Hôm nay, Thứ ba ngày 18/06/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 15/12/2018 đến 21/12/2018 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

 

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384105181251

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/12/2018 08:48:44

VŨ VĂN THIỆP

25/12/2018 08:48:44

20/12/2018 15:33:26

2

384105181250

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/12/2018 08:26:24

TRẦN VĂN KỲ

25/12/2018 08:26:24

20/12/2018 15:33:26

3

384105181249

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/12/2018 08:24:10

NGUYỄN VĂN TUẤN

25/12/2018 08:24:10

20/12/2018 15:33:26

4

384105181248

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/12/2018 08:15:22

VŨ THỊ NGÁT

25/12/2018 08:15:22

20/12/2018 15:33:26

5

384105181247

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/12/2018 08:12:17

TRẦN VĂN BẰNG

25/12/2018 08:12:17

20/12/2018 15:33:26

6

384105181246

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20/12/2018 08:09:47

PHẠM DUY PHƯỢNG

25/12/2018 08:09:47

20/12/2018 15:33:26

7

384105181245

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: QĐ tuyển dụng

19/12/2018 14:54:55

PHAN THỊ HỒNG NHUNG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 14:57:44

8

384105181244

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

19/12/2018 09:12:14

TRẦN VĂN QUANG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:26

9

384105181243

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 09:11:29

TRẦN VĂN QUANG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:26

10

384105181242

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: BHYT

19/12/2018 09:10:41

DẶNG VĂN ĐÔ

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:26

11

384105181241

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Học bạ

19/12/2018 09:09:02

DƯƠNG TIẾN DŨNG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:26

12

384105181240

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: bằng đại học

19/12/2018 09:08:03

ĐẶNG VĂN LỢI

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:26

13

384105181239

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 09:07:08

ĐẶNG VĂN LỢI

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:26

14

384105181238

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Giấy CN quyền sử dụng đất

19/12/2018 09:06:01

TRẦN THỊ HỒNG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:26

15

384105181237

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Sổ hộ khẩu

19/12/2018 09:04:51

NGUYỄN THỊ THẮM

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

16

384105181236

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 09:03:43

ĐỖ VĂN THANH

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

17

384105181235

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 09:02:20

TRỊNH THỊ NGÂN

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

18

384105181234

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: SỔ hộ khẩu

19/12/2018 09:01:11

ĐOÀN VĂN QUY

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

19

384105181233

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 09:00:04

TRẦN THỊ SÁNG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

20

384105181232

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 08:58:52

TRẦN VĂN TỐT

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

21

384105181231

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Sổ BHXH

19/12/2018 08:58:01

ĐỖ THỊ HẰNG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

22

384105181230

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 08:57:04

PHẠM VĂN VƯƠNG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

23

384105181229

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Quyết định

19/12/2018 08:54:36

PHÙNG THỊ TƯƠI

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

24

384105181228

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 08:53:43

TRẦN TRUNG NGỌC

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

25

384105181227

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 08:52:38

PHẠM VĂN HIỂN

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:27

26

384105181226

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CCCD

19/12/2018 08:51:33

NGUYỄN VĂN HUY

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:28

27

384105181225

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: GCN quyền sử dụng đất

19/12/2018 08:50:24

CAO VĂN HÙNG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:28

28

384105181224

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Sổ hộ khẩu

19/12/2018 08:48:59

PHẠM VĂN KHOẢN

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:42

29

384105181223

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Giấy chứng nhận

19/12/2018 08:47:55

PHẠM VĂN SON

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:42

30

384105181222

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Sổ hộ nghèo

19/12/2018 08:46:34

NINH VĂN TUYẾN

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:42

31

384105181221

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 08:45:21

HÀ MẠNH DŨNG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:42

32

384105181220

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

19/12/2018 08:44:12

TRẦN VĂN HÙNG

19/12/2018 17:00:00

19/12/2018 09:31:42

33

384105181218

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/12/2018 16:37:51

TRẦN THỊ MÂY

20/12/2018 16:37:51

17/12/2018 16:56:01

34

384105181217

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/12/2018 15:23:45

ĐINH THỊ TIÊN

20/12/2018 15:23:45

17/12/2018 15:36:50

35

384105181216

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/12/2018 11:05:14

LÃ VĂN YÊN

20/12/2018 12:00:00

17/12/2018 15:36:50

36

384105181215

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/12/2018 10:29:40

LẠI VĂN VINH

20/12/2018 10:29:40

17/12/2018 15:36:50

37

384105181214

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

17/12/2018 09:20:10

NGUYỄN VĂN NGHỊ

20/12/2018 09:20:10

17/12/2018 15:36:50

38

384105181213

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/12/2018 09:16:54

TRẦN VĂN CƯỜNG

20/12/2018 09:16:54

17/12/2018 15:36:51

39

384105181212

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/12/2018 09:13:54

NGUYỄN THỊ HIÊN

20/12/2018 09:13:54

17/12/2018 15:36:51