Hôm nay, Thứ hai ngày 16/09/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 13/4/2019 đến 19/4/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384119190214

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/04/2019 17:05:46

TRẦN THỊ HIỀN

22/04/2019 17:00:00

19/04/2019 17:09:25

2

384119190213

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/04/2019 17:04:34

PHẠM THỊ ÁNH HỒNG

22/04/2019 17:00:00

19/04/2019 17:09:26

3

384119190212

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

19/04/2019 17:02:00

NGUYỄN THỊ KIM THU

22/04/2019 17:00:00

19/04/2019 17:09:26

4

384119190211

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/04/2019 17:00:12

NGUYỄN THỊ KIM THU

26/04/2019 17:00:00

19/04/2019 17:09:26

5

384122190208

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/04/2019 16:53:53

PHẠM THỊ MAI

26/04/2019 16:53:53

24/04/2019 16:27:09

6

384119190210

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

19/04/2019 16:52:47

PHAN THỊ VÂN

22/04/2019 16:52:47

19/04/2019 17:09:27

7

384119190209

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

19/04/2019 16:51:04

NGUYỄN HUY CƯỜNG

22/04/2019 16:51:04

19/04/2019 17:09:27

8

384131190136

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/04/2019 16:16:08

NGUYỄN VĂN HUYỀN

22/04/2019 16:16:08

19/04/2019 16:18:18

9

384136190424

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 15:40:21

ĐINH VĂN THANH (Chứng thực huân chương kháng chiến, số 355, ĐTMG)

22/04/2019 15:40:21

19/04/2019 15:43:12

10

384136190423

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 15:38:46

TRẦN THỊ THOA (Chứng thực CCCD, số 354)

22/04/2019 15:38:46

19/04/2019 15:43:13

11

384136190422

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 15:37:30

VŨ MẠNH THẾ (Chứng thực CCCD, số 353)

22/04/2019 15:37:30

19/04/2019 15:43:13

12

384139190045

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/04/2019 15:06:32

NGUYỄN VĂN HÒA

22/04/2019 15:06:32

19/04/2019 16:08:17

13

384139190044

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/04/2019 15:04:59

NGUYỄN VĂN HÒA

22/04/2019 15:04:59

19/04/2019 16:08:42

14

384123190307

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:56:13

VŨ HOÀNG HIỆP

22/04/2019 14:56:13

22/04/2019 15:29:50

15

384123190306

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/04/2019 14:53:36

ĐỖ TIẾN TRUNG

22/04/2019 14:53:36

22/04/2019 15:29:51

16

384123190305

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:48:09

KIỀU THỊ NƯƠNG

22/04/2019 14:48:09

22/04/2019 15:29:51

17

384124190249

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/04/2019 14:48:00

TÔ THỊ THANH HUỆ

26/04/2019 14:48:00

19/04/2019 14:50:48

18

384123190304

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:46:06

VŨ VĂN TRƯỜNG

22/04/2019 14:46:06

22/04/2019 15:29:52

19

384123190303

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:44:39

VŨ QUỐC HỘI

22/04/2019 14:44:39

22/04/2019 15:29:52

20

384123190302

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:43:22

PHẠM VĂN LỰC

22/04/2019 14:43:22

22/04/2019 15:29:52

21

384123190301

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:42:03

KIỀU DUY KHÁNH

22/04/2019 14:42:03

22/04/2019 15:29:53

22

384123190300

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:39:45

MAI THỊ XUYẾN

22/04/2019 14:39:45

22/04/2019 15:29:53

23

384123190299

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:38:31

TRÀN MINH ĐỨC

22/04/2019 14:38:31

22/04/2019 15:29:54

24

384123190298

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:36:54

PHẠM ANH TUẤN

22/04/2019 14:36:54

22/04/2019 15:29:54

25

384123190297

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:35:24

NGUYỄN VĂN VIÊN

22/04/2019 14:35:24

22/04/2019 15:29:55

26

384123190296

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:33:52

TRẦN VĂN SINH

22/04/2019 14:33:52

22/04/2019 15:29:55

27

384123190295

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

19/04/2019 14:31:46

VŨ VĂN TRƯỜNG

23/04/2019 14:31:46

22/04/2019 15:29:56

28

384123190294

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

19/04/2019 14:30:30

NGUYỄN THỊ MONG

23/04/2019 14:30:30

22/04/2019 15:29:56

29

384121190193

Đăng ký kết hôn

19/04/2019 14:29:12

PHẠM VĂN NGỌC

22/04/2019 14:29:12

19/04/2019 14:32:04

30

384122190206

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/04/2019 14:29:03

VŨ THỊ ĐÀO

26/04/2019 14:29:03

24/04/2019 16:27:10

31

384123190293

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

19/04/2019 14:28:56

TRÀN VĂN TRỊNH

23/04/2019 14:28:56

22/04/2019 15:29:57

32

384139190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:27:59

PHẠM VĂN PHÚ

22/04/2019 14:27:59

19/04/2019 14:34:08

33

384139190042

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 14:26:06

NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

22/04/2019 14:26:06

19/04/2019 14:34:35

34

384139190041

Căn CCD, Hộ khẩu

19/04/2019 14:24:30

NGUYỄN VĂN TUYÊN

22/04/2019 14:24:30

19/04/2019 14:35:08

35

384139190040

Chứng thực CCCD, hộ khẩu

19/04/2019 14:22:25

PHẠM THỊ HƯỜNG

22/04/2019 14:22:25

19/04/2019 14:35:29

36

384131190135

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/04/2019 14:00:05

ĐỐ VĂN THẢO( ĐKL KHAI SINH SỐ:69)

26/04/2019 14:00:05

19/04/2019 14:17:10

37

384131190134

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

19/04/2019 13:57:33

TRẦN THỊ NGUYỆT( CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH SỐ:55)

23/04/2019 13:57:33

19/04/2019 14:17:11

38

384127190111

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 10:25:20

LƯƠNG ĐỨC QUÂN

22/04/2019 10:25:20

19/04/2019 10:31:19

39

384127190110

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 10:24:01

NGUYỄN VĂN CHUNG

22/04/2019 10:24:01

19/04/2019 10:31:20

40

384138190116

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

19/04/2019 10:23:05

LÊ VĂN HÁN

26/04/2019 10:23:05

 

41

384127190109

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 10:22:37

NGUYỄN CHÍ LONG

22/04/2019 10:22:37

19/04/2019 10:31:20

42

384127190108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 10:21:05

TRẦN CÔNG ĐOÀN

22/04/2019 10:21:05

19/04/2019 10:31:21

43

384127190107

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 10:18:50

LƯƠNG ĐỨC VỊNH

22/04/2019 10:18:50

19/04/2019 10:31:21

44

384133190170

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19/04/2019 09:37:12

PHAN THỊ TRANG

22/04/2019 09:37:12

02/05/2019 14:16:08

45

384133190169

Thủ tục đăng ký khai sinh

19/04/2019 09:19:43

TRẦN VĂN TOẢN

22/04/2019 09:19:43

02/05/2019 14:16:08

46

384136190421

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 09:11:11

NGUYỄN THỊ HƯƠNG (Chứng thực CCCD, số 352)

22/04/2019 09:11:11

19/04/2019 09:17:32

47

384136190420

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 09:10:01

VŨ THỊ LAN (Chứng thực CMND, số 351)

22/04/2019 09:10:01

19/04/2019 09:17:33

48

384136190419

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 09:07:23

ĐỖ THỊ HÒA (Chứng thực Bằng TNĐH, số 350)

22/04/2019 09:07:23

19/04/2019 09:17:33

49

384136190418

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 09:05:28

HOÀNG YẾN NGỌC (Chứng thực HĐLĐ, số 349)

22/04/2019 09:05:28

19/04/2019 09:17:34

50

384136190417

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 09:03:30

LÊ VĂN TÚ (Chứng thực CCCD, số 347)

22/04/2019 09:03:30

19/04/2019 09:17:34

51

384136190416

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 09:02:16

NGÔ XUÂN BẢN (Chứng thực học bạ THPT, số 346-ĐTMG)

22/04/2019 09:02:16

19/04/2019 09:17:35

52

384136190415

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 09:00:28

LÊ THỊ LIÊN (Chứng thực QĐ luân chuyển công tác, số 345)

22/04/2019 09:00:28

19/04/2019 09:17:35

53

384136190414

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 08:57:05

NGUYỄN VĂN CHUNG (Chứng thực CCCD, số 344)

22/04/2019 08:57:05

19/04/2019 09:17:36

54

384135190369

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 07:38:01

TRỊNH THỊ YÊN

22/04/2019 07:38:01

19/04/2019 14:28:57

55

384135190368

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 07:37:10

TRẦN VĂN QUÂN

22/04/2019 07:37:10

19/04/2019 14:28:58

56

384135190367

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

19/04/2019 07:36:29

PHẠM VĂN SƠN

22/04/2019 07:36:29

19/04/2019 14:28:58

57

384135190366

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

19/04/2019 07:35:28

PHẠM THỊ THU VÂN

22/04/2019 07:35:28

19/04/2019 14:28:58

58

384119190208

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

18/04/2019 17:02:15

NGUYỄN HUY CƯỜNG

19/04/2019 17:00:00

18/04/2019 17:06:40

59

384119190207

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

18/04/2019 17:00:24

TRỊNH THỊ LÝ

19/04/2019 17:00:00

18/04/2019 17:06:41

60

384119190206

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

18/04/2019 16:58:34

ĐẶNG MINH HẢI

19/04/2019 16:58:34

18/04/2019 17:06:41

61

384119190205

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

18/04/2019 16:54:44

LÊ TUẤN LINH

19/04/2019 16:54:44

18/04/2019 17:06:41

62

384140190165

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:52:31

TRƯƠNG MINH ÁNH

19/04/2019 16:52:31

26/04/2019 16:32:12

63

384140190164

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:50:47

TRƯƠNG XUÂN PHƯƠNG

19/04/2019 16:50:47

26/04/2019 16:32:13

64

384119190204

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 16:50:08

LÊ TUẤN LINH

19/04/2019 16:50:08

18/04/2019 17:06:42

65

384140190163

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:49:10

HOÀNG VĂN KIÊN

19/04/2019 16:49:10

26/04/2019 16:32:13

66

384105190454

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/04/2019 16:47:20

DƯƠNG THỊ HẢI YẾN

23/04/2019 16:47:20

19/04/2019 14:50:06

67

384140190162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:46:33

LẠI THỊ HỒI

19/04/2019 16:46:33

26/04/2019 16:32:13

68

384140190161

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:45:24

TRẦN VĂN TỊNH

19/04/2019 16:45:24

26/04/2019 16:32:14

69

384140190160

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:41:05

TRẦN THỊ NHÀI

19/04/2019 16:41:05

26/04/2019 16:32:14

70

384131190133

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/04/2019 16:40:47

TRẦN THỊ LUYỆN( TRÍCH LỤC KHAI TỨ SỐ 32)

19/04/2019 16:40:47

18/04/2019 16:43:10

71

384131190132

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 16:37:20

ĐÀO VĂN BỘ( ĐK KHAI SINH SỐ:68)

19/04/2019 16:37:20

18/04/2019 16:43:10

72

384140190159

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:33:31

NGUYỄN MINH TAM

19/04/2019 16:33:31

26/04/2019 16:32:15

73

384140190158

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:29:33

ĐINH THỊ NGHI

19/04/2019 16:29:33

26/04/2019 16:32:15

74

384121190192

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/04/2019 16:25:29

BÙI ANH TUẤN

19/04/2019 16:25:29

18/04/2019 16:27:51

75

384120190164

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/04/2019 16:24:27

NGUYỄN THỊ HOÀI

19/04/2019 16:24:27

18/04/2019 16:30:30

76

384105190453

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/04/2019 16:24:24

NGUYỄN VĂN CÔNG

23/04/2019 16:24:24

19/04/2019 14:50:07

77

384120190163

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:22:40

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

19/04/2019 16:22:40

18/04/2019 16:30:31

78

384120190162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:21:24

BÙI THỊ CHÂU LOAN

19/04/2019 16:21:24

18/04/2019 16:30:31

79

384120190161

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:20:22

NGUYỄN THỊ HOÀI

19/04/2019 16:20:22

18/04/2019 16:30:32

80

384122190204

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 16:19:15

NGUYỄN MINH LÝ

19/04/2019 16:19:15

18/04/2019 16:47:39

81

384120190160

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:18:52

TRẦN VĂN THÀNH

19/04/2019 16:18:52

18/04/2019 16:30:33

82

384120190159

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:17:51

PHẠM THỊ DUNG

19/04/2019 16:17:51

18/04/2019 16:30:33

83

384120190158

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 16:15:46

PHẠM THỊ DUNG

19/04/2019 16:15:46

18/04/2019 16:30:34

84

384140190157

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 16:10:40

PHẠM THỊ HẰNG

19/04/2019 16:10:40

26/04/2019 16:32:15

85

384140190156

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 16:08:03

VŨ XUÂN QUỲNH

19/04/2019 16:08:03

26/04/2019 16:32:16

86

384140190155

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 16:06:02

LÊ VĂN GIÁP

19/04/2019 16:06:02

26/04/2019 16:32:16

87

384140190154

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 16:04:29

LÃ VĂN NGŨ

19/04/2019 16:04:29

26/04/2019 16:32:17

88

384139190039

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 15:44:50

ĐÕ VĂN LƯU

19/04/2019 15:44:50

18/04/2019 15:58:11

89

384139190038

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 15:43:30

PHẠM THỊ THÚY NHỊ

19/04/2019 15:43:30

18/04/2019 15:58:48

90

384122190203

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/04/2019 15:39:32

TRƯƠNG THỊ LUYẾN

19/04/2019 15:39:32

18/04/2019 16:47:39

91

384122190202

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 15:38:16

VŨ VĂN CAO

19/04/2019 15:38:16

18/04/2019 16:47:40

92

384105190452

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/04/2019 15:35:04

NGUYỄN THỊ MAI

23/04/2019 15:35:04

19/04/2019 14:50:07

93

384139190037

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18/04/2019 15:16:24

VŨ THỊ HOA

25/04/2019 15:16:24

18/04/2019 15:32:03

94

384136190413

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 15:14:24

NGUYỄN VĂN KHANH (Chứng thực QĐ lương, số 343-ĐTMG)

19/04/2019 15:14:24

19/04/2019 08:28:25

95

384121190191

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/04/2019 15:13:36

PHẠM VĂN PHONG

19/04/2019 15:13:36

18/04/2019 15:16:01

96

384136190412

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 15:13:10

TRẦN VĂN TRỌNG (Chứng thực giấy chứng sinh, số 342)

19/04/2019 15:13:10

19/04/2019 08:28:25

97

384136190411

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 15:06:01

CÙ VĂN MƯỜI (Chứng thực giấy xác nhận khuyết tật, số 341)

19/04/2019 15:06:01

19/04/2019 08:28:26

98

384136190410

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 15:01:23

TRẦN THỊ HUYỀN (Chứng thực HĐ vay vốn, số 11)

22/04/2019 15:01:23

19/04/2019 08:28:26

99

384105190451

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 13:56:20

TRƯƠNG XUÂN PHƯƠNG

23/04/2019 13:56:20

19/04/2019 14:50:08

100

384124190248

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18/04/2019 10:58:37

NGUYỄN VĂN PHÚ

25/04/2019 10:58:37

18/04/2019 11:00:20

101

384137190003

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

18/04/2019 10:45:54

TRẦN THỊ TUẤN

22/04/2019 10:45:54

 

102

384105190450

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 10:31:13

ĐỖ VĂN HÀO

23/04/2019 10:31:13

19/04/2019 14:50:08

103

384105190449

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 10:28:37

TRẦN THỊ KHUYÊN

23/04/2019 10:28:37

19/04/2019 14:50:09

104

384105190448

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 10:24:47

MAI THU THẢO

23/04/2019 10:24:47

19/04/2019 14:50:09

105

384105190447

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 10:17:45

ĐOÀN THỊ THÊM

23/04/2019 10:17:45

19/04/2019 14:50:10

106

384126190084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 10:05:31

NGUYỄN VĂN PHÁT

19/04/2019 10:05:31

02/05/2019 09:06:40

107

384126190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 10:04:21

VŨ THỊ XUÂN

19/04/2019 10:04:21

02/05/2019 09:06:40

108

384126190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 10:02:42

NGUYỄN THỊ HỒNG NINH

19/04/2019 10:02:42

18/04/2019 10:06:52

109

384126190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 09:59:43

NGUYỄN VĂN NHÌ

19/04/2019 09:59:43

18/04/2019 10:06:53

110

384126190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 09:57:06

ĐOÀN THỊ NGUYỆT

19/04/2019 09:57:06

18/04/2019 10:06:54

111

384126190079

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

18/04/2019 09:56:23

ĐỖ THỊ XUÂN

22/04/2019 09:56:23

18/04/2019 10:13:11

112

384126190078

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

18/04/2019 09:55:20

NGUYỄN THỊ XỨNG

22/04/2019 09:55:20

18/04/2019 10:13:12

113

384105190446

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 09:54:33

BÙI THỊ HÀ

23/04/2019 09:54:33

19/04/2019 14:50:10

114

384126190077

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

18/04/2019 09:53:47

ĐÀO MẠNH TÀI

19/04/2019 09:53:47

18/04/2019 10:13:12

115

384139190036

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/04/2019 09:51:38

VŨ THỊ VUI

19/04/2019 09:51:38

18/04/2019 15:14:30

116

384126190076

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 09:50:36

TRẦN VĂN BỀN

19/04/2019 09:50:36

18/04/2019 10:06:54

117

384121190190

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/04/2019 09:50:09

NGUYỄN XUÂN ĐOÀN

19/04/2019 09:50:09

18/04/2019 09:52:36

118

384126190075

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 09:48:50

TRẦN VĂN BỀN

19/04/2019 09:48:50

18/04/2019 10:06:55

119

384105190445

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/04/2019 09:46:20

TRẦN TIẾN DŨNG

23/04/2019 09:46:20

19/04/2019 14:50:10

120

384105190444

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 09:27:07

NGUYỄN THỊ THƠM

23/04/2019 09:27:07

19/04/2019 14:50:11

121

384105190443

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/04/2019 09:15:13

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

23/04/2019 09:15:13

19/04/2019 14:50:11

122

384139190035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 08:27:57

ĐỖ VĂN DIỆN

19/04/2019 08:27:57

18/04/2019 08:35:34

123

384139190034

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 08:26:22

ĐIN H THỊ PHƯỢNG

19/04/2019 08:26:22

18/04/2019 08:36:00

124

384144190181

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 08:13:39

CAO VĂN TUYÊN

22/04/2019 08:13:39

18/04/2019 08:21:14

125

384144190180

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 08:11:44

NGUYỄN VĂN DIỆN

22/04/2019 08:11:44

18/04/2019 08:21:14

126

384144190179

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 08:07:18

VŨ VĂN KHƠI

22/04/2019 08:07:18

18/04/2019 08:21:15

127

384105190442

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 08:07:17

PHẠM VĂN THÀNH

23/04/2019 08:07:17

19/04/2019 14:50:12

128

384144190178

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 08:05:09

PHAN THỊ THANH BÌNH

22/04/2019 08:05:09

18/04/2019 08:21:15

129

384135190365

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

18/04/2019 08:03:54

PHẠM VĂN HẬU

19/04/2019 08:03:54

18/04/2019 15:08:04

130

384144190177

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 08:03:01

TRẦN VĂN TÂN

22/04/2019 08:03:01

18/04/2019 08:21:16

131

384144190176

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 08:00:49

PHẠM VĂN HIẾN

22/04/2019 08:00:49

18/04/2019 08:21:16

132

384135190364

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

18/04/2019 08:00:43

VŨ THỊ BẨY

19/04/2019 08:00:43

18/04/2019 15:08:05

133

384144190175

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 07:59:26

TRẦN VĂN QUANG

22/04/2019 07:59:26

18/04/2019 08:21:17

134

384135190363

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 07:59:22

NGUYỄN THỊ THOA

19/04/2019 07:59:22

18/04/2019 15:08:05

135

384135190362

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

18/04/2019 07:58:17

TRẦN VĂN KỲ

19/04/2019 07:58:17

18/04/2019 15:08:06

136

384144190174

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 07:57:52

HOÀNG ANH TUẤN

22/04/2019 07:57:52

18/04/2019 08:21:17

137

384135190361

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

18/04/2019 07:57:04

TRẦN MINH   TÂM

22/04/2019 07:57:04

18/04/2019 15:08:06

138

384135190360

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 07:55:27

DƯƠNG THỊ NGA

19/04/2019 07:55:27

18/04/2019 15:08:07

139

384135190359

Thủ tục đăng ký khai sinh

18/04/2019 07:54:30

PHẠM HỒNG THÁI

19/04/2019 07:54:30

18/04/2019 15:08:07

140

384135190358

Thủ tục đăng ký khai tử

18/04/2019 07:52:51

TRỊNH MINH GIANG

19/04/2019 07:52:51

18/04/2019 15:08:08

141

384131190131

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 07:41:02

HOÀNG KHẮC THĂNG( CHỨNG THỰC SỐ HỘ KHẨU SỐ:271)

19/04/2019 07:41:02

18/04/2019 07:43:34

142

384131190130

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 07:38:56

HOÀNG KHẮC PHẤN( CHỨNG THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT SỐ:269)

19/04/2019 07:38:56

18/04/2019 07:43:35

143

384131190129

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 07:36:41

PHẠM THỊ NHƯỜNG( CHỨNG THỰC BTN SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SỐ:266)

19/04/2019 07:36:41

18/04/2019 07:43:35

144

384105190441

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/04/2019 07:35:31

TRẦN TRUNG TRỰC

23/04/2019 07:35:31

19/04/2019 14:50:12

145

384105190440

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/04/2019 07:32:50

NGUYỄN THANH THỦY

23/04/2019 07:32:50

19/04/2019 14:50:13

146

384131190128

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 07:30:14

TRỊNH VĂN THÓC(CMND SỐ:2640

19/04/2019 07:30:14

18/04/2019 07:34:50

147

384105190439

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

18/04/2019 07:29:44

PHẠM VĂN ĐỘ

23/04/2019 07:29:44

19/04/2019 14:50:13

148

384131190127

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 07:27:29

NGUYỄN THỊ LIÊN( CHỨNG THỰC CMND SỐ:163)

19/04/2019 07:27:29

18/04/2019 07:34:51

149

384131190126

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 07:25:00

NGUYỄN THỊ THANH TÂM( CHỨNG THỰC HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC SỐ:262)

19/04/2019 07:25:00

18/04/2019 07:34:51

150

384105190438

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 07:22:16

PHẠM VĂN THÀNH

23/04/2019 07:22:16

19/04/2019 14:50:14

151

384131190125

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

18/04/2019 07:21:10

TRẦN THỊ THANH HÀ

19/04/2019 07:21:10

18/04/2019 07:23:25

152

384105190437

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 07:18:30

NGUYỄN VĂN VINH

23/04/2019 07:18:30

19/04/2019 14:50:14

153

384105190436

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18/04/2019 07:16:03

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

23/04/2019 07:16:03

19/04/2019 14:50:15

154

384119190203

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh cho PHẠM THỊ MINH THU

17/04/2019 16:36:56

PHẠM VĂN LUYỆN

18/04/2019 16:36:56

17/04/2019 16:39:59

155

384119190202

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh cho con PHẠM ANH QUÂN

17/04/2019 16:35:05

PHẠM VĂN LUYỆN

18/04/2019 16:35:05

17/04/2019 16:40:00

156

384119190201

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Thị trấn Phát Diệm

17/04/2019 16:33:04

NGUYỄN THỊ NGÀ

18/04/2019 16:33:04

17/04/2019 16:40:00

157

384139190033

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/04/2019 16:32:20

PHẠM THỊ TƯƠI

18/04/2019 16:32:20

17/04/2019 16:34:49

158

384133190168

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

17/04/2019 16:30:13

ĐỖ VĂN HÀO

19/04/2019 16:30:13

19/04/2019 09:08:29

159

384133190167

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

17/04/2019 16:28:13

TRẦN THỊ KHUYÊN

19/04/2019 16:28:13

19/04/2019 09:08:29

160

384133190166

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

17/04/2019 16:25:47

NGUYỄN THỊ THẢO

19/04/2019 16:25:47

19/04/2019 09:08:30

161

384118190063

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 16:24:41

KIỀU VIẾT ANH

18/04/2019 16:24:41

 

162

384133190165

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

17/04/2019 16:23:27

LÊ THỊ THƠM

19/04/2019 16:23:27

19/04/2019 09:08:30

163

384136190409

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 16:19:21

HOÀNG THỊ THU THẢO (Chứng thực CCCD, số 340)

18/04/2019 16:19:21

18/04/2019 07:42:26

164

384136190408

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 16:17:30

ĐINH THỊ ANH (Chứng thực CCCD, số 339)

18/04/2019 16:17:30

18/04/2019 07:42:26

165

384136190407

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 16:14:37

NGUYỄN CAO KHÓA (Chứng thực CCCD, số 338)

18/04/2019 16:14:37

18/04/2019 07:42:27

166

384136190406

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 16:13:06

NGUYỄN THỊ LÀNH (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 337)

18/04/2019 16:13:06

18/04/2019 07:42:27

167

384136190405

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 16:11:13

TRẦN VĂN TÁC (Chứng thực CMND, số 336)

18/04/2019 16:11:13

18/04/2019 07:42:28

168

384133190164

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

17/04/2019 16:09:44

ĐỖ VĂN HÀO

18/04/2019 16:09:44

19/04/2019 09:08:30

169

384133190163

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

17/04/2019 16:08:18

TRẦN THỊ KHUYÊN

18/04/2019 16:08:18

19/04/2019 09:08:31

170

384133190162

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

17/04/2019 16:07:01

TRẦN QUỐC SƠN

18/04/2019 16:07:01

19/04/2019 09:08:31

171

384133190161

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

17/04/2019 16:05:53

VŨ THỊ ÁNH SAO

18/04/2019 16:05:53

19/04/2019 09:08:32

172

384133190160

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

17/04/2019 16:03:19

NGUYỄN VĂN HÀ

18/04/2019 16:03:19

19/04/2019 09:08:32

173

384124190247

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

17/04/2019 16:02:04

NGUYỄN THỊ NGA

24/04/2019 16:02:04

17/04/2019 16:03:47

174

384136190404

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:47:34

NGUYỄN THỊ NHUNG (Chứng thực CMND, số 335)

18/04/2019 15:47:34

18/04/2019 07:42:28

175

384136190403

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:43:09

TRẦN THỊ THÙY DUNG (Chứng thực QĐ lương, số 334)

18/04/2019 15:43:09

18/04/2019 08:03:49

176

384136190402

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:41:22

TRẦN VĂN THÀNH (Chứng thực CMND, số 333)

18/04/2019 15:41:22

18/04/2019 08:03:50

177

384136190401

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:39:27

NGÔ XUÂN TÁM (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 332)

18/04/2019 15:39:27

18/04/2019 08:03:50

178

384136190400

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:36:39

NGUYỄN THỊ THU (Chứng thực giấy ra viện, số 331)

18/04/2019 15:36:39

18/04/2019 08:03:51

179

384136190399

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:34:08

TRẦN THỊ CÚC (Chứng thực CMND, số 330)

18/04/2019 15:34:08

18/04/2019 08:03:51

180

384136190398

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:32:40

TRẦN XUÂN NHƯỜNG (Chứng thực CMND, số 329)

18/04/2019 15:32:40

18/04/2019 08:03:52

181

384136190397

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:30:31

HOÀNG VĂN DÂN (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 328)

18/04/2019 15:30:31

18/04/2019 08:03:52

182

384136190396

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:28:03

TRẦN VĂN DẬU (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 327)

18/04/2019 15:28:03

18/04/2019 08:03:53

183

384136190395

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:26:24

LÃ THỊ OANH (Chứng thực CMND, số 326)

18/04/2019 15:26:24

18/04/2019 08:03:53

184

384136190394

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:24:59

TRẦN THỊ DUNG (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 325)

18/04/2019 15:24:59

18/04/2019 08:03:54

185

384136190393

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:22:50

ĐINH VĂN THỤ (Chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, số 324)

18/04/2019 15:22:50

18/04/2019 08:03:54

186

384136190392

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:21:15

ĐINH THỊ TRANG (Chứng thực CMND, số 323)

18/04/2019 15:21:15

18/04/2019 08:03:54

187

384136190391

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:16:50

NGUYỄN HỮU MẠNH (Chứng thực giấy xác nhận sức khỏe)

18/04/2019 15:16:50

18/04/2019 08:03:55

188

384136190390

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:14:51

TRẦN THỊ DUNG (QĐ lương, số 321)

18/04/2019 15:14:51

18/04/2019 08:03:55

189

384136190389

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 15:12:12

TRẦN VĂN CÔNG (Chứng thực chứng chỉ tiếng anh, số 320)

18/04/2019 15:12:12

18/04/2019 08:03:56

190

384124190246

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 15:10:58

MAI VĂN THỊNH

18/04/2019 15:10:58

17/04/2019 15:12:36

191

384139190032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:29:34

TRẦN THỊ THU

18/04/2019 14:29:34

17/04/2019 14:33:40

192

384139190031

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:28:22

NGUYỄN THỊ THỦY

18/04/2019 14:28:22

17/04/2019 14:33:41

193

384128190286

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:20:58

ĐỖ THỊ YẾN

18/04/2019 14:20:58

 

194

384128190285

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:19:11

DƯƠNG VĂN THÉP

18/04/2019 14:19:11

 

195

384128190284

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:17:59

TRẦN THỊ THANH

18/04/2019 14:17:59

 

196

384128190283

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:16:27

DƯƠNG MẠNH CƯỜNG

18/04/2019 14:16:27

 

197

384128190282

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:15:11

DƯƠNG THỊ HOÀI

18/04/2019 14:15:11

 

198

384128190281

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:13:49

TRẦN VĂN PHONG

18/04/2019 14:13:49

 

199

384128190280

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:12:22

TRẦN THÀNH CÔNG

18/04/2019 14:12:22

 

200

384128190279

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:11:10

TRẦN THỊ HUẾ

18/04/2019 14:11:10

 

201

384128190278

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:09:48

NGUYỄN THỊ THU

18/04/2019 14:09:48

 

202

384128190277

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:08:34

TRẦN VĂN SĨ

18/04/2019 14:08:34

 

203

384128190276

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:07:16

TRẦN THỊ NGA

18/04/2019 14:07:16

 

204

384128190275

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:05:59

BÙI CAO NGUYÊN

18/04/2019 14:05:59

 

205

384128190274

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:04:34

PHẠM VĂN LUYỆN

18/04/2019 14:04:34

 

206

384128190273

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:03:06

ĐỖ THỊ THOA

18/04/2019 14:03:06

 

207

384128190272

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:01:59

LÊ VĂN HUYÊN

18/04/2019 14:01:59

 

208

384128190271

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 14:00:45

NGUYỄN THỊ NGÁT

18/04/2019 14:00:45

 

209

384128190270

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 13:59:02

NGUYỄN VĂN LƯU

18/04/2019 13:59:02

 

210

384128190269

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 13:57:43

TRẦN VĂN ĐIỆP

18/04/2019 13:57:43

 

211

384128190268

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 13:55:49

TRẦN VĂN LINH

18/04/2019 13:55:49

 

212

384128190267

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 13:54:38

NGUYỄN THỊ DUNG

18/04/2019 13:54:38

 

213

384128190266

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 13:53:15

HOÀNG VĂN NAM

18/04/2019 13:53:15

 

214

384128190265

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 13:51:48

QUÁCH CÔNG THỊNH

18/04/2019 13:51:48

 

215

384128190264

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 13:50:24

TRỊNH VĂN HIẾU

18/04/2019 13:50:24

 

216

384124190245

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 11:13:48

TÔ ĐÌNH KIÊN

18/04/2019 12:00:00

17/04/2019 11:15:27

217

384134190038

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 09:23:40

NGUYỄN VĂN ĐÀM

18/04/2019 09:23:40

17/04/2019 10:00:44

218

384134190037

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 09:21:58

VŨ TIẾN VIỆT

18/04/2019 09:21:58

17/04/2019 10:00:45

219

384134190036

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 09:18:23

VŨ VĂN QUẢNG

18/04/2019 09:18:23

17/04/2019 10:00:46

220

384123190292

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 09:10:47

TRẦN HOÀI ANH

18/04/2019 09:10:47

17/04/2019 15:02:20

221

384123190291

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 09:09:31

TRẦN NGUYỄN DUY PHƯƠNG

18/04/2019 09:09:31

17/04/2019 15:02:20

222

384123190290

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 09:07:55

TRẦN VŨ MINH QUÂN

18/04/2019 09:07:55

17/04/2019 15:02:21

223

384123190289

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 09:06:24

TRẦN DIỄM MY

18/04/2019 09:06:24

17/04/2019 15:02:21

224

384123190288

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 09:03:49

HOÀNG MINH THÁI

18/04/2019 09:03:49

17/04/2019 15:02:22

225

384121190189

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/04/2019 09:02:17

NGUYỄN THỊ LOAN

18/04/2019 09:02:17

17/04/2019 09:05:09

226

384123190287

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 09:02:15

TRẦN THỊ THÙY TRANG

18/04/2019 09:02:15

17/04/2019 15:02:22

227

384123190286

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 09:00:10

TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT

18/04/2019 09:00:10

17/04/2019 15:02:23

228

384123190285

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:57:51

NGUYỄN QUANG DŨNG

18/04/2019 08:57:51

17/04/2019 15:02:23

229

384123190284

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:56:34

PHẠM VĂN LỰC

18/04/2019 08:56:34

17/04/2019 15:02:24

230

384123190283

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:53:55

TRẦN TÂN HỘI

18/04/2019 08:53:55

17/04/2019 15:02:24

231

384123190282

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:50:20

ĐỖ THỊ NGA

18/04/2019 08:50:20

17/04/2019 15:02:25

232

384128190263

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:50:09

VŨ THỊ LIÊN

18/04/2019 08:50:09

 

233

384123190281

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:48:24

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

18/04/2019 08:48:24

17/04/2019 15:02:25

234

384128190262

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:47:59

VŨ VĂN HƯNG

18/04/2019 08:47:59

 

235

384123190280

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:46:46

VŨ T5HIJ NGOAN

18/04/2019 08:46:46

17/04/2019 15:02:26

236

384123190279

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:45:37

VŨ KIM CƯƠNG

18/04/2019 08:45:37

17/04/2019 15:02:26

237

384128190261

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:45:31

ĐINH VĂN THỦY

18/04/2019 08:45:31

 

238

384123190278

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:44:03

BÙI THỊ NGUYỆT

18/04/2019 08:44:03

17/04/2019 15:02:27

239

384128190260

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:43:56

PHẠM THỊ SÁU

18/04/2019 08:43:56

 

240

384128190259

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:42:24

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

18/04/2019 08:42:24

 

241

384128190258

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:40:47

TRẦN HỮU LƯƠNG

18/04/2019 08:40:47

 

242

384128190257

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:38:41

NGUYỄN THỊ LÀNH

18/04/2019 08:38:41

 

243

384128190256

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:36:51

`TRẦN THỊ ĐÀO

18/04/2019 08:36:51

 

244

384123190277

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:36:31

VŨ THỊ HỒNG LOAN

18/04/2019 08:36:31

17/04/2019 15:02:27

245

384123190276

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:35:08

VŨ THỊ THẢO

18/04/2019 08:35:08

17/04/2019 15:02:28

246

384128190255

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:31:45

TRẦN VĂN VÕ

18/04/2019 08:31:45

 

247

384133190159

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 08:17:35

PHẠM VĂN ĐÀM

18/04/2019 08:17:35

17/04/2019 15:41:08

248

384144190173

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/04/2019 08:12:55

TRẦN THỊ HẢI YẾN

18/04/2019 08:12:55

17/04/2019 08:26:08

249

384123190275

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:11:04

TRẦN VĂN NGỌC

18/04/2019 08:11:04

17/04/2019 15:02:28

250

384144190172

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17/04/2019 08:10:06

PHẠM THỊ HỒNG

18/04/2019 08:10:06

17/04/2019 08:26:09

251

384123190274

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:09:16

NGUYỄN VĂN AN

18/04/2019 08:09:16

17/04/2019 15:02:29

252

384133190158

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 08:08:13

PHẠM VĂN TÀI

18/04/2019 08:08:13

17/04/2019 15:41:09

253

384123190273

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:07:59

PHẠM VĂN CỪ

18/04/2019 08:07:59

17/04/2019 15:02:29

254

384144190171

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 08:06:57

VŨ PHI HẢI

18/04/2019 08:06:57

17/04/2019 08:26:09

255

384123190272

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 08:06:38

LƯU VĂN VINH

18/04/2019 08:06:38

17/04/2019 15:02:44

256

384144190170

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 08:01:54

TRẦN VĂN THÀNH

18/04/2019 08:01:54

17/04/2019 08:26:10

257

384144190169

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 08:00:34

HOÀNG VĂN DŨNG

18/04/2019 08:00:34

17/04/2019 08:26:10

258

384144190168

Thủ tục đăng ký khai tử

17/04/2019 07:57:42

TRẦN THỊ LAN

18/04/2019 07:57:42

17/04/2019 08:26:11

259

384144190167

Thủ tục đăng ký khai tử

17/04/2019 07:48:46

TRẦN THỊ LAN

18/04/2019 07:48:46

17/04/2019 08:26:11

260

384144190166

Thủ tục đăng ký khai tử

17/04/2019 07:46:46

TRỊNH VĂN HÙNG

18/04/2019 07:46:46

17/04/2019 08:26:11

261

384144190165

Thủ tục đăng ký khai tử

17/04/2019 07:44:45

TRẦN THANH HIỀN

18/04/2019 07:44:45

17/04/2019 08:26:12

262

384135190357

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 07:41:08

PHẠM VĂN ĐẠO

18/04/2019 07:41:08

17/04/2019 09:19:00

263

384135190356

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 07:39:55

VŨ THIỆN PHÚC

18/04/2019 07:39:55

17/04/2019 09:19:01

264

384135190355

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 07:39:08

BÙI VĂN NHẨT

18/04/2019 07:39:08

17/04/2019 09:19:01

265

384135190354

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 07:38:24

CAO THỊ SỚM

18/04/2019 07:38:24

17/04/2019 09:19:02

266

384135190353

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

17/04/2019 07:37:27

BÙI THỊ MỸ HẠNH

18/04/2019 07:37:27

17/04/2019 09:19:02

267

384135190352

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

17/04/2019 07:35:57

NGUYỄN XUÂN QUYẾT

19/04/2019 07:35:57

17/04/2019 09:19:03

268

384135190351

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/04/2019 07:35:05

LẠI THỊ NGỌC BÍCH

18/04/2019 07:35:05

17/04/2019 09:19:03

269

384135190350

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/04/2019 07:34:06

LẠI THANH PHONG

18/04/2019 07:34:06

17/04/2019 09:19:03

270

384135190349

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

17/04/2019 07:33:20

LẠI THỊ DUYÊN

18/04/2019 07:33:20

17/04/2019 09:19:04

271

384135190348

Thủ tục đăng ký khai tử

17/04/2019 07:32:31

VŨ NHƯ SÙNG

18/04/2019 07:32:31

17/04/2019 09:19:05

272

384135190347

Thủ tục đăng ký khai tử

17/04/2019 07:31:25

NGUYỄN VĂN HAI

18/04/2019 07:31:25

17/04/2019 09:19:05

273

384135190346

Thủ tục đăng ký khai sinh

17/04/2019 07:30:31

MỴ THỊ PHI

18/04/2019 07:30:31

17/04/2019 09:19:06

274

384138190115

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16/04/2019 16:14:19

VŨ VĂN SƠN

17/04/2019 16:14:19

 

275

384125190172

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 16:00:20

VŨ THỊ TOAN

17/04/2019 16:00:20

16/04/2019 16:03:06

276

384138190114

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/04/2019 15:27:43

TRẦN VĂN CƯỜNG

17/04/2019 15:27:43

 

277

384138190113

Thủ tục đăng ký khai tử

16/04/2019 15:26:03

TRẦN VĂN NHẤT

17/04/2019 15:26:03

 

278

384131190124

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

16/04/2019 14:53:08

PHẠM VĂN DŨNG( ĐĂNG KÝ LẠI KS SỐ:63)

23/04/2019 14:53:08

16/04/2019 16:16:35

279

384131190123

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

16/04/2019 14:48:57

PHẠM THỊ LỤA(ĐĂNG KÝ LẠI KS SỐ:64

23/04/2019 14:48:57

16/04/2019 16:16:36

280

384131190122

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/04/2019 14:45:59

PHẠM VĂN ĐIỀN( KS SỐ:65)

17/04/2019 14:45:59

16/04/2019 16:16:36

281

384125190171

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/04/2019 14:43:13

TRẦN THANH BÌNH

17/04/2019 14:43:13

16/04/2019 16:03:07

282

384131190121

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 14:41:13

BÙI THỊ MƠ( CHỨNG THỰC SỔ HỘ KHẨU SỐ:259, CMND SỐ:260) HỒ SƠ

17/04/2019 14:41:13

16/04/2019 14:43:21

283

384131190120

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 14:29:39

PHẠM VĂN THẠNH

17/04/2019 14:29:39

16/04/2019 14:34:51

284

384131190119

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 14:26:47

PHẠM THỊ HUẾ

17/04/2019 14:26:47

16/04/2019 14:34:52

285

384131190118

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 14:24:30

PHẠM LAN ANH

17/04/2019 14:24:30

16/04/2019 14:34:53

286

384125190170

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

16/04/2019 11:10:36

PHẠM VĂN HẢI DƯƠNG

17/04/2019 12:00:00

16/04/2019 16:03:08

287

384120190157

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 10:55:10

PHẠM THỊ NHỊN

17/04/2019 10:55:10

16/04/2019 10:59:34

288

384120190156

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 10:54:02

PHẠM VĂN THẠCH

17/04/2019 10:54:02

16/04/2019 10:59:35

289

384120190155

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 10:53:07

TRẦN THỊ HẠNH

17/04/2019 10:53:07

16/04/2019 10:59:36

290

384120190154

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 10:51:45

ĐẶNG THỊ DUNG

17/04/2019 10:51:45

16/04/2019 10:59:36

291

384125190169

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

16/04/2019 10:17:55

TRẦN THỊ NGUYỆT

17/04/2019 10:17:55

16/04/2019 16:03:08

292

384139190030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 09:46:38

ĐỖ VĂN HIỀU

17/04/2019 09:46:38

16/04/2019 10:13:25

293

384139190029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 09:45:10

NGUYỄN THỊ HẰNG

17/04/2019 09:45:10

16/04/2019 10:13:25

294

384139190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 09:43:14

LƯU THỊ MẦU

17/04/2019 09:43:14

16/04/2019 10:13:26

295

384139190027

Thủ tục đăng ký khai sinh

16/04/2019 09:38:34

VŨ VĂN THUẬN

17/04/2019 09:38:34

16/04/2019 09:40:37

296

384139190026

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

16/04/2019 08:13:57

PHẠM VĂN HIẾU

17/04/2019 08:13:57

16/04/2019 08:16:06