Hôm nay, Thứ tư ngày 08/07/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 13/7/2019 đến 26/7/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190725-0022

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 16:59:06

TRẦN THỊ LOAN

30/07/2019 16:59:06

25/07/2019 17:05:19

2

000.43.24.H42-190725-0021

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 15:41:05

TRẦN THỊ SOI

30/07/2019 15:41:05

25/07/2019 15:48:19

3

000.43.24.H42-190725-0020

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 14:41:54

NGUYỄN VĂN KHÁNH

30/07/2019 14:41:54

25/07/2019 15:48:19

4

000.43.24.H42-190725-0019

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 10:55:26

ĐÀO THỊ SOI

30/07/2019 10:55:26

25/07/2019 15:48:20

5

000.43.24.H42-190725-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 10:11:45

NGÔ ĐÌNH DIỆM

30/07/2019 10:11:45

25/07/2019 15:48:20

6

000.43.24.H42-190725-0017

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 10:09:30

PHẠM VĂN TÌNH

30/07/2019 10:09:30

25/07/2019 15:48:21

7

000.43.24.H42-190725-0016

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/07/2019 09:20:29

PHAN VĂN HÙNG

30/07/2019 09:20:29

25/07/2019 15:48:21

8

000.43.24.H42-190725-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 09:15:17

CHU VĂN TƯỜNG

30/07/2019 09:15:17

25/07/2019 15:48:22

9

000.43.24.H42-190725-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 09:12:25

NGUYỄN VĂN NHẬT

30/07/2019 09:12:25

25/07/2019 15:48:22

10

000.43.24.H42-190725-0013

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/07/2019 09:03:17

ĐỖ THỊ MAI

30/07/2019 09:03:17

25/07/2019 15:48:23

11

000.43.24.H42-190725-0012

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

25/07/2019 09:00:02

TỐNG THỊ THẢO

30/07/2019 09:00:02

25/07/2019 15:48:23

12

000.43.24.H42-190725-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:57:25

TRẦN VĂN TƯỞNG

30/07/2019 08:57:25

25/07/2019 15:48:24

13

000.43.24.H42-190725-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:55:18

NGUYỄN VĂN CHÍNH

30/07/2019 08:55:18

25/07/2019 15:48:24

14

000.43.24.H42-190725-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:53:08

VŨ VĂN HẢI

30/07/2019 08:53:08

25/07/2019 15:48:25

15

000.43.24.H42-190725-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:51:01

ĐINH VĂN PHONG

30/07/2019 08:51:01

25/07/2019 15:48:25

16

000.43.24.H42-190725-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:48:37

PHẠM HỒNG KHÁNH

30/07/2019 08:48:37

25/07/2019 15:48:25

17

000.43.24.H42-190725-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:43:35

PHẠM VĂN DUNG

30/07/2019 08:43:35

25/07/2019 15:48:26

18

000.43.24.H42-190725-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:38:06

MAI QUANG BA

30/07/2019 08:38:06

25/07/2019 15:48:26

19

000.43.24.H42-190725-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:35:18

TRẦN THỊ LỰU

30/07/2019 08:35:18

25/07/2019 15:48:27

20

000.43.24.H42-190725-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:32:59

TRẦN VĂN ĐAM

30/07/2019 08:32:59

25/07/2019 15:48:27

21

000.43.24.H42-190725-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:28:19

NGUYỄN VĂN HÀ

30/07/2019 08:28:19

25/07/2019 15:48:28

22

000.43.24.H42-190725-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25/07/2019 08:20:34

PHẠM THỊ MAI NƯƠNG

30/07/2019 08:20:34

25/07/2019 15:48:38

23

000.43.24.H42-190722-0022

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 16:12:13

VŨ THỊ THU HUYỀN

25/07/2019 16:12:13

24/07/2019 10:43:02

24

000.43.24.H42-190722-0021

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 16:03:28

TRƯƠNG NGỌC THẾ

25/07/2019 16:03:28

24/07/2019 10:43:03

25

000.43.24.H42-190722-0020

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 16:00:19

VŨ VĂN VINH

25/07/2019 16:00:19

24/07/2019 10:43:03

26

000.43.24.H42-190722-0019

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 15:21:27

PHẠM HUYỀN TRANG

25/07/2019 15:21:27

24/07/2019 10:43:03

27

000.43.24.H42-190722-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 15:19:23

NGÔ THANH PHONG

25/07/2019 15:19:23

24/07/2019 10:43:04

28

000.43.24.H42-190722-0017

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 14:40:55

ĐẶNG VĂN HẢI

25/07/2019 14:40:55

24/07/2019 10:43:04

29

000.43.24.H42-190722-0016

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 14:38:31

PHẠM TÂM LONG

25/07/2019 14:38:31

24/07/2019 10:43:05

30

000.43.24.H42-190722-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 14:36:06

TRẦN QUỐC ĐẠT

25/07/2019 14:36:06

24/07/2019 10:43:05

31

000.43.24.H42-190722-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 14:24:00

NGUYỄN VĂN HẬU

25/07/2019 14:24:00

24/07/2019 10:43:06

32

000.43.24.H42-190722-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 14:21:07

VŨ TIẾN ĐẠT

25/07/2019 14:21:07

24/07/2019 10:43:06

33

000.43.24.H42-190722-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 14:15:58

VŨ ĐỨC CÔNG

25/07/2019 14:15:58

24/07/2019 10:43:07

34

000.43.24.H42-190722-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 10:16:22

TRẦN THỊ THU GIANG

25/07/2019 10:16:22

24/07/2019 10:43:07

35

000.43.24.H42-190722-0010

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

22/07/2019 09:36:46

NGUYỄN VĂN CHUNG

25/07/2019 09:36:46

24/07/2019 10:43:07

36

000.43.24.H42-190722-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 09:34:39

ĐỖ THỊ THỦY

25/07/2019 09:34:39

24/07/2019 10:43:08

37

000.43.24.H42-190722-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 09:32:15

HOÀNG VĂN HOÀN

25/07/2019 09:32:15

24/07/2019 10:43:08

38

000.43.24.H42-190722-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 09:29:29

PHẠM THỊ NHIỆM

25/07/2019 09:29:29

24/07/2019 10:43:09

39

000.43.24.H42-190722-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 09:24:29

LÊ VĂN NHÂM

25/07/2019 09:24:29

24/07/2019 10:43:09

40

000.43.24.H42-190722-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 09:19:49

LÊ VĂN CÔNG

25/07/2019 09:19:49

24/07/2019 10:43:10

41

000.43.24.H42-190722-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 09:17:03

TRƯƠNG VĂN BÌNH

25/07/2019 09:17:03

24/07/2019 10:43:10

42

000.43.24.H42-190722-0003

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

22/07/2019 09:14:17

TRẦN THỊ OANH

 

25/07/2019 08:19:09

43

000.43.24.H42-190722-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 09:11:28

NGUYỄN VĂN MINH

25/07/2019 09:11:28

24/07/2019 10:43:11

44

000.43.24.H42-190722-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

22/07/2019 09:08:41

PHẠM THỊ BÍCH

25/07/2019 09:08:41

24/07/2019 10:43:19