20/02/2019 07:53:38

Tư pháp Kim Đông

183

384122190095

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/02/2019 17:00:34

NGUYỄN THỊ LÝ

26/02/2019 17:00:00

22/02/2019 10:56:26

Tư pháp Cồn Thoi

184

384122190094

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/02/2019 16:59:26

NGUYỄN VĂN TÚ

26/02/2019 16:59:26

22/02/2019 10:56:26

Tư pháp Cồn Thoi

185

384132190056

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 16:14:26

VŨ VĂN TUẤN

20/02/2019 16:14:26

19/02/2019 16:23:00

Tư pháp Lai Thành

186

384125190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 16:11:35

BÙI THỊ ĐÀO

20/02/2019 16:11:35

19/02/2019 16:14:38

Tư pháp Kim Chính

187

384133190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 16:01:08

VŨ VĂN TÂM

20/02/2019 16:01:08

20/02/2019 08:30:08

Tư pháp Lưu Phương

188

384133190107

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 16:00:03

MAI ÁNH DƯƠNG

20/02/2019 16:00:03

20/02/2019 08:30:08

Tư pháp Lưu Phương

189

384133190106

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:58:20

NGUYỄN BÁ NGƯ

20/02/2019 15:58:20

20/02/2019 08:30:09

Tư pháp Lưu Phương

190

384133190105

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:56:57

NGUYỄN VIỆT DŨNG

20/02/2019 15:56:57

20/02/2019 08:30:09

Tư pháp Lưu Phương

191

384144190026

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 15:56:13

VŨ VĂN DIỄN

20/02/2019 15:56:13

27/02/2019 10:50:25

Tư pháp Đồng Hướng

192

384133190104

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:55:21

TRẦN THỊ LOAN ĐƯỜNG

20/02/2019 15:55:21

20/02/2019 08:30:10

Tư pháp Lưu Phương

193

384144190025

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 15:52:28

TRẦN VĂN VINH

20/02/2019 15:52:28

27/02/2019 10:50:25

Tư pháp Đồng Hướng

194

384131190029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:50:50

VŨ THỊ HIỀN(CÔNG CHỨNG CMND SỐ:79)

20/02/2019 15:50:50

19/02/2019 15:53:39

Tư pháp Kim Định

195

384131190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:41:25

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

20/02/2019 15:41:25

19/02/2019 15:45:52

Tư pháp Kim Định

196

384133190103

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:41:05

MAI VĂN CHINH

20/02/2019 15:41:05

20/02/2019 08:30:10

Tư pháp Lưu Phương

197

384144190024

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 15:40:31

PHẠM VĂN BẮC

20/02/2019 15:40:31

27/02/2019 10:50:26

Tư pháp Đồng Hướng

198

384133190102

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:38:41

MAI THỊ THU

20/02/2019 15:38:41

20/02/2019 08:30:10

Tư pháp Lưu Phương

199

384135190101

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:33:36

DƯƠNG VĂ CHIẾM

20/02/2019 15:33:36

19/02/2019 16:27:37

Tư pháp Quang Thiện

200

384135190100

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:31:35

TRẦN VIỆT HÙNG

20/02/2019 15:31:35

19/02/2019 16:27:38

Tư pháp Quang Thiện

201

384135190099

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

19/02/2019 15:30:23

LƯỜNG THỊ LƠ

20/02/2019 15:30:23

19/02/2019 16:27:38

Tư pháp Quang Thiện

202

384135190098

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/02/2019 15:28:54

PHẠM THỊ THU HỒNG

20/02/2019 15:28:54

19/02/2019 16:27:39

Tư pháp Quang Thiện

203

384133190101

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:28:45

TRẦN XUÂN BÔN

20/02/2019 15:28:45

19/02/2019 15:40:01

Tư pháp Lưu Phương

204

384135190097

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/02/2019 15:27:59

PHẠM THỊ THU HỒNG

20/02/2019 15:27:59

19/02/2019 16:27:39

Tư pháp Quang Thiện

205

384133190100

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:27:26

ĐỖ VĂN THÁI

20/02/2019 15:27:26

19/02/2019 15:40:02

Tư pháp Lưu Phương

206

384135190096

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 15:26:56

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

20/02/2019 15:26:56

19/02/2019 16:27:39

Tư pháp Quang Thiện

207

384135190095

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/02/2019 15:25:28

NGUYỄN THỊ ĐÀO

26/02/2019 15:25:28

19/02/2019 16:27:40

Tư pháp Quang Thiện

208

384133190099

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:22:38

NGUYỄN ANH TẤN

20/02/2019 15:22:38

19/02/2019 15:40:02

Tư pháp Lưu Phương

209

384133190098

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:21:26

TRẦN QUỐC LẬP

20/02/2019 15:21:26

19/02/2019 15:40:03

Tư pháp Lưu Phương

210

384133190097

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:19:50

NGUYỄN VĂN CHINH

20/02/2019 15:19:50

19/02/2019 15:40:03

Tư pháp Lưu Phương

211

384133190096

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:17:47

NGUYỄN VĂN THÁI

20/02/2019 15:17:47

19/02/2019 15:40:04

Tư pháp Lưu Phương

212

384136190180

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:13:11

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (Chứng thực CCCD, số 155)

20/02/2019 15:13:11

19/02/2019 15:19:58

Tư pháp Thượng Kiệm

213

384136190179

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:09:56

TRẦN VĂN TÂN (Chứng thực chứng nhận đăng ký kết hôn, số 154)

20/02/2019 15:09:56

19/02/2019 15:19:59

Tư pháp Thượng Kiệm

214

384121190065

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/02/2019 15:07:07

PPHAMJ VĂN PHI

20/02/2019 15:07:07

19/02/2019 15:10:09

Tư pháp Chất Bình

215

384133190095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 15:00:45

NGUYỄN XUÂN ĐỊNH

20/02/2019 15:00:45

19/02/2019 15:40:04

Tư pháp Lưu Phương

216

384136190178

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 14:57:05

PHAN VĂN XIÊM (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 153)

20/02/2019 14:57:05

19/02/2019 15:20:00

Tư pháp Thượng Kiệm

217

384136190177

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 14:55:31

TRẦN VĂN LONG (Chứng thực CMND, số 152)

20/02/2019 14:55:31

19/02/2019 15:20:00

Tư pháp Thượng Kiệm

218

384144190023

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

19/02/2019 14:52:02

VŨ THỊ THÙY DUNG

09/04/2019 14:52:02

20/02/2019 14:06:05

Lao động Đồng Hướng

219

384133190094

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 14:50:31

HOÀNG THỊ TƯƠI

20/02/2019 14:50:31

19/02/2019 15:40:05

Tư pháp Lưu Phương

220

384106190003

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

19/02/2019 14:48:15

TRỊNH THỊ DIỆU LINH

22/02/2019 14:48:15

19/02/2019 14:51:55

Nguyến Văn Trọng

221

384133190093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 14:46:44

NGUYỄN THANH TÚ

20/02/2019 14:46:44

19/02/2019 15:40:05

Tư pháp Lưu Phương

222

384106190002

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

19/02/2019 14:45:34

LẠI NHẬT MINH

22/02/2019 14:45:34

19/02/2019 14:51:56

Nguyến Văn Trọng

223

384125190035

Đăng ký kết hôn

19/02/2019 14:28:48

LẠI NGỌC LÂN

20/02/2019 14:28:48

19/02/2019 16:14:38

Tư pháp Kim Chính

224

384125190034

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/02/2019 14:26:40

NGUYỄN VĂN XUẤT

20/02/2019 14:26:40

19/02/2019 16:14:39

Tư pháp Kim Chính

225

384125190033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 14:25:44

NGUYỄN VĂN BẮC

20/02/2019 14:25:44

19/02/2019 16:14:39

Tư pháp Kim Chính

226

384136190176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 14:18:21

PHAN VĂN THÙY (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 151)

20/02/2019 14:18:21

19/02/2019 15:20:00

Tư pháp Thượng Kiệm

227

384136190175

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 14:15:48

VŨ NGỌC THỰC (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 150)

20/02/2019 14:15:48

19/02/2019 15:20:01

Tư pháp Thượng Kiệm

228

384136190174

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/02/2019 14:03:52

LÊ THỊ VINH (XNTTHN 11)

20/02/2019 14:03:52

19/02/2019 14:07:56

Tư pháp Thượng Kiệm

229

384136190173

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/02/2019 13:57:30

NGUYỄN THỊ THẮM (XNTTHN 10)

20/02/2019 13:57:30

19/02/2019 14:02:22

Tư pháp Thượng Kiệm

230

384133190092

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 10:19:29

ĐỖ THỊ NHI

20/02/2019 10:19:29

19/02/2019 14:43:10

Tư pháp Lưu Phương

231

384124190086

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/02/2019 10:15:47

VŨ VĂN THÀNH

20/02/2019 10:15:47

19/02/2019 10:26:18

Tư pháp Hồi Ninh

232

384124190085

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/02/2019 10:14:43

VŨ THỊ HIỀN

20/02/2019 10:14:43

19/02/2019 10:26:18

Tư pháp Hồi Ninh

233

384129190095

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

19/02/2019 10:14:20

LÊ VĂN VY

21/02/2019 10:14:20

19/02/2019 10:19:08

Tư pháp Kim Tân

234

384124190084

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/02/2019 10:13:40

NGÔ VĂN TÚ

26/02/2019 10:13:40

19/02/2019 10:26:19

Tư pháp Hồi Ninh

235

384129190094

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 10:12:13

ĐINH THỊ PHƯƠNG

20/02/2019 10:12:13

19/02/2019 10:19:09

Tư pháp Kim Tân

236

384129190093

Thủ tục đăng ký khai tử

19/02/2019 10:11:02

NGUYỄN VĂN ĐẠM

20/02/2019 10:11:02

19/02/2019 10:19:09

Tư pháp Kim Tân

237

384129190092

Đăng ký kết hôn

19/02/2019 10:08:31

TRẦN VĂN HOÀNG

20/02/2019 10:08:31

19/02/2019 10:19:10

Tư pháp Kim Tân

238

384129190091

Đăng ký kết hôn

19/02/2019 10:06:48

TRẦN VĂN PHƯƠNG

20/02/2019 10:06:48

19/02/2019 10:19:10

Tư pháp Kim Tân

239

384141190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:56:40

TRẦN CÔNG KIÊN

20/02/2019 09:56:40

19/02/2019 09:58:28

Tư pháp Yên Mật

240

384136190172

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 09:55:40

NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG (KS 17)

20/02/2019 09:55:40

19/02/2019 14:02:38

Tư pháp Thượng Kiệm

241

384136190171

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 09:42:40

CHU ANH TUẤN (KS 18)

20/02/2019 09:42:40

19/02/2019 09:53:55

Tư pháp Thượng Kiệm

242

384128190095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:39:20

TRẦN THỊ CẬY

20/02/2019 09:39:20

20/02/2019 10:27:07

Tư pháp Kim Trung

243

384136190170

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 09:38:07

TRẦN VĂN VƯƠNG (KS 20)

20/02/2019 09:38:07

19/02/2019 09:41:48

Tư pháp Thượng Kiệm

244

384128190094

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:37:50

PHẠM VĂN TÚ

20/02/2019 09:37:50

20/02/2019 10:27:08

Tư pháp Kim Trung

245

384128190093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:36:24

ĐỖ VĂN ĐỊNH

20/02/2019 09:36:24

20/02/2019 10:27:08

Tư pháp Kim Trung

246

384128190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:34:22

MAI VĂN TUẤT

20/02/2019 09:34:22

20/02/2019 10:27:09

Tư pháp Kim Trung

247

384136190169

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 09:32:50

PHẠM VĂN CƯỜNG (KS 19)

20/02/2019 09:32:50

19/02/2019 09:37:33

Tư pháp Thượng Kiệm

248

384128190091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:27:48

ĐINH HOÀNG HẢI

20/02/2019 09:27:48

20/02/2019 10:27:09

Tư pháp Kim Trung

249

384128190090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:26:24

ĐINH VĂN LỤC

20/02/2019 09:26:24

20/02/2019 10:27:10

Tư pháp Kim Trung

250

384136190168

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 09:25:41

ĐÀO QUỐC CÔNG (KS 22)

20/02/2019 09:25:41

19/02/2019 09:31:34

Tư pháp Thượng Kiệm

251

384128190089

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:24:44

ĐỖ VĂN TÌNH

20/02/2019 09:24:44

20/02/2019 10:27:10

Tư pháp Kim Trung

252

384141190057

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:24:14

ĐINH THỊ ĐỊNH

20/02/2019 09:24:14

19/02/2019 09:51:06

Tư pháp Yên Mật

253

384128190088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:22:50

BÙI HỒNG TUẤN

20/02/2019 09:22:50

20/02/2019 10:27:10

Tư pháp Kim Trung

254

384128190087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:21:19

LÃ NGỌC LINH

20/02/2019 09:21:19

20/02/2019 10:27:11

Tư pháp Kim Trung

255

384128190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:19:17

TRẦN THỊ NHẠN

20/02/2019 09:19:17

20/02/2019 10:27:11

Tư pháp Kim Trung

256

384141190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:18:19

TRẦN VĂN DÂN

20/02/2019 09:18:19

19/02/2019 09:20:15

Tư pháp Yên Mật

257

384128190085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:17:33

TRẦN VĂN PHAN

20/02/2019 09:17:33

20/02/2019 10:27:11

Tư pháp Kim Trung

258

384136190167

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/02/2019 09:17:22

PHẠM VĂN HOÀN (Khai sinh 23)

20/02/2019 09:17:22

19/02/2019 09:24:01

Tư pháp Thượng Kiệm

259

384128190084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:15:54

TRẦN VĂN HỮU

20/02/2019 09:15:54

20/02/2019 10:27:12

Tư pháp Kim Trung

260

384141190055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:14:55

PHẠM VĂN VỞ

20/02/2019 09:14:55

19/02/2019 09:20:16

Tư pháp Yên Mật

261

384128190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:13:51

TRẦN VĂN VÌ

20/02/2019 09:13:51

20/02/2019 10:27:12

Tư pháp Kim Trung

262

384121190064

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/02/2019 09:12:24

PHẠM NGỌC ĐÁC

20/02/2019 09:12:24

19/02/2019 14:57:16

Tư pháp Chất Bình

263

384141190054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:12:21

PHẠM VĂN VƠ

20/02/2019 09:12:21

19/02/2019 09:20:16

Tư pháp Yên Mật

264

384128190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:12:10

VŨ TRƯỜNG THU

20/02/2019 09:12:10

20/02/2019 10:27:12

Tư pháp Kim Trung

265

384128190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:10:26

VŨ QUẢNG TRƯỜNG

20/02/2019 09:10:26

20/02/2019 10:27:13

Tư pháp Kim Trung

266

384128190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:08:34

PHẠM THỊ LƯƠNG THU

20/02/2019 09:08:34

20/02/2019 10:27:13

Tư pháp Kim Trung

267

384128190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:06:31

TRẦN ĐỨC THIỆN

20/02/2019 09:06:31

20/02/2019 10:27:14

Tư pháp Kim Trung

268

384128190078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:04:47

ĐOÀN VĂN HUYỆN

20/02/2019 09:04:47

20/02/2019 10:27:14

Tư pháp Kim Trung

269

384128190077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 09:02:16

NGUYỄN VĂN DŨNG

20/02/2019 09:02:16

20/02/2019 10:27:14

Tư pháp Kim Trung

270

384128190076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 08:59:50

TRẦN VĂN PHÁP

20/02/2019 08:59:50

20/02/2019 10:27:15

Tư pháp Kim Trung

271

384128190075

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 08:55:27

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

20/02/2019 08:55:27

20/02/2019 10:27:15

Tư pháp Kim Trung

272

384142190002

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/02/2019 08:49:32

NGUYỄN VĂN VŨ

20/02/2019 08:49:32

20/02/2019 09:42:33

Tư pháp Ân Hòa

273

384142190001

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở.

19/02/2019 08:30:55

TRẦN VĂN THIỆU

21/02/2019 08:30:55

20/02/2019 09:43:32

Tư pháp Ân Hòa

274

384136190166

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 08:16:18

TRẦN VĂN VƯƠNG (Chứng thực CCCD, số 149)

20/02/2019 08:16:18

19/02/2019 08:20:40

Tư pháp Thượng Kiệm

275

384136190165

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/02/2019 08:12:58

PHAN THỊ ANH (Chứng thực CMND, số 148)

20/02/2019 08:12:58

19/02/2019 08:21:08

Tư pháp Thượng Kiệm

276

384121190063

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/02/2019 07:27:19

TRẦN VĂN TỪ

20/02/2019 07:27:19

19/02/2019 07:30:07

Tư pháp Chất Bình

277

384141190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 16:25:32

PHẠM THỊ CẢNH

19/02/2019 16:25:32

18/02/2019 16:37:35

Tư pháp Yên Mật

278

384119190092

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

18/02/2019 16:24:06

CÙ THỊ VÂN

19/02/2019 16:24:06

18/02/2019 16:26:36

Tư pháp  Phát Diệm

279

384141190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 16:14:33

HOÀNG THỊ HIỀN

19/02/2019 16:14:33

19/02/2019 10:20:11

Tư pháp Yên Mật

280

384119190091

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

18/02/2019 16:13:36

PHAN VĂN CHUNG

19/02/2019 16:13:36

18/02/2019 16:21:40

Tư pháp  Phát Diệm

281

384119190090

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/02/2019 16:11:55

PHAN VĂN CHUNG

19/02/2019 16:11:55

18/02/2019 16:21:40

Tư pháp  Phát Diệm

282

384119190089

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

18/02/2019 16:10:40

NGÔ THỊ HÀ

19/02/2019 16:10:40

18/02/2019 16:21:41

Tư pháp  Phát Diệm

283

384119190088

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/02/2019 16:08:27

NGÔ THỊ HÀ

19/02/2019 16:08:27

18/02/2019 16:21:41

Tư pháp  Phát Diệm

284

384119190087

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

18/02/2019 16:05:46

VŨ KHẮC CHIẾN

19/02/2019 16:05:46

18/02/2019 16:21:42

Tư pháp  Phát Diệm

285

384119190086

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/02/2019 16:03:52

VŨ KHẮC CHIẾN

19/02/2019 16:03:52

18/02/2019 16:21:42

Tư pháp  Phát Diệm

286

384138190060

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/02/2019 16:02:12

TRẦN VĂN DƯƠNG

19/02/2019 16:02:12

 

Tư pháp Văn Hải

287

384119190085

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

18/02/2019 16:01:57

TRẦN VĂN HOÀNG

19/02/2019 16:01:57

18/02/2019 16:21:42

Tư pháp  Phát Diệm

288

384124190083

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18/02/2019 16:01:40

ĐẶNG THỊ THƠM

25/02/2019 16:01:40

18/02/2019 16:04:24

Tư pháp Hồi Ninh

289

384119190084

Thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu

18/02/2019 15:59:35

TRẦN VĂN HOÀNG

19/02/2019 15:59:35

18/02/2019 16:21:43

Tư pháp  Phát Diệm

290

384105190136

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/02/2019 15:57:19

ĐINH THỊ YẾN

21/02/2019 15:57:19

18/02/2019 16:07:08

Trần Thị Quỳnh Giao

291

384135190094

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 15:25:16

VŨ VĂN TƯỢC

19/02/2019 15:25:16

18/02/2019 16:25:15

Tư pháp Quang Thiện

292

384135190093

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

18/02/2019 15:24:16

ĐỖ VĂN GIỐNG

19/02/2019 15:24:16

18/02/2019 16:25:16

Tư pháp Quang Thiện

293

384135190092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 15:23:06

TRẦN THỊ PHƯƠNG NAM

19/02/2019 15:23:06

18/02/2019 16:25:16

Tư pháp Quang Thiện

294

384135190091

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/02/2019 15:21:28

NGUYỄN THỊ ĐÀO

19/02/2019 15:21:28

18/02/2019 16:25:17

Tư pháp Quang Thiện

295

384135190090

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/02/2019 15:20:37

CAO THỊ BÌNH

19/02/2019 15:20:37

18/02/2019 16:25:17

Tư pháp Quang Thiện

296

384135190089

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/02/2019 15:19:30

CAO ĐỨC ANH

19/02/2019 15:19:30

18/02/2019 16:25:18

Tư pháp Quang Thiện

297

384135190088

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/02/2019 15:18:39

TRẦN THỊ PHƯƠNG

19/02/2019 15:18:39

18/02/2019 16:25:18

Tư pháp Quang Thiện

298

384105190135

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/02/2019 15:02:55

ĐÀM THỊ NHẠN

21/02/2019 15:02:55

18/02/2019 16:07:08

Trần Thị Quỳnh Giao

299

384105190134

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/02/2019 14:59:48

ĐOÀN THỊ LUYẾN

21/02/2019 14:59:48

18/02/2019 16:07:09

Trần Thị Quỳnh Giao

300

384129190090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 14:56:35

PHẠM THỊ LỆ GIANG

19/02/2019 14:56:35

18/02/2019 15:04:05

Tư pháp Kim Tân

301

384124190082

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/02/2019 14:56:08

TRẦN THỊ THU PHƯƠNG

19/02/2019 14:56:08

18/02/2019 14:59:31

Tư pháp Hồi Ninh

302

384129190089

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 14:55:10

NGUYỄN TIẾN TRUNG

19/02/2019 14:55:10

18/02/2019 15:04:05

Tư pháp Kim Tân

303

384129190088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 14:51:38

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

19/02/2019 14:51:38

18/02/2019 15:04:06

Tư pháp Kim Tân

304

384124190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 14:51:16

TRẦN VĂN Ý

19/02/2019 14:51:16

18/02/2019 14:59:32

Tư pháp Hồi Ninh

305

384129190087

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/02/2019 14:50:26

PHẠM THỊ HOÀI

19/02/2019 14:50:26

18/02/2019 15:04:06

Tư pháp Kim Tân

306

384124190080

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18/02/2019 14:49:42

TRẦN VĂN Ý

25/02/2019 14:49:42

18/02/2019 14:59:32

Tư pháp Hồi Ninh

307

384129190086

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/02/2019 14:49:33

NGUYỄN VĂN LỢI

19/02/2019 14:49:33

18/02/2019 15:04:06

Tư pháp Kim Tân

308

384105190133

CẢI CHÍNH THÁNG SINH CỦA NGƯỜI CHỒNG

18/02/2019 14:36:12

TRẦN VĂN THI

21/02/2019 14:36:12

18/02/2019 15:17:29

Trần Thị Thu Huyền

309

384131190027

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/02/2019 14:35:40

PHAN KẾ TẠ (ĐẢO SỔ VAY VỐN SỐ: 19)

20/02/2019 14:35:40

18/02/2019 14:41:14

Tư pháp Kim Định

310

384105190132

cẢI CHÍNH CHỮ ĐỆM CẢU NGƯỜI CHA; TÊN VÀ NĂM SINH CỦA NGƯỜI MẸ

18/02/2019 14:34:05

BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

21/02/2019 14:34:05

18/02/2019 15:17:29

Trần Thị Thu Huyền

311

384105190131

CẢI CHÍNH NGÀY THÁNG NĂM SINH CỦA NGƯỜI MẸ

18/02/2019 14:32:03

ĐẬU NGỌC HIẾU

21/02/2019 14:32:03

18/02/2019 15:17:30

Trần Thị Thu Huyền

312

384105190130

Cải chính ngày tháng năm sinh của người mẹ

18/02/2019 14:30:36

ĐẬU NGỌC THÀNH

21/02/2019 14:30:36

18/02/2019 15:17:30

Trần Thị Thu Huyền

313

384105190129

CẢI CHÍNH NGÀY THÁNG NĂM SINH CỦA NGƯỜI MẸ

18/02/2019 14:28:50

NGUYỄN THU HÀ

21/02/2019 14:28:50

18/02/2019 15:17:31

Trần Thị Thu Huyền

314

384105190128

Cải chính chữ đệm, ngày  và năm sinh của người cha

18/02/2019 14:27:32

ĐINH NGOC HƯNG

21/02/2019 14:27:32

18/02/2019 15:17:40

Trần Thị Thu Huyền

315

384105190127

Cải chính chữ đệm, ngày và năm sinh của người cha

18/02/2019 14:25:34

ĐINH NGỌC ĐỨC

21/02/2019 14:25:34

18/02/2019 15:17:41

Trần Thị Thu Huyền

316

384137190001

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

18/02/2019 14:23:43

TRẦN THỊ VÓC

20/02/2019 14:23:43

 

Lao động Tân Thành

317

384136190164

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 14:18:53

NGUYỄN VĂN HƯNG (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 147)

19/02/2019 14:18:53

18/02/2019 14:27:24

Tư pháp Thượng Kiệm

318

384133190091

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/02/2019 14:18:33

TRẦN THỊ ĐÀO

19/02/2019 14:18:33

19/02/2019 07:49:46

Tư pháp Lưu Phương

319

384136190163

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 14:16:10

NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH (Chứng thực CCCD, số 146)

19/02/2019 14:16:10

18/02/2019 14:27:24

Tư pháp Thượng Kiệm

320

384136190162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 14:14:22

TRẦN VIỆT PHÚ (Chứng thực giấy chứng nhận QSDĐ, số 145)

19/02/2019 14:14:22

18/02/2019 14:27:25

Tư pháp Thượng Kiệm

321

384136190161

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 14:12:28

HOÀNG THỊ TỊNH (Chứng thực giấy chứng nhận đăng ký xe, số 144)

19/02/2019 14:12:28

18/02/2019 14:27:25

Tư pháp Thượng Kiệm

322

384136190160

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 14:08:37

NGUYỄN THỊ HẰNG (Chứng thực CCCD, số 143)

19/02/2019 14:08:37

18/02/2019 14:27:26

Tư pháp Thượng Kiệm

323

384105190125

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/02/2019 11:04:22

NGUYỄN CAO CÔNG

21/02/2019 12:00:00

18/02/2019 14:34:33

Trần Thị Quỳnh Giao

324

384105190124

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/02/2019 11:01:27

PHẠM VĂN TRIỆU

21/02/2019 12:00:00

18/02/2019 14:34:34

Trần Thị Quỳnh Giao

325

384105190123

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/02/2019 10:58:51

NGUYỄN THỊ TRANG

21/02/2019 10:58:51

18/02/2019 14:34:35

Trần Thị Quỳnh Giao

326

384138190059

Thủ tục đăng ký khai tử

18/02/2019 10:31:17

TRẦN VĂN THÔNG

19/02/2019 10:31:17

 

Tư pháp Văn Hải

327

384121190062

Đăng ký kết hôn

18/02/2019 10:29:17

PHẠM QUỐC BẰNG

19/02/2019 10:29:17

18/02/2019 10:32:22

Tư pháp Chất Bình

328

384136190159

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 10:27:25

NGUYỄN THỊ MINH (Chứng thực giấy chứng sinh, số 142)

19/02/2019 10:27:25

18/02/2019 14:27:26

Tư pháp Thượng Kiệm

329

384132190055

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/02/2019 10:20:53

ĐỖ VĂN LƯỢNG

19/02/2019 10:20:53

18/02/2019 10:23:29

Tư pháp Lai Thành

330

384132190054

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/02/2019 09:47:08

ĐỖ VĂN VƯỢNG

19/02/2019 09:47:08

18/02/2019 09:50:19

Tư pháp Lai Thành

331

384132190053

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/02/2019 09:45:49

TRƯƠNG QUANG NAM

19/02/2019 09:45:49

18/02/2019 09:50:41

Tư pháp Lai Thành

332

384123190088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 09:05:05

TRẦN VĂN BÌNH

19/02/2019 09:05:05

19/02/2019 15:02:14

Tư pháp Hùng Tiến

333

384123190087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 09:03:50

VŨ ĐỨC TRỌNG

19/02/2019 09:03:50

18/02/2019 09:07:14

Tư pháp Hùng Tiến

334

384123190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 09:02:24

TRẦN THỊ OANH

19/02/2019 09:02:24

19/02/2019 15:02:15

Tư pháp Hùng Tiến

335

384123190085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 09:01:18

PHẠM VĂN CÁNH

19/02/2019 09:01:18

19/02/2019 15:02:16

Tư pháp Hùng Tiến

336

384123190084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:59:53

NGÔ VĂN CÔNG

19/02/2019 08:59:53

19/02/2019 15:02:16

Tư pháp Hùng Tiến

337

384123190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:58:41

VŨ XUÂN HY

19/02/2019 08:58:41

19/02/2019 15:02:16

Tư pháp Hùng Tiến

338

384123190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:57:37

PHẠM THỊ HẠNH

19/02/2019 08:57:37

19/02/2019 15:02:17

Tư pháp Hùng Tiến

339

384123190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:56:15

BÙI VĂN TIẾN

19/02/2019 08:56:15

19/02/2019 15:02:17

Tư pháp Hùng Tiến

340

384123190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:55:07

NGUYỄN THỊ LIÊN

19/02/2019 08:55:07

19/02/2019 15:02:18

Tư pháp Hùng Tiến

341

384123190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:53:46

PHẠM HỒNG SƠN

19/02/2019 08:53:46

19/02/2019 15:02:18

Tư pháp Hùng Tiến

342

384123190078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:52:30

DƯƠNG THỊ MỪNG

19/02/2019 08:52:30

19/02/2019 15:02:18

Tư pháp Hùng Tiến

343

384123190077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:51:14

TRẦN THỊ HIỀN

19/02/2019 08:51:14

19/02/2019 15:02:19

Tư pháp Hùng Tiến

344

384123190076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:49:58

NGÔ THỊ THÊU

19/02/2019 08:49:58

19/02/2019 15:02:19

Tư pháp Hùng Tiến

345

384123190075

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:48:43

ĐỖ THỊ NGUYỆT

19/02/2019 08:48:43

19/02/2019 15:02:20

Tư pháp Hùng Tiến

346

384123190074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:47:20

BÙI VĂN TUYẾN

19/02/2019 08:47:20

19/02/2019 15:02:20

Tư pháp Hùng Tiến

347

384123190073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:46:02

NGUYỄN THU PHƯƠNG

19/02/2019 08:46:02

19/02/2019 15:02:21

Tư pháp Hùng Tiến

348

384123190072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:44:21

ĐẶNG NGỌC THANH

19/02/2019 08:44:21

19/02/2019 15:02:21

Tư pháp Hùng Tiến

349

384121190061

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/02/2019 08:41:42

VŨ THỊ HẰNG

19/02/2019 08:41:42

18/02/2019 08:45:48

Tư pháp Chất Bình

350

384123190071

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:41:34

NGUYỄN THỊ THO

19/02/2019 08:41:34

19/02/2019 15:02:21

Tư pháp Hùng Tiến

351

384123190070

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:39:24

LẠI HOÀNG VÂN

19/02/2019 08:39:24

19/02/2019 15:02:22

Tư pháp Hùng Tiến

352

384123190069

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:38:05

NGUYỄN THỊ THO

19/02/2019 08:38:05

19/02/2019 15:02:22

Tư pháp Hùng Tiến

353

384123190068

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:36:48

ĐỖ THỊ NGOAN

19/02/2019 08:36:48

19/02/2019 15:02:23

Tư pháp Hùng Tiến

354

384121190060

Thủ tục đăng ký lại khai tử

18/02/2019 08:35:34

TRẦN VĂN LỰC

25/02/2019 08:35:34

18/02/2019 08:40:01

Tư pháp Chất Bình

355

384123190067

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:35:21

TRẦN THỊ YẾN

19/02/2019 08:35:21

19/02/2019 15:12:16

Tư pháp Hùng Tiến

356

384123190066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:23:17

NGÔ VĂN HỖ

19/02/2019 08:23:17

18/02/2019 09:06:54

Tư pháp Hùng Tiến

357

384123190065

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:21:56

HOÀNG KHẮC THIỆN

19/02/2019 08:21:56

18/02/2019 09:06:55

Tư pháp Hùng Tiến

358

384123190064

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:20:22

NGUYỄN VĂN ĐIỆP

19/02/2019 08:20:22

18/02/2019 09:06:56

Tư pháp Hùng Tiến

359

384123190063

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:18:55

TRẦN THỊ THANH VÂN

19/02/2019 08:18:55

18/02/2019 09:06:56

Tư pháp Hùng Tiến

360

384123190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/02/2019 08:15:45

NGUYỄN VĂN THIỆN

19/02/2019 08:15:45

18/02/2019 09:06:56

Tư pháp Hùng Tiến

361

384141190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/02/2019 10:42:50

TRẦN TRUNG KIÊN

18/02/2019 17:00:00

16/02/2019 10:44:20

Tư pháp Yên Mật

362

384141190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/02/2019 08:31:04

PHẠM VĂN TUYÊN

18/02/2019 17:00:00

16/02/2019 08:34:20

Tư pháp Yên Mật