Hôm nay, Thứ năm ngày 27/02/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 15/6/2019 đến 21/6/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190620-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/06/2019 14:48:22

TRẦN THỊ SINH

25/06/2019 14:48:22

20/06/2019 15:03:15

2

000.43.24.H42-190620-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/06/2019 10:15:38

NINH VĂN VIÊM

25/06/2019 10:15:38

20/06/2019 14:40:25

3

000.43.24.H42-190619-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/06/2019 16:23:28

DƯƠNG TOÀN THẮNG

24/06/2019 16:23:28

27/06/2019 16:22:10

4

000.43.24.H42-190619-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/06/2019 16:12:38

PHẠM THỊ HIẾN

24/06/2019 16:12:38

19/06/2019 16:19:46

5

000.43.24.H42-190619-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/06/2019 15:37:19

VŨ THỊ PHƯƠNG

24/06/2019 15:37:19

20/06/2019 14:41:22

6

000.43.24.H42-190618-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/06/2019 11:09:36

NGUYỄN VĂN ĐANG

21/06/2019 12:00:00

18/06/2019 11:16:44

7

000.43.24.H42-190618-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/06/2019 10:55:21

NGUYỄN THỊ HỒNG

21/06/2019 10:55:21

18/06/2019 11:05:22

8

000.43.24.H42-190616-0021

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 20:03:02

LÊ THỊ THẮM

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 20:06:32

9

000.43.24.H42-190616-0020

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 19:58:05

NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 20:01:44

10

000.43.24.H42-190616-0019

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

16/06/2019 19:52:32

NGUYỄN VĂN QUANG

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:56:00

11

000.43.24.H42-190616-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 19:46:35

LÊ THỊ LIÊN

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:51:13

12

000.43.24.H42-190616-0017

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 19:40:42

TRẦN VĂN NGỌC

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:44:15

13

000.43.24.H42-190616-0016

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 19:35:40

TRẦN VĂN ĐẰNG

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:39:21

14

000.43.24.H42-190616-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 19:30:06

NGUYỄN VĂN KIÊN

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:34:05

15

000.43.24.H42-190616-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 19:24:55

TRẦN THỊ THOA

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:28:38

16

000.43.24.H42-190616-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 19:18:43

ĐOÀN THỊ NÕN

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:23:29

17

000.43.24.H42-190616-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 19:11:14

LÊ THÀNH ĐẠI

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:16:14

18

000.43.24.H42-190616-0011

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

16/06/2019 19:04:29

HOÀNG THỊ MINH HUỆ

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:09:55

19

000.43.24.H42-190616-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 18:55:57

LÊ PHÚ KHÁNH

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 19:01:07

20

000.43.24.H42-190616-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 17:58:54

PHẠM VĂN NGƯỢI

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 18:54:05

21

000.43.24.H42-190616-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 17:47:32

TRẦN THỊ PHẤN

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 17:54:56

22

000.43.24.H42-190616-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 17:40:17

PHAN ĐỨC HOAN

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 17:46:12

23

000.43.24.H42-190616-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 17:10:07

TRẦN XUÂN HƯNG

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 17:14:26

24

000.43.24.H42-190616-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 17:01:31

PHẠM THỊ XUYẾN

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 17:08:28

25

000.43.24.H42-190616-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 16:54:06

NINH VĂN BÁU

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 16:59:32

26

000.43.24.H42-190616-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/06/2019 10:21:43

PHẠM VĂN HIỂN

19/06/2019 17:00:00

16/06/2019 16:51:32